Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora kvality v rámci klíčové aktivity "Podpora kvality v nových službách v Ostravě" v rámci projektu "Žít normálně"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13632

Název zakázky: Podpora kvality v rámci klíčové aktivity "Podpora kvality v nových službách v Ostravě" v rámci projektu "Žít normálně"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba
  • Telefon: +420595622299
  • E-mail: marta.ulmanova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Marta Ulmanová
  • Telefon: +420595622299
  • E-mail: marta.ulmanova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 10. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění realizace klíčové aktivity č. 1 s názvem „Podpora kvality v nových službách v Ostravě“, která vede k naplnění projektu „Žít normálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, jehož cílem je podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti. Obsahem zakázky je realizace klientských auditů, procesních auditů, auditů kvality, metodické podpory, supervizí a odborných konzultací pro potřebu podpory stávajících a nově vznikajících komunitních sociálních služeb v Ostravě.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 obchodních podmínek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1644628,10 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31.5.2022, blíže viz Obchodní podmínky

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).

Hodnocena bude výše nabídkové ceny v Kč uvedená dodavatelem v čl. IV. odst. 1 návrhu smlouvy, a to:

v případě plátce DPH - cena celkem bez DPH

v případě neplátce DPH - cena celkem

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší. V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobně uvedeno v příloze - Výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN, a to na adrese profilu zadavatele url: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Bližší informace viz Výzva k podání nabídky. Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 9. 2020
 
Aktualizováno: 2. 2. 2021