Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení propagačního videa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13770

Název zakázky: Pořízení propagačního videa

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 2. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slatiňany

Sídlo zadavatele: T. G. Masaryka 36, Slatiňany, PSČ 538 21

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MVDr. Ivan Jeník, starosta
  • Telefon: +420724179925
  • E-mail: mesto@slatinany.cz

IČ zadavatele: 00270920

DIČ zadavatele: CZ00270920

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
  • Telefon: +420608607501
  • E-mail: tomas@vialegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 3. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Certifikovaný elektronický nástroj zadavatele na Portále pro vhodné uveřejnění na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/ (dále jen „elektronický nástroj PVU“). Konkrétně profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-slatinany (dále jen „Profil zadavatele“)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb ze strany příslušného vybraného dodavatele (účastníka), a to v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany. Podstatou předmětu plnění této veřejné zakázky (a příslušné Smlouvy o dílo) je vytvoření dvou propagačních videí, která by měla zachycovat hlavní dominanty, památky a přírodní krásy Města Slatiňany a jeho nejbližšího okolí. Tato propagační videa by měla zároveň přiblížit kulturní a sportovní život města a také hlavní objekty zázemí Slatiňan.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vytvoření:

- Delšího propagačního videa, v délce min. 180 sekund a maximálně 300 sekund;

- Kratšího propagačního videa, v délce 60 sekund, které bude primárně určeno pro sociální sítě.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 150000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba zahájení: ode dne uzavření a účinnosti Smlouvy s vybraným dodavatelem Předpokládaná doba ukončení: nejpozději do 30. 11. 2021. Bližší úprava doby plnění je dále upravena v návrhu Smlouvy dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Slatiňany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnotící kritérium č. 1

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) – váha kritéria: 60%

Hodnotící kritérium č. 2

Audiovizuální kvalita referenčních návrhů účastníka - váha kritéria: 40%

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou:

                                      nejnižší celková nabídka

Počet bodů                =  --------------------------------------- x  100

      hodnocená celková nabídka

Nejnižší nabídnutá hodnota „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Ad kritérium č. 2 - Vizuální kvalita referenčních návrhů účastníka

Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise „Audiovizuální kvalitu referenčních návrhů účastníka“, kdy tyto referenční návrhy budou účastníkem vyobrazeny a dodány v Příloze k Čestnému prohlášení – Referenční list, tj. audiovizuální zobrazení předmětného plnění (videí) poskytnutého v rámci referenčních zakázek (seznamu významných služeb) dle čl. 5 odst. 5.4 této Zadávací dokumentace.

V rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotící kritéria bude každý člen hodnotící komise samostatně hodnotit audiovizuální kvalitu (videí) každého z předložených audiovizuálních návrhů plnění (referenční návrhy).

Při hodnocení audiovizuální kvality každého z předložených referenčních návrhů (videí) bude každý člen hodnotící komise hodnotit samostatně každý referenční návrh známkou 1 (představuje nejlepší hodnotu) až 5 (přestavuje nejhorší hodnotu). Následně budou výsledné známky všech členů hodnotící komise u každého hodnoceného referenčního návrhu (videa) zprůměrovány, čímž bude získána Průměrná známka za každý jednotlivý referenční návrh (videa). V další fázi budou tyto Průměrné známky za každý jednotlivý referenční návrh (videa) v rámci nabídky účastníka celkově zprůměrovány, čímž se získá Vážená známka audiovizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka.

Při hodnocení tohoto dílčího kritéria bude tedy hodnocena tato Vážená známka audiovizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka.

Pro hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší Váženou známkou audiovizuální kvality referenčních návrhů účastníka v rámci nabídky daného účastníka:

                                      nejnižší celková nabídka

Počet bodů                =  --------------------------------------- x  100

      hodnocená celková nabídka

Nejnižší nabídnutá „Vážená známka audiovizuální kvality referenčních návrhů účastníka“ hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Ad Celkové hodnocení nabídek

V rámci celkového hodnocení nabídek budou bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií specifikovaných výše v odst. 6.3 tohoto článku Zadávací dokumentace vynásobena vahou daného dílčího kritéria (vážené bodové hodnocení). Celkové hodnocení je poté součtem bodů dosažených v rámci vážených bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií v souladu s tímto článkem této Zadávací dokumentace (vážené body).

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí hodnotu nula (platí zejména pro hodnotící kritérium „Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)“.

Maximálním celkovým počtem vážených bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet vážených bodů v součtu všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií. Maximálním celkovým počtem vážených bodů, které může účastník (dodavatel) obdržet v rámci všech dílčích hodnotících kritérií je hodnota 100,00 bodů.

V případě rovnosti celkového součtu vážených bodů u dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí těchto rovnocenně hodnocených nabídek v kritériu s nejvyšším stupněm významu (vahou).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 74 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou základní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

(Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.)

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci (dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání požadované základní způsobilosti:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované základní způsobilosti dle písm. a) až e) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace. Účastník (dodavatel)je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 6 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti“

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 77 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou profesní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:

- Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů;

nebo

-Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.

(Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).)

Způsob prokázání požadované profesní způsobilosti:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

Doklad (zejm. výpis z živnostenského listu) o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. b) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE:

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných obdobných ustanovení § 79 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou technickou kvalifikaci splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) a)     Referenční list, tj. seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto výběrového řízení.

Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční list obsahující minimálně 3 významné služby, kdy hodnota každého plnění služby (referenční zakázky) činila minimálně částku 40.000,- Kč bez DPH, přičemž součástí předložených významných služeb (referenčních zakázek) byla zejména tvorba propagačního spotu (videa), odpovídající předmětu plnění této veřejné zakázky zahrnující minimálně:

• propagační (reklamní) spot (video), kterým bude propagováno město, obec, region či konkrétní místo nebo zařízení (pro svou turistickou, kulturní, sportovní či jinou zajímavost);

• součástí alespoň jedno audiovizuálního zobrazení (videa) musí být ukázka práce s dronem.

Referenční list, tj. seznam významných plnění, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

- Objednatel referenční zakázky;

- Popis předmětu referenční zakázky;

- Finanční hodnota plnění referenční zakázky;

- Termín (doba) plnění referenční zakázky;

- Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit.

Přílohou referenčního listu, obsahujícího seznam významných služeb, musí být k předloženým referenčním zakázkám audiovizuální zobrazení (videa) předmětného plnění referenční zakázky, a to minimálně v rozsahu:

• propagační (reklamní) spot (video), kterým bude propagováno město, obec, region či konkrétní místo nebo zařízení (pro svou turistickou, kulturní, sportovní či jinou zajímavost);

• součástí alespoň jedno audiovizuálního zobrazení (videa) musí být ukázka práce s dronem;

Každé audiovizuální zobrazení (video) v rámci dodavatelem uvedené referenční zakázky musí být doloženo v běžně dostupném formátu video souborů, např. .AVI, .MP4 apod.

Způsob prokázání požadované technické kvalifikace:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace. Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 7 - Čestné prohlášení – Referenční list“. Referenční list, tj. seznam významných služeb, musí u každé uvedené referenční zakázky obsahovat nejméně zadavatelem požadované údaje.

Upozornění: Dodavatel (účastník) je pro splnění této technické kvalifikace povinen přiložit ke shora požadovanému Referenčnímu listu, tj. seznamu významných služeb, též audiovizuální zobrazení (videa) předmětného plnění referenční zakázky, která byla dodavatelem vyhotovena. Každé audiovizuální zobrazení (video) v rámci dodavatelem uvedené referenční zakázky musí být doloženo v běžně dostupném formátu video souborů, např. .AVI, .MP4 apod

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Varianty nabídky:

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky.

Nabídka bude předložena řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Jazyk nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, zadavatel připouští i nabídku ve slovenském jazyce.

Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy i v jiném jazyce, ale pouze tehdy, pokud jsou v tomto jazyce běžně používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

Sestavení a členění nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:

1) KRYCÍ LIST NABÍDKY

2) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

3) NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

4) OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

5) SEZNAM PODDODAVATELŮ

6) FAKULTATIVNÍ ČÁST NABÍDKY

Bližší požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena této veřejné zakázky bude stanovena ve formě Celkové nabídkové ceny bez DPH, samostatně uvedené DPH a Celkové nabídkové ceny včetně DPH a v nabídce dodavatele (účastníka) bude vyplněna povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a v návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Nabídková cena uvedená v nabídce dodavatele (účastníka) musí být v nabídce doložena oceněným Položkovým rozpočtem komunikační strategie a prvků grafického manuálu dle Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Způsob vyhotovení Položkového rozpočtu komunikační strategie a prvků grafického manuálu:

Dodavatel (účastník) doplní všechny požadované údaje ke každé položce předpokládaného předmětu plnění, a to zejména:

• Nabídková cena za MJ (v Kč bez DPH)

Pole (kolonky) k doplnění jsou v tabulce vyznačeny červeně a dodavatel (účastník) je povinen je řádně, pravdivě a závazně vyplnit. Nabídkové ceny budou dále v tabulce uvedeny v položkovém členění nabídkové ceny za MJ (v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH) a dále Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH, DPH a v Kč včetně DPH). Hodnoty uvedené v položkovém rozpočtu považuje zadavatel za závazné pro účely následného plnění veřejné zakázky, přičemž odpovědnost za celkovou nabídkovou cenu nese účastník.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje dodavatele, aby při oceňování jednotlivých služeb, výkonů a případných dodávek vycházeli zejména z Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění, tj. aby zohlednili zadavatelem požadovaný rozsah plnění v rámci každé jednotlivé položky.

Celková nabídková cena je tvořena nabídkovou cenou za všechny jednotlivé položky uvedené v Položkovém rozpočtu.

Celková nabídková cena bude nabídnuta včetně veškerých poplatků, obchodních a jiných přirážek, daní, pojištění, licenčních poplatků a dopravních nákladů na místo plnění. Tato cena bude nabídnuta v Kč a bude cenou maximálními pro realizaci příslušného předmětu této veřejné zakázky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastník je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce v písemném vyhotovení, označeném na krycím listě názvem „Originál“. Zadavatel doporučuje účastníkům (dodavatelům) také předložení případného druhého paré nabídky označeného na krycím listě názvem „Kopie“, kdy toto druhé paré nabídky označené jako „Kopie“ má informativní povahu, nicméně jeho předložením se účastník při podání nabídky zavazuje, že bude shodné s tištěnou formou nabídky označenou jako „Originál“. Písemná nabídka bude předložena v českém jazyce a veškeré listy nabídky musí být zajištěny proti manipulaci (tzn. vázány do jednotného celku a na přelepu opatřeny razítkem a podpisem účastníka). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou. Dodavatel (účastník) předloží jako součást nabídky též nabídku v elektronické podobě na datovém nosiči CD/DVD/Flash disk, přičemž zadavatel stanovuje, že každý účastník je povinen předložit v elektronické podobě zejména:- seznam významných služeb k předloženým referenčním zakázkám, formou audiovizuální zobrazení (videa) předmětného plnění referenční zakázky, a to minimálně v rozsahu:- propagační (reklamní) spot (video), kterým bude propagováno město, obec, region či konkrétní místo nebo zařízení (pro svou turistickou, kulturní, sportovní či jinou zajímavost);- součástí alespoň jedno audiovizuálního zobrazení (videa) musí být ukázka práce s dronem;Každé audiovizuální zobrazení (video) v rámci dodavatelem uvedené referenční zakázky musí být doloženo v běžně dostupném formátu video souborů, např. .AVI, .MP4 apod., a dále- návrh Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace, a to v elektronické podobě ve formátu buď *.doc či *.docx (či jiném obdobném editovatelném formátu), a dále - vyplněný a oceněný Položkový rozpočet dle Přílohy č. 4 této Zadávací dokumentace, a to v elektronické podobě ve formátu buď *.xls či *.xlsx (či jiném obdobném editovatelném formátu).Obálka s nabídkou bude na přelepu opatřena názvem veřejné zakázky, tj. zřetelně označena nápisem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – Pořízení propagačního videa“Každé doručené nabídce bude přiděleno pořadové číslo a zapsán datum a čas doručení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel prostřednictvím uvedených kontaktních osob zadavatele bude poskytovat vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti dodavatele adresované kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel je oprávněn poskytovat dodavatelům vysvětlení či dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace či další dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena ve lhůtě: nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel vysvětlení ve lhůtě: nejpozději 2 pracovní dny od doručení žádosti o vysvětlení od dodavatele.Vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatele včetně případného přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) a odešle dotčeným dodavatelům či uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část této Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).

Další požadavky na zpracování nabídky:

a) Dodavatel (účastník) smí použít tyto pokyny a podklady poskytnuté zadavatelem v rámci tohoto výběrového řízení jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či nabídky dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné dodavatelem (účastníkem) v nabídce.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly OPZ, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

d) Náklady na vyhotovení nabídek a účast ve výběrovém řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení nese dodavatel (účastník) sám.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění Zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či opomenutí v této Zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 2. 2021
 
Aktualizováno: 5. 5. 2021