Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení pasportů a strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13752

Název zakázky: Pořízení pasportů a strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 2. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí

Sídlo zadavatele: Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Jana Rýpalová
  • Telefon: +420572574130
  • E-mail: info@obecpodoli.cz

IČ zadavatele: 75043548

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: RNDr. Otakar Prudil
  • Telefon: +420737565954
  • E-mail: prudil@rravm.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů a strategického dokumentu pro vybrané obce Mikroregionu Dolní Poolšaví.

Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Každý účastník může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o dílo. Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této výzvě se vztahují ke všem částem veřejné zakázky.

Část 1. Veřejné zakázky

Pasport veřejné zeleně (4 obce)

Část 2. Veřejné zakázky

Pasport veřejného osvětlení (4 obce)

Část 3. Veřejné zakázky

Pasport zimní údržby (4 obce)

Část 4. Veřejné zakázky

Pasport kanalizace (4 obce)

Pasport vodovodu (4 obce)

Část 5. Veřejné zakázky

Pasport odpadového hospodářství (5 obcí)

Část 6. Veřejné zakázky

Pasport nakládání s dešťovou vodou (4 obce)

Část 7. Veřejné zakázky

Strategie rozvoje mikroregionu Dolního Poolšaví na období 2023 - 2030

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu pro každou část veřejné zakázky, který je přílohou č. 4 této výzvy.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1610000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
pro část 1,2,3,4,5,6 - VZ: 30.6.2021 a pro část 7 - VZ: 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 100%

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude jejich ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude vybraná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Váha kritéria činí 100%. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele (společná pro všechny části):

Účastník splní základní způsobilost předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dodavatele) a nesmí být přede dnem podání nabídky starší 3 měsíců.

Pro každou část veřejné zakázky je podrobná specifikace na kvalifikaci uvedena ve výzvě k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po účastnících předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Uchazeč může podat jednu nabídku na jednotlivou část (část 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Návrh smlouvy musí být podepsán účastníky či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí nabídková cena samostatně pro každou část veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč a bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Pořízení pasportů a strategie rozvoje mikroregionu Dolní Poolšaví – část ….a nápisem _Neotvírat“, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. V případě podání nabídky na jednotlivou část (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), bude na obálce navíc uveden název konkrétní části, na kterou je nabídka podávána. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat na každou část veřejné zakázky pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

·         Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo

·         Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.

·         Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

·         Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu.pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 2. 2021
 
Aktualizováno: 9. 3. 2021