Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13722

Název zakázky: Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Josef Suchánek
 • Telefon: +420585508847
 • E-mail: hejtman@olkraj.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Fiala, oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Telefon: +420585508475
 • E-mail: p.fiala@olkraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
Certifikovaný elektronický nástroj zadavatele Tender aréna, na adrese: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této smlouvy je podpora a koordinace využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace a propagace dobrovolnictví na území Olomouckého kraje, a to konkrétně na území všech bývalých okresů kraje (Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk). Cílem je zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, podpora koordinace a profesionalizace poskytování dobrovolnických aktivit, zajištění vzdělávání, profesionální podpory, propagace dobrovolnictví, zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací. Prostřednictvím plnění této smlouvy bude nastaveno příznivé prostředí pro výkon a rozvoj dobrovolnických aktivit, budou vytvořeny podmínky pro co nejširší zapojení dobrovolníků, bude kladen důraz na význam dobrovolnických činností a ocenění dobrovolníků ve společnosti. Dobrovolnická činnost bude podpořena prostřednictvím vzdělávání a metodické pomoci, rozvojem dobrovolnických center, šířením aktuálních informací o návazných aktivitách k dobrovolnictví.

ROZSAH A POPIS SLUŽEB

a) Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center

b) Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

c) Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky

a to vše podle podmínek výzvy v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“ (dále také „projekt“), reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OP Z“).

Dílčí cíle:

 • Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, podpora koordinace a profesionalizace poskytování dobrovolnických aktivit
 • Zajištění vzdělávání, profesionální podpory a propagace dobrovolnictví
 • Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací
 • Nastavení příznivého prostředí pro výkon a rozvoj dobrovolnických aktivit, vytvoření podmínek pro co nejširší zapojení dobrovolníků
 • Zdůraznění významu dobrovolnických činností a ocenění dobrovolníků ve společnosti

Cílovou skupinou předmětu plnění dle této výzvy jsou zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátoři dobrovolníků, kteří jsou do procesu dobrovolnické činnosti aktivně zapojeni, dále pak neformální pečovatelé, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, zaměstnanci veřejné správy a širší odborná i laická veřejnost.

Plnění smlouvy bude zajištěno poskytovatelem s akreditací udělenou Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Tuto skutečnost poskytovatel doloží kopií rozhodnutí MV ČR.

Poskytovatel zajistí z realizovaných činností (konference a vzdělávací aktivity):

 1. Prezenční listinu, která bude vlastnoručně podepsána účastníky realizovaných aktivit.
 2. Monitorovací listy, které vyplní a vlastnoručně podepíší účastníci realizovaných aktivit. Monitorovací listy budou poskytovateli dodány objednatelem před zahájením plnění dle této smlouvy.

Ad a) Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center

Dobrovolnická centra jakožto vysílající organizace podle Zákona o dobrovolnické službě (198/2002Sb.) jsou klíčovými subjekty dobrovolnických služeb a programů. Jejich povinností je zajistit výběr vhodných dobrovolníků, jejich přípravu, vzdělávání, uzavření smlouvy, uvedení do činnosti, pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou dobrovolník při výkonu dobrovolnické služby způsobí sám nebo mu bude při výkonu dobrovolnické služby způsobena, dále supervizi a všechny administrativní úkoly spojené s činností dobrovolníka.

Zásadní roli ve vysílající organizaci (dobrovolnickém centru) má koordinátor dobrovolníků (od podzimu 2014 uznaná profese v rámci Národní soustavy kvalifikací a uznané povolání v rámci Národní soustavy povolání), který zajišťuje veškeré činnosti spojené s jejich činností v souladu s cíli daného dobrovolnického programu. Zvláště se jedná o propagaci dobrovolnické činnosti a její osvětu, (školy, kluby, NNO, zařízení sociálních služeb, kulturní akce apod.), zapojování organizací, které prozatím nevyužívají dobrovolníky, prověření a výběr vhodných dobrovolníků pro dané cílové skupiny přijímajících organizací, výcvik a vzdělávání dobrovolníků, zpracování metodických materiálů, vyhledávání činností pro dobrovolníky a navazování spolupráce s přijímajícími organizacemi, komunikaci s dobrovolníky, klienty a pověřenými pracovníky přijímajících organizací (např. sociální služby, zdravotnická nebo školní zařízení), komunikaci s médii, supervizi dobrovolníků, administrativu spojenou s dobrovolnickou službou (smlouvy, pojištění atd.), v neposlední řadě má na starosti podporovat motivaci dobrovolníků a jejich oceňování (z povahy dobrovolnictví se pochopitelně jedná o nefinanční oceňování).

VÝSTUP: Výstupem této části je fungování a aktivní přítomnost dobrovolnického centra v lokalitě každého z bývalých okresů Olomouckého kraje, tj. Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk.  V každém uvedeném území, a po celou dobu trvání plnění této VZ, dodavatel zajistí zázemí a provoz dobrovolnického centra, jehož činností bude výběr vhodných dobrovolníků, jejich příprava, vzdělávání, uzavření smlouvy, uvedení do činnosti, pojištění, supervizi a všechny administrativní úkoly spojené s činností dobrovolníka. Dále dodavatel zajistí činnost osoby, která bude působit na pozici koordinátora dobrovolníků, zajišťujícího aktivity spojené s činností dobrovolnického centra dle výše uvedené charakteristiky. Po dobu trvání plnění smlouvy bude zapojeno minimálně 200 dobrovolníků. Dobrovolnickou službu využije minimálně 250 osob z řad uživatelů sociálních služeb, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Ve prospěch těchto osob bude odpracováno minimálně 5000 dobrovolnických hodin. Dodavatel zajistí evidenci zapojených dobrovolníků, osob využívajících dobrovolnickou službu a odpracovaných hodin v rámci dobrovolnické podpory.

Ad b) Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji

Záměrem je uspořádání konference, která se bude věnovat aktuálním otázkám dobrovolnictví v Olomouckém kraji (a to i s přesahem na celostátní rovinu - legislativa, financování). Akce umožní zástupcům vysílajících organizací a přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, hovořit o koncepci dobrovolnictví v Olomouckém kraji, diskutovat o oceňování dobrovolnictví, a také o možném rozvoji dobrovolnictví v sociální oblasti.

VÝSTUP:  Výstupem je realizace jednodenní konference v rozsahu cca 5 hodin (1 hod = 60 min). Předpokladem je účast cca 60 osob. Konference se bude konat v prostorách KÚOK zajištěných objednatelem. Poskytovatel zajistí komplexní organizaci a odborný program konference, tzn. moderátora, jednotlivé přednášející, případně další odborníky na problematiku dobrovolnictví včetně oslovení přednášejících a pozvání možných účastníků.

 

Ad c) Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky

Cílem je příprava a organizace pracovních workshopů zaměřených na otázky managementu dobrovolnictví a přípravy organizace na vstup a zapojení dobrovolníků do svých služeb a aktivit.

VÝSTUP:  Výstupem je realizace 2 interaktivních workshopů v rozsahu 1 workshop = 5 hodin (1 hod = 60 min). Předpokladem je cca 15 osob účastnících se každého workshopu. Pokud se objednatel s poskytovatelem nedohodou jinak, bude jeden z workshopů určen pro nové nebo začínající koordinátory se zaměřením na základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů a druhý workshop bude koncipovaný jako příležitost rozvoje pro koordinátory a organizace, kteří se dobrovolnictví již věnují a potřebují získat nové podněty a vzájemně sdílet zkušenosti v dané oblasti. Workshopy se budou konat v prostorách KÚOK zajištěných objednatelem. Poskytovatel zajistí odborné vedení workshopu, tzn. lektora, moderátora, případně odborníky pro řešenou problematiku

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy Předpokládaný termín ukončení: 30. 6. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem poskytování služeb je území Olomouckého kraje. Podpora dobrovolnické činnosti bude poskytována v konkrétních regionech a po dohodě s objednatelem. Místa konání platforem setkávání (výukové prostory včetně výukové techniky) budou zajištěna objednatelem bezplatně. Poskytovatel doručí objednateli výstupy z poskytování služeb do sídla Krajského úřadu Olomouckého kraje, na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, Odbor sociálních věcí, Oddělení plánování sociálních služeb, Mgr. Denisa Staníková.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH. Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou vč. DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

1) Základní způsobilost:

 • čestné prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 2 – vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění základní způsobilosti).

2) Profesní způsobilost:

 • rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o udělení akreditace dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě (a to formě prosté kopie);
 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie).

3) Prokázání technické kvalifikace:

a) 2 významné zakázky, realizované a dokončené dodavatelem v posledních 3 letech před datem zahájením zadávacího řízení obdobného plnění jako je předmět zakázky (tj. realizace, podpora a koordinace dobrovolnické činnosti v oblasti sociální integrace a propagace dobrovolnictví). Finanční hodnota každé referenční zakázky vyjádřená v korunách musí činit minimálně 500 000 Kč bez DPH,

b) seznam členů realizačního týmu pro plnění veřejné zakázky splňujícího následující požadavky:

 • realizační tým bude mít minimálně 2 členy, z nichž jeden bude odborný garant zakázky, praxe a odborná kvalifikace členů realizačního týmu musí odpovídat předmětu veřejné zakázky;
 • odborný garant zakázky musí mít praxi v realizaci a koordinaci v oblasti dobrovolnictví v min. délce trvání 3 let, ze které bude vyplývat jeho znalost dané problematiky dle platné legislativy a znalost problematiky fenoménu sociálního vyloučení a sociální integrace;
 • výše uvedené bude doloženo vlastnoručně podepsanými profesními životopisy členů realizačního týmu, ze kterých bude zřejmé vzdělání, příp. odborná kvalifikace a praxe odpovídající předmětu veřejné zakázky a požadavkům zadavatele včetně uvedení subjektů, u kterých byla praxe realizována a doby realizace praxe  

Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být členěna v následujícím členění:

 1. Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (Příloha č. 1 výzvy) obsahující identifikační údaje účastníka a podpis oprávněné osoby (osob) účastníka v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).
 2. Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 výzvy).
 3. Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy na poskytování služeb – součástí nabídky musí být i návrh smlouvy koncipovaný dle vzoru (Příloha č. 3 výzvy) podepsaný oprávněnou osobou.
 4. Plán fakturace obsahující čtvrtletní termíny fakturace a jim odpovídající čtvrtletní částky fakturace (uvedené částky fakturace musí odpovídat poměrné částce z celkové hodnoty zakázky za dané období) dle Přílohy č. 1 smlouvy na poskytování služeb.
 5. Popis navrženého řešení zakázky, postupů a metod, které budou aplikovány při zajištění dobrovolnické činnosti obsahující:
 • návrh časového harmonogramu prací zohledňující rámcové časové požadavky uvedené v popisu dílčích částí zakázky dle Přílohy č. 2 smlouvy na poskytování služeb;
 • popis realizace předmětu zakázky obsahující minimálně stručný popis způsobu oslovení jednotlivých lokalit, způsobu zahájení spolupráce, formy komunikace a výčet použitých metod a postupů atd.

Popis navrženého řešení, postupů a metod bude sepsán v rozsahu max. 2 normostrany.

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění - cena díla bez DPH, hodnota DPH a cena díla včetně DPH.

Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, učiní o této skutečnosti výslovné prohlášení v předložené nabídce.

Do ceny zahrne účastník veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému provedení předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, nákladů na opatření podkladů, provozních nákladů, pojištění, daní apod.

Účastník uvede:

 • celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění,
 • nabídkovou cenu za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění zvlášť:
 1. Podpora činnosti a rozvoje dobrovolnických center
 2. Konference o dobrovolnictví v Olomouckém kraji
 3. Vzdělávací aktivity pro koordinátory dobrovolníků a organizace připravující se na práci s dobrovolníky

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické formě, a to na profilu zadavatele TENDER ARENA na adrese:https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykrajPro podání nabídky je nutné mít dokončenou registraci. Po přihlášení se Vám zobrazí zakázka a lze pro ni podat elektronickou nabídku. Pro snadnější hledání přikládáme ID zakázky: VZ0106099. Elektronická nabídka bude podána ve formátu *pdf, zadavatel doporučuje nahrát dokumenty v 1 souboru a ve struktuře, která je specifikována výše v této výzvě.Nabídky v elektronické podobě musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.Informace k podání nabídky v elektronické podoběPro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje Tender arena jsou dostupné na https://www.tenderarena.cz/castoKladeneOtazky.jsf#castoKladeneOtazky. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje Tender arena je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji Tender arena je taktéž uveden v uživatelské příručce s názvem Často kladené otázky v elektronickém nástroji Tender arena. (viz odkaz výše). Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje počítali s tím, že vložení nabídky do elektronického nástroje může vyžadovat jistý čas, a je tedy nutné při podání nabídky počítat s jistou časovou rezervou, aby nabídka byla do elektronického nástroje vložena nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz ohledně zadávané zakázky). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele Tender aréna - https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykraj.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Každý účastník může předložit pouze jednu nabídku.
Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku účastníka, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.
Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit, informace deklarované účastníkem v nabídce.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to z důvodů uvedených v obecné části pravidel OP Zaměstnanost.

Práva zadavatele:

-           výběrové řízení zrušit v souladu s pravidly OP Zaměstnanost

-           odmítnout veškeré předložené nabídky,

-           neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2020
 
Aktualizováno: 19. 1. 2021