Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Posílení strategického řízení ve městě Olešnice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13533

Název zakázky: Posílení strategického řízení ve městě Olešnice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Olešnice

Sídlo zadavatele: Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
  • Telefon: +420516463296
  • E-mail: starosta@olesnice.cz

IČ zadavatele: 00280755

DIČ zadavatele: CZ00280755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Radomír Salvet
  • Telefon: +420604479431
  • E-mail: salvet@envipartner.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 8. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Rozdělení veřejné zakázky na části.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části, přičemž každý účastník o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Pro každou část veřejné zakázky bude vybrán jeden dodavatel, se kterým zadavatel uzavře smlouvu o dílo.  Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují ke všem částem veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů a strategických dokumentů pro město Olešnice v následujícím rozsahu:  

 

Část 1. Veřejné zakázky:

Pasport budov města (12 budov)

Pasport veřejného osvětlení

Pasport městského rozhlasu

 

Část 2. Veřejné zakázky:

              Koncepce veřejné zeleně

 

Část 3. Veřejné zakázky:

Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025

 

Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v samostatném dokumentu pro každou část veřejné zakázky, který je přílohou č. 4 této výzvy.   

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1070000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
část 1: do 31.3.2021, část 2: do 30.6.2021, část 3: do 30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Olešnice Náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • dále viz Výzva k podání nabídek 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje po účastnících předložení návrhu smlouvy o dílo na realizaci zakázky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Návrh smlouvy musí být podepsán účastníky či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Zadavatel doporučuje účastníkům předložit nabídku v tomto členění:

Krycí list-dle vzoru – příloha č.1
Čestné prohlášení-dle vzoru – příloha č.2
Návrh smlouvy o dílo – dle vzoru přílohy č. 3
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
Doklady prokazující splnění technické kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení díla bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci, včetně všech nákladů souvisejících. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo
Zadavatel může zrušit výběrové řízení pouze z důvodů uvedených v kap. 20.10 Pravidel OPZ.
Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 písemném vyhotovení a 1x v elektronické formě ve formátu .pdf na CD nebo DVD nosiči nebo flash disku

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 7. 2020
 
Aktualizováno: 11. 2. 2021