Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11258

Název zakázky: Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: 77900 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Okleštěk
 • Telefon: +420585508847
 • E-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Lenka Kořínková
 • Telefon: +420585508854
 • E-mail: l.korinkova@kr-olomoucky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, 77900 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

a) zajištění metodické podpory a koučingu na obecní úrovni

b) vzdělávací aktivity: akreditované vzdělávací kurzy, tematické semináře

a to vše podle podmínek této výzvy v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality“ (dále také „projekt“), reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005690, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OPZ“).

Cílem projektu je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajištěním procesů plánování sociálních služeb na kvalitní odborné úrovni vytváří Olomoucký kraj (dále také „OK“) podmínky pro optimalizaci systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky, které jsou na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytovány. Pro efektivní plánování sociálních služeb v kraji je nutné nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje. Součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a současně i jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), metodické podpory, a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

Realizací aktivity bude zajištěna podpora kvality procesu plánování prostřednictvím jednotného metodického vedení při realizaci procesu KPSS na úrovni celého kraje. Vedení spočívá v tematickém vzdělávání v rámci procesu KPSS, metodické podpoře a koučingu. Cílem aktivity je za pomocí jednotné metodické podpory, vzděláváním pro implementující a začínající lokality v metodách komunitní práce, využitím nového modulu Krajského informačního systému sociálních služeb (dále také „KISSoS“) „Plánování sociálních služeb“ a koučingu zajistit jednotné výstupy z procesů komunitního plánování tak, aby tyto výstupy sloužily jako jeden z podkladů pro tvorbu krajského střednědobého plánu a sítě sociálních služeb v OK. Aktivita vychází ze stávající situace v oblasti KPSS v Olomouckém kraji, kdy úroveň a intenzita komunitního plánování v jednotlivých lokalitách kraje je různá, což vyplývá z šetření uskutečněného v přípravné fázi projektu. Záměrem této aktivity je prostřednictvím metodické podpory a vzdělávání sjednotit tyto procesy a motivovat začínající lokality komunitně plánovat a spolupracovat. Dodavatel zmapuje a vyhodnotí stávající situaci v každé oslovené obci s rozšířenou působností (dále také „ORP“). Na zjištěné potřeby bude reagovat tak, aby jeho činnost směřovala ke sjednocení KPSS a celý tento proces v Olomouckém kraji probíhal kontinuálně a jednotně.

Předpokladem je poskytnutí metodické podpory a koučingu cca 100 osobám zabývajících se procesem plánování sociálních služeb na území OK (členové Krajské koordinační skupiny KRKOS, členové pracovních a řídících skupin na místní úrovni, pracovníci obcí zapojených do procesu plánování sociálních služeb, pracovníci obcí, u nichž bude proces plánování sociálních služeb nastavován).

Vzdělávání (akreditované kurzy a semináře) v oblasti komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji bude poskytnuto minimálně 30 účastníkům, kteří obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Celkem bude alespoň 30 osobám poskytnuto minimálně 40 hodin celkové odborné podpory prostřednictvím výše uvedených aktivit (metodické podpory, koučingu a vzdělávání).

Jedná se o zadání zakázky malého rozsahu, na které se nevztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výzva je zpracována v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost č. 6 a v souladu se směrnicí Olomouckého kraje č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje.

Ad a) Zajištění metodické podpory a koučingu na obecní úrovni

Metodická podpora bude zacílena na vytváření fungujících organizačních struktur, na zkvalitňování procesů KPSS na území celého Olomouckého kraje a sjednocovat výstupy z procesů komunitního plánování na obecní úrovni tak, aby tyto výstupy byly použitelné pro potřeby plánování na krajské úrovni. Bude poskytována jak na území, kde komunitní plánování již probíhá, tak na území, kde se doposud touto metodou neplánuje. Dále pak bude metodická podpora zaměřena na politické reprezentace obcí, zástupce obcí za účelem seznámení je s výkonem a formou naplňování povinností v souladu s dikcí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 108/2006 Sb.“), dále pak na prohloubení spolupráce jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) s Olomouckým krajem za účelem nastavování sítě sociálních služeb a jejího financování.

Metodická podpora bude tedy zaměřena především na:

zajištění legitimity procesu plánování

jednotlivé fáze procesu plánování, v souladu s Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni

dokumentaci plánovacího procesu

nastavení obsahu komunitních plánů

znalostní úroveň účastníků procesu plánování soc. služeb (kompetence, kvalifikace)

řízení procesu plánování

charakter účasti zainteresovaných subjektů na plánování soc. služeb

analýza stavu v území, zdrojů, potřeb obyvatel

implementace opatření, evaluace, monitoring

Určeno pro: zástupce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátory KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit, dále pak pro všechny členy řídících či pracovních skupin zařazených do organizačních struktur plánování na obecní úrovni.

Výčet lokalit: celé území Olomouckého kraje, tzn. lokality, kde je proces KPSS již realizován, ale také území, které je plánováním sociálních služeb doposud nepokryto.

Rozsah metodické podpory: 600 hodin metodické podpory a koučingu pro místní úroveň po dobu realizace zakázky pro celé území Olomouckého kraje, tzn. lokality, kde je proces KPSS již realizován, ale také území, které je plánováním sociálních služeb doposud nepokryto. Frekvence a obsah metodické podpory a koučingu budou konkretizovány dle aktuálních potřeb plánujících lokalit, či lokalit majících zájem o vstup do KPSS, a to na doporučení zhotovitele v návaznosti na jeho praktické zkušenosti. Frekvence musí být nastavena tak, aby v jednom kalendářním roce bylo poskytnuto minimálně 150 hodin metodické podpory. Metodická podpora bude mj. zaměřena na využití nového modulu KISSoS „Plánování sociálních služeb“ a bude realizována buď přímo na jednání řídících a pracovních skupin, kterých se bude metodik KPSS po dohodě zúčastněných stran, účastnit, nebo ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu ORP, do jejichž agendy spadá KPSS. V rámci metodické podpory bude externím dodavatelem zajišťujícím metodické vedení a koučing, zpracována metodická příručka pro plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem. Metodická příručka bude vztažena k procesu plánování na území OK, bude navazovat na modul „Plánování sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS. Obsahem této příručky bude obecná část vztahující se k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni; popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Specifická část příručky, bude vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k lokalitám OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb, bude navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování. Minimální rozsah obecné části příručky je stanoven na 15 stran, specifická část příručky je vymezena rozsahem minimálně 10 stran pro každou plánující lokalitu, a 10 stran s návrhy řešení pro lokality OK nezapojené do procesu plánování sociálních služeb.

Tematické okruhy metodické podpory: dle Metodiky pro plánování sociálních služeb vytvořené v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dále pak dle Minimálních kritérií kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.

 

Ad b) Vzdělávací aktivity:

akreditované vzdělávací kurzy

tematické semináře

Vzdělávání bude tematicky cíleno na všechny fáze procesu KPSS s důrazem na aktuální fázi, ve které se lokalita nachází, či do ní vstupuje. Vzdělávání bude zaměřeno na koordinátory KPSS, organizační struktury (řídící skupiny, pracovní skupiny), politickou reprezentaci, a to za účelem zajištění informací potřebných pro efektivní proces KPSS.

Určeno pro: zástupce zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátory KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit. Vzdělávání bude nabízeno i politické reprezentaci obcí či lokalit, z důvodu seznámení se s problematikou komunitního plánování sociálních služeb a její důležitosti pro součinnost ORP s Krajským úřadem Olomouckého kraje (dále také „KÚOK“).

Výčet lokalit: celé území Olomouckého kraje, tzn. lokality, kde je proces KPSS již realizován, ale také území plánováním sociálních služeb doposud nepokryto.

Rozsah vzdělávání:

Vzdělávání bude určeno pro:

pro lokality, kde se proces KPSS již realizuje. Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na všechny fáze procesu KPSS s důrazem na aktuální fázi, ve které se lokalita nachází, či do ní vstupuje. Obsah vzdělávání bude strukturován dle aktuální potřeby plánující lokality v souladu s Minimálními kritérii kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni

pro účastníky, kteří nově vstupují do plánovacího procesu střednědobého plánování (z lokalit a) které již plánují, b) které doposud neplánovaly).

Veškeré vzdělávání bude poskytováno v souladu a v návaznosti na Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, ve kterých jsou uvedeny principy a postupy, které platí obecně pro plánování sociálních služeb, jak na krajské, tak obecní úrovni. Při vzdělávání bude kladen důraz na návaznost KPSS v Olomouckém kraji na systém KISSoS a jeho modul „Plánování sociálních služeb“.

Tematické okruhy vzdělávání budou zaměřeny především na:

Definice, hodnoty a principy KPSS – vymezení procesu KPSS

definice KPSS

kvalita procesu KPSS a jeho přínos

cíle a principy KPSS

organizační struktura KPSS

Fáze KPSS a jejich specifika

přípravná fáze

analytická fáze

fáze tvorby Plánu

fáze implementace

Nastavení implementace

realizace a monitoring cílů, opatření, řízení procesu a komunikačního plánu

evaluace cílů, opatření, řízení procesu a komunikačního plánu

aktualizace a tvorba plánu

Odborné tematické semináře budou zaměřeny především na:

identifikace a řešení potřeb v procesu plánování sociálních služeb,

přenos příkladů dobré praxe obcí s obecním úřadem v oblasti plánování sociálních služeb,

role obcí v procesu plánování sociálních služeb na území OK,

financování sociálních služeb, vícezdrojové financování,

kritéria kvality plánování, apod.

Vzdělávací aktivity budou účastníkům poskytnuty v rozsahu 14 vzdělávacích dnů za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací den musí obsahovat minimálně 6 hodin čistého vzdělávacího času, přičemž 1 hodina = 60 minut). Celkem tedy 112 výukových hodin v průběhu 3 let. Veškeré vzdělávání bude z důvodu systémového metodického sjednocování KPSS v Olomouckém kraji garantováno stejným dodavatelem jako v případě metodické podpory a bude organizováno dle potřeb a zájmu plánujících lokalit, či lokalit do procesu nově vstupujících, přičemž poddodávka je možná pouze v případě zajištění dílčích vzdělávacích kurzů a seminářů. Časový interval vzdělávání bude nastaven tak, aby v každém jednotlivém roce byly realizovány minimálně 4 vzdělávací dny, přičemž na konci realizace zakázky musí být naplněn celkový počet 14 vzdělávacích dnů, tj. 112 výukových hodin.

Místem poskytování služeb je území Olomouckého kraje. Metodická podpora bude poskytována v konkrétních obcích po dohodě s objednatelem. Místa konání vzdělávacích aktivit (výukové prostory včetně výukové techniky) budou zajištěna objednatelem bezplatně.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 885950,41 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: do 10 dnů po uzavření smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Předpokládaný termín ukončení:30. 11. 2019

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria nabídková cena, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

 1. prokázání základní způsobilosti: čestným prohlášením dodavatele o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz příloha č. 2 výzvy k podání nabídky);
 2. prokázání profesní způsobilosti:
 • výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie), ne starším než 3 měsíce;
 • výpisem z živnostenského rejstříku či jiným dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie), ne starším než 3 měsíce;
 • prostá kopie akreditace pro vzdělávací programy vydané příslušným ministerstvem;
 1. prokázaní technické kvalifikace:
 • přehledem minimálně 2 zakázek obdobného charakteru jako předmět plnění s uvedením jejich rozsahu a doby plnění (zakázkami obdobného charakteru se rozumí vzdělávací programy, semináře, metodická vedení a konference v oblasti komunitního plánování sociálních služeb) poskytnutých v posledních 3 letech;
 • seznamem metodiků podílejících se na plnění předmětu zakázky splňující následující požadavky:
 • doložení zkušenosti se vzděláváním – lektorstvím v komunitním plánování a financování sociálních služeb a zkušenosti s praktickou realizací procesu plánování sociálních služeb v délce minimálně 3 roky. Jedná se o zkušenost s lektorováním minimálně jednoho výcviku pro triády v komunitním plánování či jiného obdobného vzdělávacího programu a zkušenost s praktickou realizací procesu plánování sociálních služeb v roli aktivního účastníka procesu, v roli zadavatele, poskytovatele, uživatele nebo koordinátora celého procesu, případně konzultanta či metodika;
 • vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské) nebo středoškolské vzdělání a současně minimálně 150 hodin lektorské činnosti. V případě středoškolského vzdělání je požadováno splnění podmínky minimálně 5 let praxe v sociální oblasti;
 • doložení prostých kopií osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci a profesními životopisy osob, které se budou podílet na plnění předmětu zakázky (realizátor, odborní lektoři): prosté kopie osvědčení o absolvování vzdělávacího programu zaměřeného na metodickou podporu a vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Doložení v podobě certifikátu všech lektorů, kteří se budou podílet na plnění předmětu výběrového řízení nebo osvědčení o absolvování jiného vzdělávání pro metodiky - vzdělavatele KPSS, minimálně v rozsahu 80 hodin;

Jiné prokázání kvalifikace zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

 

 

Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem:

Veřejná zakázka

„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni“

NEOTEVÍRAT

a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce uchazeč rovněž uvede svou kontaktní adresu.

Nabídky je možno:

 • osobně na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, a to v pracovní dny:                                      v pondělí od 8:00 do 16:00 hodin,
 • doručit doporučeně na adresu:                  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí a uchazeči se nevrací.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena v členění - cena bez DPH, hodnota DPH a cena celkem včetně DPH, která musí být vytvořena jako součet nabídkových cen za jednotlivé části předmětu plnění. Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Uchazeč uvede:

 1. celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění,
 2. nabídkovou cenu za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění zvlášť:
 • zajištění metodické podpory a koučingu na obecní úrovni
 • vzdělávací aktivity: Akreditované vzdělávací kurzy, tematické semináře
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením. Písemná nabídka musí být členěna do samostatných příloh v následujícím členění:Příloha č. 1 – Základní údaje k nabídceTato příloha musí obsahovat:-vyplněný formulář „Krycí list nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace (obsahující název, adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce, telefonické a emailové spojení a cenu včetně DPH),-doklady prokazující kvalifikaci uchazeče.Příloha č. 2 – Cenová nabídkaTato příloha musí obsahovat:-celkovou rekapitulaci ceny s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH,-rekapitulaci ceny za každou jednotlivou část předmětu plnění s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH:a)zajištění metodické podpory a koučingu na obecní úrovni,b)vzdělávací aktivity: akreditované vzdělávací kurzy, tematické semináře.Příloha č. 3 – Návrh smlouvyTato příloha musí obsahovat:-návrh smlouvy včetně všech jejích relevantních příloh, -plán fakturace – čtvrtletní termíny fakturace a jim odpovídající čtvrtletní částky fakturace (uvedené částky fakturace musí odpovídat poměrné částce z celkové hodnoty zakázky za dané období) dle přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky,-popis navrženého řešení zakázky, postupů a metod, které budou aplikovány při zajištění metodické podpory, koučingu a vzdělávání, obsahující:•návrh časového harmonogramu prací zohledňující rámcové časové požadavky uvedené v popisu dílčích částí zakázky dle přílohy č. 5 výzvy k podání nabídky,•popis realizace metodické podpory a koučingu, obsahující minimálně stručný popis způsobu oslovení jednotlivých lokalit, způsobu zahájení spolupráce, formy komunikace a výčet použitých metod a postupů,•přehled akreditovaných (příp. k akreditaci připravených) kurzů a seminářů, zaměřených na komunitní plánování dle výše uvedených témat a oblastí.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel stanovuje maximální přípustné hodnoty:

maximální přípustná cena za 1 hodinu metodické podpory – 1 600,00 Kč včetně DPH

maximální přípustná cena za 1 hodinu vzdělávání – 1 000,00 Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a uvedené maximální přípustné ceny za hodinu jsou současně nejvýše přípustnými hodnotami nabídkové ceny pro veřejnou zakázku.

Překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny a uvedené maximální přípustné ceny za hodinu bude mít za následek vyloučení nabídky účastníka řízení ze zadávacího řízení v souladu s čl. 20.8. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost č. 6.

 

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru smlouvy o poskytování služeb - příloha č. 3 výzvy k podání nabídky. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V takovém případě učiní dodavatel součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování dodavatele.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Poskytnuté služby budou dodavateli uhrazeny na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů, které je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po obdržení vyjádření zadavatele, že akceptuje realizovanou část služeb (jednotlivé průběžné zprávy a závěrečná zpráva). Akceptace bude dodavateli sdělena písemně prostřednictvím elektronické pošty. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne doručení zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Ostatní platební podmínky včetně smluvních sankcí jsou součástí návrhu smlouvy.

Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku uchazeče, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.

Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.

 

Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba.

 

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • poptávkové řízení zrušit,
 • odmítnout veškeré předložené nabídky,
 • neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.

Datum ukončení: 10. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2017
 
Aktualizováno: 19. 7. 2017