Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11660

Název zakázky: Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Bagger, k.s.

Sídlo zadavatele: Plzeňská 610, 338 05 Mýto

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martin Šoltys
 • Telefon: +420602466232
 • E-mail: soltys@bagger.cz

IČ zadavatele: 25722425

DIČ zadavatele: CZ25722425

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Šoltys
 • Telefon: +420602466232
 • E-mail: soltys@bagger.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Bagger, k.s., Plzeňská 610, 338 05 Mýto

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem tohoto projektu je podpořit vzdělávání zaměstnanců̊ společnosti Bagger a zaměstnanců partnerské společnosti Sinekura. Projekt byl měl vyřešit stávající nedostatečnou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí  zaměstnanců v obou společnostech. Prostřednictvím tohoto projektu by  mělo být dosaženo dorovnání reálných kvalifikačních požadavků zaměstnanců s požadovanými kvalifikacemi na konkrétní pracovní pozice.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou vybraní pracovníci žadatele a partnera, kteří potřebují zvýšit kvalifikaci a prohloubit znalosti a kompetence v oboru své specializace. Vzhledem k velikosti společností nejsou jednotlivé pozice od sebe striktně̌ odděleny a vzájemné̌ se prolínají z důvodu snadné zastupitelnosti zaměstnanců. Společnost Bagger klade důraz na komplexní pojetí vzdělávacího systému, který by měl jednak přispívat k rozvoji obchodné̌-manažerských, ekonomických  a IT dovedností, jednak k rozvoji odborně̌-technických znalostí v oblasti stavebnictví a geodézie, a to napříč̌ profesní hierarchií.

Společnost Sinekura s.r.o. poskytuje podporu a servisní služby společnosti Bagger. Rozvoj jejích pracovníků se proto zaměří jak na specifické technické znalosti v oblasti technických servisních služeb, tak na harmonizované manažersko-obchodní vzdělávání.

Všechny realizované kurzy budou uzavřené, tzn. budou připraveny na míru dle požadavků zadavatele a budou se jich účastnit výhradně zaměstnanci zadavatele a jeho partnerů. Vzdělávání bude zaměřeno na rozvoj zaměstnanců v následujících klíčových oblastech:

 1. obecné  IT dovednosti – vzdělávání všech profesních skupin
 2. měkké a manažerské dovednosti – vzdělávání managementu
 3. účetní, ekonomické a právní dovednosti – vzdělávání managementu, účetních a administrativních pracovníků
 4. technické a další odborné dovednosti – vzdělávání všech profesních skupin.

 

Zadavatel požaduje realizaci uvedených kurzů jako uceleného a provázaného programu. Vzhledem k dosavadní nevyrovnané úrovni znalostí, dovedností a praxe zaměstnanců požadujeme zahájení všech kurzů na základní úrovni s kalibrací znalostní báze účastníků. Dodavatel se bude podílet na tvorbě osnov pro navazující kurzy tak, aby optimálně vyhověly průběžnému vývoji vzdělávacích potřeb zadavatele v době realizace projektu. Součástí kurzů bude metodicky validní a průkazné hodnocení dosažených znalostí.

Zadavatel požaduje dodržení realizačních a cenových standardů v souladu se Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené́ na další profesní vzdělávání v platné verzi.

V případě všech kurzů platí, že vyučovací hodina představuje 60 minut. Školící den bude vymezen délkou 8 vyučovacích hodin a bude zahrnovat krátké přestávky a minimálně 30 minutovou pauzu na oběd nad rámec předpokládané doby školení. Kurzů se zúčastní max. 10 účastníků.

Zadavatel dále požaduje splnění následujících podmínek:

 1. dodavatel poskytne účastníkům školení adekvátní pomůcky a výukové materiály.
 2. Dodavatel se bude podílet na průběžné aktualizaci osnov kurzů v návaznosti na dosažené výsledky účastníků. Dodavatel vytvoří adekvátní metodiky a učební plány v návaznosti na průběžný vývoj vzdělávacích potřeb zadavatele.
 3. Dodavatel bude schopen reagovat na požadavky a potřeby zadavatele ohledně termínů konání kurzů a jejich případných změn. Dodavatel zajistí konání kurzů v termínech požadovaných zadavatelem a zajistí dodržení stanovené časové dotace.
 4. Součástí plnění je závěrečné otestování účastníků a vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.
 5. Nabídka dodavatele musí obsahovat všechna uvedená školení v předpokládaném rozsahu, není přípustné nabídnou pouze některá školení nebo pouze část zadávaného projektu.
 6. Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení /certifikátů o absolvování kurzů.

 

Realizace kurzů bude probíhat podle potřeby v prostorách zadavatele popř. v učebnách dodavatele popř. jeho subdodavatelů resp. v jiných vhodných prostorách podle předmětu kurzu.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školící pomůcky a materiály apod.

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel). Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) rovněž nejsou součástí nabídkové ceny.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3345304,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zakázka je zahájena dnem podpisu smlouvy o realizaci a trvá do 31.12. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách podle náplně kurzu. Dodavatel zajistí řádné dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení /certifikátů o absolvování kurzů, do sídla zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit následovně.

 

Zadavatel vymezil níže uvedená dílčí hodnotící kritéria a přidělil jim následující váhy:

Č.                      Dílčí hodnoticí kritérium                                  Váha

1.                      Celková nabídková cena bez DPH                      40 %

2.                      Kvalita nabízených služeb                                 30 %

3.                      Kvalita realizačního týmu                                  30 %

 

 

Způsob hodnocení:

pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro zadávací řízení tak, že jejich celkový součet je 100.

Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnoticí komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

 

Hodnocení dílčích kritérií hodnocení:

1. Celková nabídková cena bez DPH (40 %)

V rámci tohoto dílčího kritéria hodnocení bude hodnocena celková nabídková cena za kompletní realizaci zakázky stanovená v příloze č. 3 této výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejmenší po největší. Nejvhodnější nabídka (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) získá 100 bodů.  Ostatní hodnocené nabídky získají bodové ohodnocení na základě násobku 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky, a to podle vzorce:

 

                            100 * (nejnižší cena/cena posuzované nabídky)

 

Takto získané bodové ohodnocení bude vynásobeno váhou dílčího kritéria hodnocení.

 

2. Kvalita nabízených služeb (30 %)

V rámci tohoto subjektivního hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita nabízených služeb.

K hodnocení kritéria účastník předloží následující materiály:

 1. popis efektivního způsobu realizace zakázky, organizace vzdělávacích aktivit a komunikace se zadavatelem
 2. popis metod a forem výuky, zapojení účastníků a zjištění přenosu získaných dovedností do praxe
 3. popis způsobu hodnocení výsledků školení a získávání zpětné vazby
 4. ukázky studijních a výukových materiálů

Maximální rozsah předložených materiálů k bodu 2.1 – 2.3, jež budou předmětem hodnocení, je 5 stran formátu A4 textu. Maximální rozsah studijních a výukových materiálů k  bodu 2.4 je 10 stran formátu A4. Tento rozsah platí i pro obrázkové přílohy, grafická znázornění či jiné přílohy.

Každý z výše  uvedených bodů nabídky (2.1 – 2.4) bude hodnocen v rozsahu 0 až 25 bodů, celkově tedy může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

Hodnotitelé budou při posuzování uvedených bodů vycházet především z míry plnění následujících kritérií a jejich aplikace v nabízeném řešení:

 • jako nevhodnější bude hodnocena nabídka, která prokáže nejvyšší míru provázanosti struktury a náplně studijních materiálů s potřebami zadavatele (bude lépe reflektovat požadavky zadavatele z pohledu jeho podnikatelských aktivit a zajištění účelu projektu), tj. taková nabídka, která kromě obecné části bude zahrnovat také praktickou část studijních materiálů zohledňujících odborný a do praxe aplikovatelný charakter jednotlivých vzdělávacích aktivit.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka prezentující nejpokročilejší metodický přístup při vytváření obsahu a osnov kurzů, návrhu vzdělávacích aktivit, využití metod problémové výuky, a která prokáže nejlepší provázanost zvolených metod s požadovanou tématikou kurzů.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do jednotlivých vzdělávacích aktivit.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena taková aktivita, která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávání ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností, tedy taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část zaměstnanců zapojených do jednotlivých vzdělávacích aktivit již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v nejvyšší míře práci s modelovými příklady z praxe tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby účastníků vzdělávacích aktivit, specifický předmět školení a podnikatelské aktivity zadavatele. A zároveň ta nabídka, mající přehlednější, srozumitelnější a jasnější modelové studijní (výukové) materiály včetně jejich struktury a návrhu obsahové náplně, a to ve vazbě na požadavky zadavatele na strukturu kurzu a jeho obsahovou náplň.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které účastník navrhne nejefektivnější způsob realizace zakázky, tj. co nejpřínosnější pro účastníky vzdělávacích aktivit a zadavatele.

 

Celkový počet získaných bodů bude vynásoben váhou dílčího kritéria hodnocení.

 

3. Kvalita realizačního týmu  (30 %)

V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit kvalita a zkušenosti lektorského týmu. Hodnocení proběhne na základě účastníkem předložených profesních životopisů všech členů realizačního a lektorského týmu.

Každý z následujících aspektů bude hodnocen v rozsahu 0 až 50 bodů, celkově může účastník v rámci tohoto kritéria získat maximálně 100 bodů.

 

Hodnocené aspekty:

 • jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka pokrývající nejširší profesní kvalifikace a kompetence ve vztahu k předmětu zakázky. Je požadována relevantní odborná způsobilost, lektorská a metodická způsobilost členů realizačního týmu.
 • Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, jejíž realizační tým bude mít větší profesní zkušenosti a rozsah praxe a bude tak lépe zajištěn přenos know-how v rámci vzdělávacích aktivit. Výhodněji bude také hodnocena ta nabídka, jejíž realizační tým bude mít větší zkušenosti z oblasti činnosti zadavatele.

 

Celkový počet získaných bodů bude vynásoben váhou dílčího kritéria hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je prokázání jeho kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz. níže) bude účastní vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Účastník prokáže splnění příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnou potřebnou součinnost.

Namísto předložení dokumentů je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 226 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 233 o zadávání veřejných zakázek).

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníků zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízené nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být přeloženy včetně úředně ověřeného překladu.

 

 1. Základní způsobilost

 

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu u zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
 • má v České republice nebo zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek).
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) zákona o zadávání zakázek);
 • má v České republice v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek);
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právní předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (ve smyslu § 74 odst. 1 písm. e) zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dodavatel  prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení.

 

 

2. Profesní způsobilost

Způsobilý je dodavatel, který předloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • doklad o akreditaci k provádění vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání dospělých, nebo obdobný doklad prokazující způsobilost dodavatele ve vzdělávání dospělých.

 

3. Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje účastník předložením:

a) seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení

Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 5 letech realizoval alespoň:

 • 2 významné služby, jejichž předmětem bylo zajištění manažerského, obchodního školení,  resp. školení měkkých dovedností v hodnotě minimálně 500.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele za každou jednotlivou službu.
 • 2 významné služby, jejichž předmětem byla realizace individuálního nebo týmového koučinku v hodnotě min 200.000,- Kč bez DPH pro jednoho objednatele za každou jednotlivou službu.
 • 2 významné systematické spolupráce v oblasti vzdělávání trvající minimálně 5 let se zadavateli průmyslu a/nebo stavebnictví.

 

Seznam významných služeb musí obsahovat:

- název a popis služby;
- cenu realizace služby (její finanční objem) bez DPH;
- dobu realizace služby (měsíc a rok);
- uvedení objednatele včetně telefonu a e-mailu na konkrétní osobu jednatele.

 

b) seznamu realizačního týmu – lektorů a odborných garantů, kteří se budou podílet na jednotlivých aktivitách podle zadání.

Zadavatel požaduje přeložení min. 4 členů realizačního týmu, kteří budou splňovat níže uvedené požadavky.

Požadavky na jednotlivé členy týmu:

- min. magisterské nebo inženýrské vysokoškolské vzdělání,
- praxe v oblasti školení/vzdělávání dospělých alespoň 3 roky,
- praxe v řízení obchodního týmu, nebo praxe v řízení HR nebo  ve finančním managementu po dobu alespoň 3 let,
- aktivní účast na min. 3 službách pro 3 různé objednatele, jejichž předmětem byla realizace školení/ vzdělávání dospělých v oblasti manažerských dovedností, managementu, obchodu a měkkých manažerských dovedností/;
- praxe v oblasti didaktiky a metodiky vzdělávání dospělých;
- praxe individuální nebo týmového koučování.

 

Všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci této zakázky bude český jazyk).

Dodavatel dále může do svého týmu nad rámec minimálních požadavků zahrnout i další členy týmu, kteří se budou přímo podílet na jednotlivých školeních, bez ohledu na to, zda splňují výše uvedené požadavky. Tito další členové budou spolu s ostatními hodnoceni v rámci hodnotícího kritéria Kvalita realizačního týmu

 

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimální rozsahu a členění, a z informací v něm uvedených musí být patrné splnění požadavků zadavatele:

- jméno a příjmení, titul;
- nejvyšší dosažené vzdělání;
- přehled profesní praxe a délky jejího trvání;
- informace o dalším průběžném vzdělávání;
- informace o komunikačních jazycích.

 

U všech členů realizačního týmu bude dále přeložena:

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce, příp. ve slovenském jazyce (doklad o vzdělání může být předložen v latinském jazyce bez překladu). Ostatní doklady v jiném jazyce musejí být doloženy včetně úředně ověřeného překladu.

Pokud se podle příslušného právního řadu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky také v jedné kopii či nejlépe také v elektronické podobě. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy a pevně svázána. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT. Na obálce musí být uveden název a adresa účastníka.

V případě, že nabídka bude podepsána osobou k tomu zmocněnou, bude součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie jejího zmocnění.

 

Zadavatel doporučuje, pro lepší orientaci v nabídce účastníka, použít následující řazení dokumentů:

 • krycí list nabídky – pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije přílohu č. 2 této výzvy. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název výběrového řízení, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka včetně kontaktní osoby, datum a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
 • Doklady, jimiž účastník o VZ prokazuje kvalifikaci.
 • Zpracovaný návrh smlouvy včetně jeho příloh.
 • Kalkulace nabídkové ceny (dle přílohy č. 3 této výzvy).
 • Podklady pro hodnocení

a) popis efektivního způsobu realizace zakázky, organizace vzdělávacích aktivit a komunikace se zadavatelem
b) popis metod a forem výuky, zapojení účastníků a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe
c) popis způsobu hodnocení výsledků školení a získávání zpětné vazby
d) ukázky studijních a výukových materiálů ke kurzu pokročilých prodejních dovedností

 • Ostatní dokumenty předkládané účastníkem – v této části nabídky účastník doloží ostatním případné relevantní informace či doklady vztahující se k předmětu plnění zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník ve své nabídce předloží vyplněnou Kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 3), ve které vyplní závazné ceny za jednotlivá školení. Tato tabulka bude zapracována jako závazná součást dodavatelem vypracované a v nabídce předložené smlouvy.

Násobkem jednotkové ceny a požadované časové dotace školení bude získána celková nabídková cena za kompletní realizaci zakázky.

Ceny budou uvedeny absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem NEOTVÍRAT, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští variantní řešení.Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v souladu s Obecnou části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit návrh smlouvy na zajištění celého předmětu plnění této zakázky. Předložený návrh smlouvy musí obsahovat všechny podmínky a požadavky definované zadavatelem a respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů.

 

Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy.

 

Účastník není oprávněn uvádět jakákoliv ustanovení o smluvních pokutách (mimo zadavatelem stanovených) či úrocích z prodlení k tíži zadavatele. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele. Stanovené obchodní podmínky nesmí účastník ani jakýmkoliv způsobem podmiňovat.

 

Návrh smlouvy musí dále obsahovat tyto náležitosti:

a) identifikace smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud budou přiděleny;
b) předmět plnění (dle stanovených podmínek a nabídky účastníka) v minimálním rozsahu dle Specifikace předmětu plnění;
c) kalkulaci nabídkové ceny (příloha č. 3);
d) další obligatorní náležitosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku;
e) dodavatel se zavazuje postupovat v souladu s podmínkami OPZ Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 9. 2017
 
Aktualizováno: 21. 9. 2017