Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Posílení strategického řízení a plánování města Postoloprty

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12799

Název zakázky: Posílení strategického řízení a plánování města Postoloprty

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Postoloprty

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Zděnek Pištora
 • Telefon: +420415778413
 • E-mail: zdenek.pistora@postoloprty.cz

IČ zadavatele: 00265403

DIČ zadavatele: CZ00265403

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lenka Hofmanová
 • Telefon: +420415778426
 • E-mail: lenka.hofmanova@postoloprty.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 6. 2019 13:00

Místo pro podání nabídek:
Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zavedení a podpora strategického řízení rozvoje města Postoloprty. Záměrem žadatele je vytvořit komplexní strategický plán obce s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategického plánu), včetně vytvoření dvou implementačních dokumentů (Koncepce integrovaného rozvoje krajiny a Studie proveditelnosti budovy č.p. 66).

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku „Posílení strategického řízení a plánování města Postoloprty“ na tři části:

Část 1 – Strategický plán rozvoje města Postoloprty 2020 – 2030

Část 2 – Strategická koncepce integrovaného využití krajiny

Část 3 – Studie proveditelnosti budovy č.p. 66

Zadavatel připouští podání nabídky i pouze pro jednu část veřejné zakázky.

ČÁST 1 – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA POSTOLOPRTY 2020 – 2030

Cílem veřejné zakázky je vytvoření Strategického plánu rozvoje města Postoloprty na období 2020 - 2030 s využitím inovativních postupů a metod (nové analytické pohledy na území, maximální zapojení veřejnosti do procesu strategického plánování od fáze přípravy, až do fáze vyhodnocení plnění strategického plánu). Strategický plán rozvoje města Postoloprty bude detailně mapovat a vyhodnocovat potenciály území a navrhne řadu konkrétních opatření pro jeho udržitelný a smysluplný rozvoj se zaměřením na zatraktivnění a turistické zpřístupnění obce.

Předmět veřejné zakázky (část 1):

1) Realizace projektu bude zahájena úvodním seminářem na téma strategické plánování v podmínkách města Postoloprt (1 den) pro volené zástupce města s cílem zajistit informovanost a posílit kompetence v oblasti strategického řízení.

2) Pracovní setkání Realizačního týmu zadavatele projektu s realizačním týmem dodavatele s cílem nastavit způsob a formu společné komunikace a práce; shoda nad cílem a smyslem spolupráce, vytvoření detailního harmonogramu prací, definování odpovědností.

3) Místní dotazníkové veřejné šetření názorů a potřeb obyvatel města, zadavatel požaduje účast min. 500 respondentů (při zastoupení všech relevantních cílových skupin, tj. min. občanů, podnikatelů a neziskového sektoru), šetření v rozsahu min. 50 otázek (předpoklad realizace do 4 měsíců od účinnosti smlouvy).

4) Vytvoření stálé poradní skupiny pro strategický rozvoj města (9 členů z řad občanů, NNO, podnikatelů atp.) (předpoklad realizace ve 4. měsíci po účinnosti smlouvy).

5) Vytvoření podrobné analytické části strategického plánu (mezioborové studie a analýzy) (předpoklad realizace do 7 měsíců od účinnosti smlouvy).

6) Projednání analytické části v rámci veřejného projednání (předpoklad realizace do 9 měsíců od účinnosti smlouvy).

7) Vytvoření podrobné návrhové části strategického plánu v rozsahu min. 3 mezioborových studií a analýz (urbánní rozvoj, socioekonomický rozvoj, rozvoj cestovního ruchu) (předpoklad realizace do 14 měsíců od účinnosti smlouvy).

8) Projednání strategické části v rámci veřejného projednání (předpoklad realizace v 15. měsíci po účinnosti smlouvy).

9) Vytvoření pravidel a postupů implementace strategického plánu, včetně postupů pro pravidelné vyhodnocování plnění strategického dokumentu (předpoklad realizace do 16 měsíců od účinnosti smlouvy).

10) Schválení SPRM zastupitelstvem města (předpoklad realizace v 17. měsíci po účinnosti smlouvy, případně dle zasedání ZaM).

11) Veřejná konference o průběhu (předpoklad realizace v 18. měsíci po účinnosti smlouvy).

 

Předmětem plnění dodavatele jsou body 3, 5, 7 a 9. Dodavatel se dále aktivně zúčastní plnění bodů 1, 2, 4, 6, 8, 10 a 11.

Aktivní účastní se rozumí zejm. příprava veškerých podkladů (tištěné podklady, prezentace apod.) a moderace příslušných bodů plnění (např. veřejné projednání), nikoli organizační zajištění (prostory pro realizaci příslušných akcí zajistí zadavatel). Občerstvení apod. zajistí dodavatel (jedná se o zajištění občerstvení pro bod 1 – předpokládaná účast 20 zástupců zadavatele a bod 11 – předpokládaná účast 50 zástupců zadavatele).

 

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky navázalo na stávající Strategický plán města Postoloprty a dále jej rozpracovalo.

Zadavatelem předpokládaný minimální obsah Strategického plánu:

1. Pracovní aparát

1.1.Obsah
1.2 Základní pojmy, vysvětlivky

2. Úvod

2.1.Manažerské shrnutí
2.2 Základní charakteristika města
2.3 Východiska a metoda zpracování Strategického plánu rozvoje města
2.4 Průběh zpracování Strategického plánu rozvoje města
2.5 Doporučení pro další postup a realizaci Strategického plánu rozvoje města

3. Strategický plán rozvoje města Postoloprty do roku 2030

3.1 Základní principy rozvoje města (MISE)
3.2 VIZE rozvoje města
3.3 Kritické oblasti rozvoje města
3.4 Strategická analýza
3.5 Popis klíčových oblastí, cílů a priorit rozvoje
3.6 Priority rozvoje města
3.7 Vazby Strategického plánu rozvoje města
3.8 Monitorovací ukazatele
3.9 Implementace
3.10 Institucionální zabezpečení
3.11Financování rozvoje
3.12 Postup realizace (cyklus implementace)
3.13 Monitoring implementace a komunikace s okolím
3.14 Způsob práce se zásobníkem projektů

4. Přílohy

4.1 Příloha č. 1: Profil města
4.2 Příloha č. 2: Zásobník projektových záměrů
4.3 Příloha č. 3: Analýza dotazníkového šetření

 

Pozn. Zadavatele: Všechny výstupy plnění budou zadavateli předány v originále a v editovatelné elektronické podobě (zadavatel požaduje možnost editace textů, grafů a zdrojových dat, nikoli případného obrazového materiálu).

 

ČÁST 2 – STRATEGICKÁ KONCEPCE INTEGROVANÉHO VYUŽITÍ KRAJINY

Cílem veřejné zakázky je zpracování Strategické koncepce integrovaného využití krajiny. Jedná se o inovativní přístup při řešení rozvoje města a plánování se zaměřením na místní krajinné prvky. Jedná se částečně o "výzkumný" výstup, který ale bude podpořen konkrétními implementačními prvky.

Východiskem pro zpracování koncepce bude stávající analytický dokument s názvem "Identifikace rozvojového potenciálu území" z roku 2015, který byl zpracován společně s občanským sdružením MOSTY (se sídlem v Žatci). Šlo o mezioborovou studii, která řešila potenciály rozvoje města Postoloprt z několika hledisek - historické a přírodní vědy, architektura a urbanismus a sociální geografie a antropologie. Výstupem je přehled doporučených projektů k realizaci. V rámci koncepce budou řešeny konkrétní projekty krajinného rázu.

Další identifikovaná potřeba pro zpracování koncepce je stávající příprava nadregionálního projektu cyklostezky, kdy jednotlivé obce v okolí již skupují pozemky a připravují se na realizaci projektu, zatímco město Postoloprty je s tímto pozadu.

Předmět veřejné zakázky (část 2):

1) Zhodnocení historického vývoje krajiny řešeného území s využitím historických dat, map a plánů včetně podchycení širších územních vazeb.

2) Zhodnocení změn v krajině v souvislosti s hospodářským a společenským vývojem.

3) Podchycení současného stavu krajiny, identifikace hodnot, sil a tlaků formujících podobu krajinné struktury (mj. stávajících limitů a existujících záměrů budoucího využití krajiny).

4) Definování silných a slabých stránek stávající krajiny a jejího využití, potenciálních možností a ohrožení jejího dalšího vývoje (SWOT analýza).

5) Návrh cílové vize a variantní scénáře budoucího rozvoje krajiny (integrovaný, segregační, exploatační, útlumový).

6) Zpracování 5 konkrétních projektových záměrů (studií proveditelnosti) pro lokality typu: Levonická bažantnice, plovárna u Ohře, městské parky atp. Konkrétní lokality budou zadavatelem upřesněny.

7) Zpracování projektového záměru (studie proveditelnosti) na úpravu říčky Chomutovky, která je opomíjenou lokalitou ve městě a má přímou souvislost s připravovaným záměrem na výstavbu cyklostezky.

8) Implementace konkrétních opatření.

 

ČÁST 3 – STUDIE PROVEDITELNOSTI BUDOVY Č.P. 66

Cílem veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti využití budovy čp. 66. Předpokládané využití budovy míří na komunitní setkávání občanů, kdy cílem bude vytvoření „multifunkčních prostor“, který v současnosti v Postoloprtech velmi chybí.

Popis současného stavu: budova čp. 66 je sousední budova městského úřadu a sousedí i s dalšími klíčovými budovami města (hasičská zbrojnice, škola atp.). Budovu dostalo město bezplatným převodem s podmínkou, aby ji využilo pro potřeby městského úřadu, kultury, ochrany pořádku (městské policie) a požární ochrany ve městě Postoloprty. Město se přijetím tohoto daru zavázalo, že budovu nepřevede na třetí osobu, nevyužije ji jiným způsobem, nežli výše uvedeným a zavázalo se, že do 10 let od podpisu smlouvy provede zkolaudovanou rekonstrukci budovy. V rámci stávajícího SPRM do roku 2020 je jedním ze strategických cílů projekt regenerace.

Předmět veřejné zakázky (část 3)

1) Zpracování variantní studie proveditelnosti v následující struktuře (v souladu s doporučenou metodikou:

výchozí situace
zdůvodnění realizace studie
popis stavu a péče o objekt čp. 66
návrhová část (min. 2 různé varianty užívání)
financování záměru

2) Prezentace klíčových informací vedení města

 

Místo plnění:

Plnění bude probíhat v prostorách sídla zadavatele, prostorách budovy č.p. 66 a na území města.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1485000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Část 1 – do 18 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 08/2020 Část 2 – do 12 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 03/2020 Část 3 – do 6 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději do 08/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele a na území města Postoloprty

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Část 1

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH    60,00%

Kvalita realizačního týmu     25,00%

Popis postupu realizace       15,00%

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená na krycím listu nabídky.

 

Kvalita realizačního týmu

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních kritériích. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí projektu
Člen realizačního týmu – specialista na urbanismus
Člen realizačního týmu – specialista na ekonomické analýzy
Člen realizačního týmu – specialista na sociologické výzkumy
Člen realizačního týmu – řadový člen

Pozn. zadavatele: Další členové týmu navíc nebudou hodnoceni.

 

Každý z členů realizačního týmu dostane bodové hodnocení viz níže:

Bodovaná kritéria - Počet bodů za každou započítanou zkušenost (započítávají se pouze zkušenosti nad rámec kvalifikace) - Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány)

1) Délka praxe* - 1 b za jeden rok praxe - 10 b

2) Počet zrealizovaných projektů - 1 b za jeden projekt - 10 b

* Pozn. zadavatele k hodnocení: V rámci započitatelné praxe zadavatel zohlední také praxi získanou odpovídajícím vzděláním.

U role „Specialista na ekonomické analýzy“ tak budou zadavatelem členovi realizačního týmu s VŠ v ekonomickém směru / oboru automaticky započteny 3 roky praxe v případě Bc. vzdělání nebo 5 let v případě Ing. / Mgr. vzdělání.

U role „Specialista na urbanismus“ tak budou zadavatelem členovi realizačního týmu s VŠ vzděláním ve směru / oboru zaměřeném na regionální rozvoj, architekturu a/nebo urbanismus automaticky započteny 3 roky praxe v případě Bc. vzdělání nebo 5 let v případě Ing. / Mgr. vzdělání.

U role „Specialista na sociologické výzkumy“ tak budou zadavatelem členovi realizačního týmu s VŠ vzděláním v sociologickém směru / oboru automaticky započteny 3 roky praxe v případě Bc. vzdělání nebo 5 let v případě Ing. / Mgr. vzdělání.

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedeného.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (25 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,25

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

Popis postupu realizace

Dodavatel popíše přístup k plnění zakázky v maximálním rozsahu 15 normostran (27 000 znaků) – v případě překročení maximálního rozsahu nebude zadavatel k rozsahu nabídky nad povolený počet znaků při hodnocení přihlížet.

Předložený dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek podle následujících podkritérií:

 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká technickou úrovní kompletní a detailní specifikace nabízených služeb s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází.
 • Nejlépe bude hodnocena nabídka, která přináší návrh, sběr a vyhodnocení dat z dotazníkového šetření s cílem zajištění nejvyšší účasti respondentů z řad všech cílových skupin (min.  občané, podnikatelé a neziskový sektor), u které zůstane zachována možnost statistické i kvalitativní analýzy získaných dat.

Každý člen hodnotící komise přidělí dodavateli hodnocení v každém z výše uvedených podkritérií od nejvhodnějšího po nejméně vhodné podle dále uvedené desetistupňové bodovací stupnice, která vyjadřuje míru splnění podkritéria v nabídce ve vztahu k požadovanému cíli zadavatele a příslušnému návrhu přidělí body v odpovídající míře splnění daného podkritéria:

Počet bodů - Slovní hodnocení 

Kvalita je splněna na nejvyšší úrovni bez připomínek -10

Kvalita je splněna téměř dokonale - 9

Kvalita je splněna velmi dobře - 8

Kvalita je splněna dobře - 7

Kvalita je splněna jen s výhradami - 6

Kvalita je splněna jen v základních rysech - 5

Kvalita je špatná - 4

Kvalita je velmi špatná - 3

Kvalita je mimořádně špatná - 2

Kvalita je zcela nevyhovující - 1

Nejlépe hodnocený dodavatel získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou.

 

Část 2

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH    60,00%

Kvalita realizačního týmu     40,00%H

Nabídková cena bez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená na krycím listu nabídky.

Kvalita realizačního týmu

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních kritériích. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí projektu
Člen realizačního týmu – řadový člen 01
Člen realizačního týmu – řadový člen 02

Pozn. zadavatele: Další členové týmu navíc nebudou hodnoceni.

Každý z členů realizačního týmu dostane bodové hodnocení dle následujícího:

Bodovaná kritéria - Počet bodů za každou započítanou zkušenost(započítávají se pouze zkušenosti nad rámec kvalifikace) - Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány)

1) Délka praxe - 1 b za jeden rok praxe - 10 b

2) Počet zrealizovaných projektů - 1 b za jeden projekt - 10 b

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedeného. 

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (25 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,25

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

 

Část 3

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena bez DPH    60,00%

Kvalita realizačního týmu     40,00%

Nabídková cena vez DPH

Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH uvedená na krycím listu nabídky.

 

Kvalita realizačního týmu

Předmětem hodnocení budou zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních kritériích. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

Vedoucí projektu
Člen realizačního týmu – projektový manažer

Pozn. zadavatele: Další členové týmu navíc nebudou hodnoceni.

Každý z členů realizačního týmu dostane bodové hodnocení dle následujícího:

Bodovaná kritéria - Počet bodů za každou započítanou zkušenost(započítávají se pouze zkušenosti nad rámec kvalifikace) - Max. bodové hodnocení (nad jehož rámec již nejsou další zkušenosti zohledňovány)

a) Délka praxe - 1 b za jeden rok praxe od okamžiku autorizace - 10 b

b) Počet zrealizovaných projektů - 1 b za jeden projekt - 10 b

 

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodová hodnocení dle výše uvedeného.

Následně bude každé z nabídek přiděleno bodové hodnocení v rámci stobodové škály dle následujícího vzorce: 

(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100.

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní vahou (40 %), tedy do celkového hodnocení bude vstupovat hodnota určená podle následujícího vzorce:

[(hodnocená nabídka/nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením) * 100] * 0,40

Hodnotící komise bude hodnoty získané v rámci provedeného hodnocení vždy zaokrouhlovat na dvě desetinná místa.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatle

Účastník musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

a)       splnění základní způsobilosti analogicky k ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) - e) zákona prokáže účastník formou čestného prohlášení podepsanou osobou oprávněnou jednat za účastníka, které je přílohou č. 2 této výzvy.

     Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona, která jsou ve vztahu k této veřejné zakázky zadavatelem analogicky uplatňována.

b)       splnění profesní způsobilosti analogicky k ustanovení

§ 77 odst. 1 zákona prokáže účastník ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne staršího než 3 měsíce přede dnem zahájení výběrového řízení, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
§ 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky;
účastník může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy[1] nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu (ve smyslu § 6 odst. 3 ZZVZ). Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu, kde jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem, a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné;
výpis z obchodního rejstříku je tedy možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné. Obdobně je možné nahradit výpis ze živnostenského rejstříku odkazem na konkrétní internetovou adresu „Registru živnostenského podnikání“ (http://www.rzp.cz/).

Nebo účastník předloží výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, kdy tento doklad nahrazuje doklad prokazující jak základní, tak profesní způsobilost. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni, ke kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů je stanoveno jednotlivě pro každou část veřejné zakázky.

Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část 1 předložením:

Seznamu alespoň 3 významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování alespoň 3 strategických dokumentů pro územní samosprávy.

Minimální hodnota alespoň 2 významných služeb musí být v minimální finanční hodnotě ve výši 400 000,- Kč bez DPH za každou z nich. Další významná služba musí mít minimální hodnotu 200 000,- Kč bez DPH.

Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

Název projektu
Roky realizace
Popis projektu
Celková hodnota projektu v Kč bez DPH
Popis projektu
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Pozn. zadavatele: Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od Dodavatele referenční list (nebo obdobný dokument) k realizovaným projektům.

Realizační tým

Součástí podané nabídky musí být ze strany Dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno, příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:

 • délky praxe,
 • popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.
 • Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané členem realizačního týmu a osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu

POZICE

KVALIFIKACE

Vedoucí projektu

Délka praxe v oblasti strategického plánování minimálně 5 let.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Zkušenost s vedením týmu minimálně v délce 5 let.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu – specialista na ekonomické analýzy

Délka praxe v oblasti strategického plánování se zaměřením na ekonomické analýzy minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu - specialista na urbanismus

Délka praxe v oblasti strategického plánování se zaměřením na urbanismus minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu - specialista na sociologické výzkumy

Délka praxe v oblasti sociologických výzkumů minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu – řadový člen

Délka praxe v oblasti strategického plánování minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Pozn. zadavatele: Pokud nebudou bezezbytku splněny minimální požadavky stanovené na členy realizačního týmu, tak Dodavatel nesplní požadovanou minimální kvalifikaci a bude z výběrového řízení vyloučen.

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část 2 předložením:

Seznam 2 významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování:

nejméně 1 strategického dokumentu pro využití krajiny a
nejméně 1 studie proveditelnosti.
Minimální hodnota každé z prokazovaných významných služeb musí být v minimální finanční hodnotě ve výši 200 000,- Kč bez DPH za každou z nich.

Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

Název projektu
Roky realizace
Popis projektu
Celková hodnota projektu v Kč bez DPH
Popis projektu
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od Dodavatele referenční list k realizovaným projektům.

Realizační tým

Součástí podané nabídky musí být ze strany Dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno, příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:

délky praxe,
popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.

Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané členem realizačního týmu a osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu

POZICE

KVALIFIKACE

Vedoucí projektu

Délka praxe v oblasti krajinářství a/nebo strategického plánování a využívání krajiny minimálně 5 let.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Zkušenost s vedením týmu minimálně v délce 5 let.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu – řadový člen 01

Délka praxe v oblasti krajinářství a/nebo strategického plánování a využívání krajiny minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Člen realizačního týmu – řadový člen 02

Délka praxe v oblasti krajinářství a/nebo strategického plánování a využívání krajiny minimálně 2 roky.
Minimálně 2 realizované zakázky, které jsou obdobného charakteru jako významné služby.
Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc. a vyšší).

Pozn. zadavatele: Pokud nebudou bezezbytku splněny minimální požadavky stanovené na členy realizačního týmu, tak Dodavatel nesplní požadovanou minimální kvalifikaci a bude z výběrového řízení vyloučen.

 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů pro Část 3 předložením:

Seznamu 3 významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktní osoby objednatele, u níž bude možné výše uvedené údaje ověřit.

Za poskytnutí významné služby Zadavatel považuje řádně ukončené plnění spočívající ve zpracování alespoň 3 strategických koncepcí nebo studií proveditelnosti v hodnotě aspoň 60 000,- Kč bez DPH u každé z nich.

Seznam významných služeb bude předložen formou čestného prohlášení, které bude obsahovat:

Název projektu
Roky realizace
Popis projektu
Celková hodnota projektu v Kč bez DPH
Popis projektu
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, telefon), u které bude možné ověřit pravost referencí.

Zadavatele si vyhrazuje v případě potřeby vyžádat od Dodavatele referenční list k realizovaným projektům.

Realizační tým

Součástí podané nabídky musí být ze strany Dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit.

Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

Jméno, příjmení
Dosažené nejvyšší vzdělání
Profesní zkušenosti, z jejich popisu musí být zcela zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě:

délky praxe,
popis realizovaných zakázek v oblasti strategického plánování, který bude obsahovat (jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, rok/y plnění, kontaktní údaje v podobě jména, emailu a telefonu kontaktní osoby, u které lze informace ověřit.

Vztah k dodavateli.

Seznam členů projektového týmu dodavatele bude dodavatelem předložen ve formě čestného prohlášení, které bude podepsané členem realizačního týmu a osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu

POZICE

KVALIFIKACE

Vedoucí projektu

Délka praxe v oblasti zpracování studií proveditelnosti minimálně 5 let (pozn.: tato praxe může být prokázána i v období před autorizací).
Minimálně 2 realizované zakázky spočívající v realizaci případových studií obdobného charakteru jako seznam významných služeb.
Zkušenost s vedením týmu minimálně v délce 5 let.

Projektový manažer

Délka praxe v oblasti zpracování studií proveditelnosti minimálně 5 let (pozn.: tato praxe může být prokázána i v období před autorizací).
Autorizace dle předmětu plnění – autorizovaný architekt.
Minimálně 2 realizované zakázky spočívající v realizaci případových studií obdobného charakteru jako seznam významných služeb

Pozn. zadavatele: Pokud nebudou bezezbytku splněny minimální požadavky stanovené na členy realizačního týmu, tak Dodavatel nesplní požadovanou minimální kvalifikaci a bude z výběrového řízení vyloučen.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Účastník může předložit pouze jednu nabídku.
2. Nabídku předkládá každý účastník pro každou část veřejné zakázky samostatně.
3. Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce. Účastník dále předloží 1 kopii v elektronické podobě na nepřepisovatelném médiu (CD/DVD).
4. Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
5. Zadavatel dále doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení:

a)krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této výzvy,
b)dokumenty prokazující splnění kvalifikace,
c)čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy,
d)popis postupu realizace veřejné zakázky [pouze pro část 1],
e)podrobný položkový rozpočet v dělení podle jednotlivých aktivit,

f)prohlášení o počtu stran nabídky uvedené na posledním listu nabídky,

6. Nabídka včetně příloh (pokud jsou předkládány) by měla být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy jejich očíslováním vzestupnou řadou a svázáním do jednoho svazku.
7. Statutární zástupce účastníka nebo osoba oprávněná účastníka zastupovat podepíše:

a) krycí list nabídky,
b) čestné prohlášení o souhlasu se závazným návrhem smlouvy,
c) případná další čestná prohlášení dodavatele vyžadovaná zadavatelem nebo předložená dodavatelem,
d) poslední stranu nabídky obsahující prohlášení o počtu stran nabídky.

(V případě podpisu osobou oprávněnou zastupovat účastníka na základě plné moci předloží účastník v nabídce i originál či úředně ověřenou kopii dané plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Účastník předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě pro každou část plnění samostatně i s případnou DPH, je-li účastník jejím plátcem, ve výši:

Cena bez DPH                                    ………………. Kč

DPH 21 %                                           ………………. Kč

Celková cena vč. DPH                        ………………. Kč

2.    Celková nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními smlouvy (příloha č. 3 výzvy). Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající pro účastníka z výzvy a jejích příloh, o kterých účastník podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku musí účastník předložit v jednom originálu, v listinné podobě, v českém jazyce, v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně:V levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka.Uprostřed bude nápis:NABÍDKA„Posílení strategického řízení a plánování města Postoloprty“Část 1 – Strategický plán rozvoje města Postoloprty 2020 – 2030 / Část 2 – Strategická koncepce integrovaného využití krajiny / Část 3 – Studie proveditelnosti budovy č.p. 66**Označení části bude odpovídat části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána.V pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa sídla zadavatele.Obálka s nabídkou bude na spojích obálky opatřena přelepeními, na kterých bude podpis statutárního orgánu účastníka nebo osoby oprávněné účastníka zastupovat.Součástí nabídky bude i kompletní elektronická kopie nabídky dodavatele na CD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Jméno a příjmení, funkce, telefon, e-mail.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastníci jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) této veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou žádost mohou účastníci zasílat prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel nemá povinnost reagovat na žádosti o vysvětlení, které nebudou zaslány včas. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti účastníka.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel varianty nabídek nepřipouští.
 • Otevírání obálek s podanými nabídkami proběhne v sídle zadavatele na adrese Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty v zasedací místnosti MÚ dne 10. 06. 2019 v 13:00 hod., a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
 • Otevírání obálek se mohou zúčastnit účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to za každého účastníka maximálně 1 osoba k tomu oprávněná nebo pověřená na základě plné moci, není-li účastnící se osoba přímo statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu účastníka oprávněným jednat přímo za účastníka.
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti z výběrového řízení, případně o rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky, budou účastníci informováni elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v krycím listu jejich nabídky.V případě, že zadavatel rozhodne o zrušení veřejné zakázky, uveřejní informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým výběrové řízení zahájil.
 • Výše popsaná oznámení budou rovněž zveřejněna prostřednictvím portálu www.esfcr.cz.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy,

b)ověřit informace uvedené účastníky v nabídkách a požádat o jejich upřesnění,
c) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka v odůvodněných případech vyloučit s odůvodněním z další účasti ve výběrovém řízení,
d) zrušit veřejnou zakázku z důvodů uvedených v pravidlech Operačního programu Zaměstnanost.

 • Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.
 • Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C. TRIRON spol. s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6- Vokovice, IČO: 49622005

  Datum podpisu smlouvy: 5. 9. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): homostudio s.r.o., Jemníky 94, 274 01, IČO:28450001

  Datum podpisu smlouvy: 28. 8. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Design for lanscape s.r.o, Halasova, Tišnov 666 03, IČO: 07265239

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2019

Datum ukončení: 25. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 5. 2019
 
Aktualizováno: 27. 9. 2019