Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávací aktivity s názvem Pokročilé školení BIM pro softwary Revit, Dynamo a BIM360 (ACC)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13927

Název zakázky: Zajištění vzdělávací aktivity s názvem Pokročilé školení BIM pro softwary Revit, Dynamo a BIM360 (ACC)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: PRODIN a.s.

Sídlo zadavatele: K Vápence 2745, 53002 Pardubice – Zelené Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Leoš Jelínek
 • Telefon: +420466055100
 • E-mail: leos.jelinek@prodin.cz

IČ zadavatele: 25292161

DIČ zadavatele: CZ25292161

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Adéla Lagusová
 • Telefon: +420775246296
 • E-mail: adela.lagusova@ventio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2021 13:00

Místo pro podání nabídek:
ventio holding a.s., Jiráskova 1275, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávací aktivity „Pokročilé školení BIM pro softwary Revit, Dynamo a BIM360 (ACC)“ včetně závěrečné zkoušky.

Obsah kurzu: Ovládání programu REVIT, Autodesk Construction Cloud, automatizace projekčních prací pomocí vizuálního programování a doplňku Dynamo, spolupráce s profesemi v systému BIM a softwaru Revit, pokročilé metody tvorby rodin revitu (RFA), detaily v Revitu, automatizace kontrol pomocí softwaru NavisWorks, zavedení klasifikačního systému a další využití BIM mobedlu pro vizualizace, animace a virtuální realitu.Profil absolventa: kurz přispěje ke komplexnímu seznámení s BIM pro softwary REVIT, DYNAMO, BIM 360 (ACC). Účastníci kurzu budou schopni komplexně využívat potenciál softwarového řešení, zpracovat modely výkopů v Revitu, zaměřovat stavby, pasportizovat stavby, ovládat pokročilé metody RFA, modelovat stavební konstrukce, využívat BIM modelu pro vizualizace a animace a další klíčové znalosti.

Počet účastníků: 7 osob

Rozsah kurzu:

Teorie - 44 hodin (1 hodina = 60 min)
Praxe – 130 hodin (1 hodina = 60 min)

Zkouška – 1 hodin (1 hodina = 60 min)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace vzdělávací aktivity v období prosinec 2021 – září 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivita bude realizována v sídle zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH – jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje, aby dodavatel:

 • neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • neměl splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění,
 • neměl nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením čestného prohlášení v nabídce. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

 • Je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud právní předpis takový zápis vyžaduje, a má všechna veřejnoprávní oprávnění pro výkon činnosti v rozsahu předmětu zakázky, zejména příslušná živnostenská oprávnění pro pořádání školení a kurzů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat následující:

 1. Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy
 2. Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy
 3. Doklady dokazující způsobilost uchazeče (živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku)
 4. Vyplněný návrh smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity podepsaný statutárním zástupcem (viz příloha č. 3 této výzvy).
Všechny neúplné nabídky nebo nabídky nesplňující zadávací podmínky budou z výběrového řízení vyřazeny.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uvedená nabídková cena musí být stanovena za plnění kompletní zakázky a musí se jednat o cenu konečnou.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek k rukám Ing. Adély Lagusové na adresu ventio holding a.s., Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, zrušit zadané výběrové řízení, nevracet podané nabídky a změnit podmínky zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 350000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): cadconsulting, spol. s.r.o.Argentinská 1621/36. 17000 Praha 7, IČ: 24249343

  Datum podpisu smlouvy: 6. 12. 2021

Datum ukončení: 6. 12. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 11. 2021
 
Aktualizováno: 6. 12. 2021