Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13654

Název zakázky: Pořízení studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slavičín

Sídlo zadavatele: Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Tomáš Chmela
  • Telefon: +420603708068
  • E-mail: chmela@mesto-slavicin.cz

IČ zadavatele: 00284459

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Pavel Matonoha
  • Telefon: +420603927722
  • E-mail: matonoha@mesto-slavicin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 10. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Slavičín - podatelna, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, osobní podání lze učinit pouze v úředních hodinách

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Město Slavičín se stejně jako jiné oblasti v České republice potýká s dopady změn klimatu, které se v podmínkách České republiky projevují mimo jiné také snížením zásoby vody v krajině. V tomto kontextu jsou již nyní na úrovni vyšších správních celků činěny kroky k adaptaci na současnou situaci a předpovědi vztahující se k budoucí situaci. Také město Slavičín musí ve svých lokálních podmínkách reagovat na tuto výzvu a z tohoto důvodu je třeba odborného dokumentu, který by se zabýval otázkou zadržení vody v krajině.

Studie, jejíž zpracování je předmětem této zakázky, bude mít následující strukturu:

 

ANALYTICKÁ ČÁST

Studie proveditelnosti bude obsahovat analytická data získaná formou odborných průzkumů a sběrem územních informací.

Územní působnost: katastrální území: Slavičín (1200 ha), Hrádek na Vl. Dráze (680,5 ha), Divnice (723,5 ha), Nevšová (757 ha).

Typy povinně shromážděných dat pro potřeby studie (veřejně dostupné zdroje a vlastní mapování):

-          provedené meliorace (drenážní síť)

-          geologie + hydrogeologie – mapa zájmového území z hlediska propustnosti a podloží

-          hydrologie (evidence antropogenních změn vodních toků – regulací, pasport studánek a veřejných studní, evidence srážek, stoleté vody a povodně…)

-          meteorologie, klima, role výparu vody z území

-          skladba lesních porostů

-          skladba zemědělsky obhospodařovaných ploch, data o půdní erozi

-          posouzení starých mapových děl a vodního režimu krajiny před industrializací

-          pasportizace zpevněných ploch a objektů vhodných pro realizaci opatření k zadržování vody (dle LV 1001 – město Slavičín).

 

NÁVRHOVÁ ČÁST

Studie bude obsahovat sadu navrhovaných opatření pro zadržování vody v krajině, která se budou odvíjet od zjištěných skutečností. Mezi předpokládaná opatření, která budou studií proveditelnosti konkretizována pro individuální podmínky konkrétních lokalit města Slavičín, budou patřit například opatření typu:

- Zadržování vody v krajině včetně spolupůsobení sídelní a krajinné zeleně

- specifikace: návrh minimálně 5 nových liniových prvků ve formě biokoridor, biopás, stromořadí, průleh apod. v podobě studie a mapového znázornění, posouzení s ÚP, návrh druhové skladby stromořadí, posouzení zájmů ochrany přírody

- Zlepšení odtokových poměrů v krajině ve smyslu zpomalení odtoku a retence vody v krajině příp. regulace jejího řízeného odtoku (přiblížení stavu před urbanizací)

- specifikace: vyhodnocení nakládání s existující meliorační sítí – 4 vyhodnocení (za každý katastr)

- Využití dešťové vody jako vody užitkové (využití pro zavlažování v rámci zastavěných částí)

- specifikace: rešerše objektů v majetku města vhodných pro instalaci akumulačních nádrží na dešťovou vodu; návrh min. 2 nových záměrů (vyhodnocení umístění z hlediska existence stávajících podzemních sítí, vyhodnocení velikosti nádrže z hlediska plochy střechy, zákres do JDTM)

- Náhrada nepropustných povrchů povrchy propustnými, vsakovací pásy v rámci veřejné zeleně, výsadba alejí v rámci průtahu města apod.; možnosti aplikace polopropustných povrchů zpevněných ploch.

- specifikace: rešerše ploch v majetku města vhodných pro realizaci projektu náhrady nepropustných povrchů za propustné; návrh min. 2 nových záměrů (zákres včetně zákresu vsakovacího tělesa s ohledem na okolní zástavbu a stávající inženýrské sítě, hydrogeologické stanovisko

- Návrh krajinných prvků pro zadržování vody (tůně, mokřady, rybníky a další prvky stávajícího ekosystému pro zachování biotopů) a návrh krajinných prvků vedoucích ke snížení výparu

- specifikace: rozpracování 5 modelových příkladů (v podobě záměru) se situačním nákresem (vč. geodetického zaměření – počítáno min. 5 geodetických bodů/příklad, zdůvodnění vhodnosti, posouzení zájmů ochrany přírody, navržení příp. dalších funkcí, využití okolí, …)

- Návrh zelených (vegetačních) střech v rámci veřejných budov

- specifikace: rešerše všech potenciálních objektů s rovnými či jinak vhodnými střechami v majetku města a rozpracování 3 střech do podoby jednoduchého záměru (vč. situačního nákresu) včetně předběžného posouzení statiky střechy, návrh skladby vegetace s ohledem na lokální klima

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Ke každému ze 6 tematických okruhů bude uveden odpovídající příklad dobré praxe s fotodokumentací a vyčíslením orientačních nákladů.

 

KOMPLEXNÍ MAPA NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PO JEDNOTLIVÝCH KATASTRECH

 

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ

Bude sestaveno ve formě tiskového podkladu brožury o min. 20 stranách (vč. grafů, fotografií, schémat apod.).

 

Součástí realizace (v ceně zakázky) bude min. 1 veřejné projednání – diskusní fórum apod. (dodavatel zajistí přednášející, moderátora, pozvánku min. 6 týdnů před datem konání v souladu s grafickým manuálem města). Veřejné projednání proběhne prezenční nebo distanční formou. Forma bude určena dohodou stran s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

 

Součástí realizace bude konzultace s ORP + konzultace s CHKO – budou uvedeny ověřené zápisy vyjadřující kladné stanovisko nebo kladné stanovisko orgánů.

 

Součástí realizace budou 2 osobní konzultace se zadavatelem (konzultace analytické části a pak konzultace návrhové části). Konzultace proběhnou v sídle zadavatele nebo vhodnou distanční formou. Forma každé konzultace bude určena dohodou stran s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 570000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění: -ihned po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem. Předpokládaný termín ukončení plnění: 30. 4. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena v Kč za zajištění předmětu veřejné zakázky bez DPH (číselné kritérium) váha 100 %
Předmětem hodnocení bude účastníkem uvedená výše ceny v Kč bez DPH za zajištění předmětu veřejné zakázky v plném rozsahu.
Pro nabídkovou cenu (číselné kritérium) bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo ze všech podaných nabídek.

 

Maximálně přípustná výše nabídkové ceny je 578 512,40Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 2 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

2) Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady a v němž uvede osoby, kterými zabezpečuje odbornou způsobilost, a to konkrétně autorizovaného inženýra pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a osobu s odbornou způsobilostí v hydrogeologii. Toto prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

3) Technické kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže, předložením seznamu alespoň dvou referenčních služeb, poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením rozsahu a doby poskytnutí s tím, že hodnota každé zakázky byla minimálně 300.000,-Kč včetně DPH. Referenční služby musí být obdobného charakteru ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Doklady, které je dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce a ve dvou vyhotoveních. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele a musí obsahovat přílohy uvedené v této výzvě.

Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem zveřejnění oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto výzvou k podání nabídek, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude dále strukturována v korunách českých v tomto členění:

•          celková nabídková cena bez DPH (v CZK),

•          sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně (v %),

•          výše DPH (v CZK),

•          celková nabídková cena s DPH (v CZK)

Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající změně těchto sazeb. Uvedená nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem „Neotevírat – veřejná zakázka Studie proveditelnosti opatření zadržování vody v krajině“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o ně, zveřejní zadavatel na portále efscr.cz, do dvou pracovních dnů od doručení žádosti.Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se použijí obdobně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 374360.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901

    Datum podpisu smlouvy: 23. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 10. 2020
 
Aktualizováno: 7. 1. 2021