Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT VI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12455

Název zakázky: POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT VI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TESCO SW a.s.

Sídlo zadavatele: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Josef Tesařík, předseda představenstva
 • Telefon: +420587333661
 • E-mail: tescosw@tescosw.cz

IČ zadavatele: 25892533

DIČ zadavatele: CZ699000785

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Lenka Škrovánková
 • Telefon: +420724444379
 • E-mail: lenka.skrovankova@o-k-i.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 8. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
TESCO SW a.s. – tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s. v oblasti IT.

Zakázka je rozdělena na 2 části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, popřípadě na jejich libovolnou kombinaci nebo na všechny části veřejné zakázky. Nabízenou část však musí nabídnout kompletně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Části zakázky:

ČÁST 1: „Computer Hacking Forensic Investigator“
ČÁST 2: „Oracle WebLogic Server 12c: Administration I“

Podrobná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 2 Výzvy.

Realizace jednotlivých částí bude probíhat v prostorách zajištěných dodavatelem. 

Součástí nabídkové ceny jsou studijní materiály, zpracování seznamu doporučené literatury pro případné samostudium a také veškeré další náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Dodavatel poskytne účastníkům školení výukové a podpůrné materiály v minimálním počtu určeným v příloze č. 2 Výzvy dle vybrané části zakázky.
U jednotlivých částí zakázky budou dodrženy minimálně počty hodin výuky uvedené u jednotlivých částí v příloze č. 2 Výzvy. Počty hodin uvedené v příloze č. 2 neobsahují přestávky, a tudíž budou o tyto přestávky navýšeny.
Součástí plnění je vydání certifikátu či osvědčení o absolvování kurzu.
Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 minut u všech částí zakázky.
Přípustná je pouze prezenční forma výuky.

Termíny konání jednotlivých školení budou projednány odpovědným zástupcem dodavatele s pověřenou osobou zadavatele alespoň 21 dní před realizací vzdělávání. Jednotlivá školení se mohou konat pouze v pracovních dnech v době mezi 8 a 17 hod.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 117000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba plnění všech částí zakázky je období 1.9.2018-21.1.2019. Nejzazší datum zahájení jednotlivých částí je uvedeno v příloze č. 2 Výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání budou prostory zajištěné dodavatelem určené k realizaci vzdělávacích aktivit.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky úplné dle zadávací dokumentace a přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií:

 • Nabídková cena bez DPH s váhou 100%

Kritérium „Nabídková cena bez DPH“ bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

100 x (hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota / hodnota z hodnocené nabídky) x váha kritéria vyjídřená v %

Jako vítězná bude vybrána úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnocenných nabídek si zadavatel vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí nabídek losem.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této Výzvy.

Profesní způsobilost

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti:

 1. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 2. dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis z Živnostenského rejstříku).

Technická kvalifikace

Účastník je povinen realizovat zakázku, případně její část prostřednictvím lektora, který má ukončené středoškolské vzdělání, jehož praxe v lektorské činnosti činí minimálně 3 roky a praxe v oblasti IT odpovídající konkrétní části zakázky činí minimálně 5 let. Účastník prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

 1. životopisu lektora
 2. dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora
Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Vítězný účastník, s nímž má být uzavřena smlouva, je povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace před jejím uzavřením. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve Výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené Výzvou a jejími přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí plně respektovat podmínky stanovené Výzvou a požadavky vyplývající z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu zakázky a k jeho realizaci, kterými se dodavatel při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Nabídka musí být řádně čitelná, bez škrtů a přepisů a její stránky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet. Bude označeno, na jakou část veřejné zakázky bude nabídka podávána. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku v následující struktuře:

 • krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy) – vyplněný a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
 • obsah nabídky,
 • doklady o splnění kvalifikace,
 • návrh smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele,
 • případné další nepovinné přílohy.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v jenom originále, v jedné kopii a v jedné kopii na CD/DVD ve formátu PDF.

Dodavatel ve své nabídce předloží podepsaný návrh smlouvy (dále jen smlouva), který bude mít písemnou formu. Zadavatel doporučuje, aby smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech. Smlouva musí obsahovat následující náležitosti:

 • identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny,
 • identifikaci části, do které je nabídka podávána a identifikace předmětu plnění spočívající v komplexním zajištění lektorských a vzdělávacích služeb pro vzdělávací aktivitu dle příslušné části Výzvy, do které je nabídka podávána včetně identifikace dané části v následujícím znění: „POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT VI – ČÁST X – „název části“ [doplní účastník] (dále jen „Vzdělávací aktivita“)“.
 • nedílnou součást smlouvy bude tvořit Specifikace předmětu zakázky, která je současně přílohou č. 2 Výzvy, jako příloha smlouvy v nezměněném znění,
 • cena bez DPH a informace, zda dodavatel je či není plátcem DPH. Cena bude ve smlouvě vyjádřena jako jednotková cena za jednoho účastníka Vzdělávací aktivity a jako celková cena za maximální počet účastníků pro danou část. Maximální počet účastníků jednotlivých částí je stanovený v příloze č. 2 Výzvy, 
 • platební podmínky,
 • lhůtu dodání nebo harmonogram plnění, kdy termín konání vzdělávací aktivity bude projednán odpovědným zástupcem Dodavatele s pověřenou osobou Zadavatele alespoň 21 dní před realizací vzdělávání.
 • dále bude smlouva obsahovat závazek dodavatele, že vzdělávání bude realizovat pouze v pracovních dnech v době mezi 8 a 17 hod,
 • místo pořádání Vzdělávací aktivity v souladu s přílohou č. 2 Výzvy (prostory zajištěné Dodavatelem včetně adresy).
 • závazek dodavatele mít evidenci docházky a výuky aktuálně vyplňované přímo ve výuce z důvodu hospitace v hodině Zadavatelem příp. poskytovatelem dotace (Úřad práce ČR),
 • závazek dodavatele dodržovat na všem dokumentech spojených s touto vzdělávací aktivitou povinnou publicitu projektu (logo a text: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053),
 • závazek dodavatele po ukončení odborného rozvoje zaslat objednateli do 10 kalendářních dnů závěrečný protokol,
 • závazek dodavatele vystavit absolventům Vzdělávací aktivity osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení bude opět obsahovat povinnou publicitu projektu, a pokud tak nebude možné, bude k němu připojena samostatná příloha,
 • závazek dodavatele zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při plnění smlouvy dozvěděl, které se týkají provozu, pracovních metod, technických postupů, skutečností majících charakter obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a všech dalších skutečností rozhodných pro činnost druhé smluvní strany, bez ohledu na to, zda o nich byl druhou stranou informován nebo se je dozvěděl z vlastní činnosti. Dodavatel do smlouvy uvede také následující text: Veškeré tyto informace jsou považovány za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy,
 • závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují:

 

 1. název a číslo projektu ve tvaru: „Odborný rozvoj byl financován z Operačního programu Zaměstnanost, z národního individuálního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, a to 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR,
 2. název Vzdělávací aktivity,
 3. počet účastníků a
 4. termín realizace Vzdělávací aktivity,
 • závazek dodavatele, že Vzdělávací aktivita bude realizována lektorem, kterým je prokazováno splnění technické kvalifikace, popřípadě lektorem se stejnou nebo vyšší kvalifikací,
 • uvést následující oprávnění zadavatele: „Objednatel může odstoupit od této Smlouvy v případě, pokud nebude mezi Objednatelem a Úřadem práce ČR podepsána dohoda o poskytnutí příspěvku na realizaci Vzdělávací aktivity a v důsledku toho Objednatel neobdrží předpokládanou dotaci na realizaci Vzdělávací aktivity.“.

V případě, kdy se dodavatel chce přihlásit do více než jedné části veřejné zakázky, vypracuje a podá samostatnou nabídku ke každému předmětu veřejné zakázky, do níž se hlásí.  Každou takovou nabídku na konkrétní část veřejné zakázky dodavatel zřetelně oddělí od nabídek do ostatních částí veřejné zakázky (např. vložením do samostatné obálky, která bude označena názvem části veřejné zakázky či jiným způsobem zaručujícím bezpečné určení části veřejné zakázky, do které dodavatel podává nabídku). Takto oddělené nabídky však mohou být podány současně v jedné řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky s označením částí veřejné zakázky.

Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončení realizace zakázky či její části/částí. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Všechny části nabídky musí splňovat pravidla publicity dle Operačního programu zaměstnanost. Povinná loga jsou dostupná na tomto odkaze: https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz.  

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za každou jím nabízenou část plnění samostatně v souladu s touto Výzvou.

Nabídková cena každé nabízené části bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH.

Nabídková cena každé části zakázky bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky v rámci dílčího plnění včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení pro stanovený počet zaměstnanců v příloze č. 2 Výzvy.

Nabídková cena za nabízenou část je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka do každé části musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky s označením části veřejné zakázky „NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT VI – část [účastník doplní číslo a název části]“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka (viz příloha č. 4 Výzvy – Vzorový štítek na obálku nabídky). Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé jednotlivé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost o vysvětlení musí být doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje, zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to jen v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Smlouva s vybraným dodavatelem musí dle požadavku poskytovatele dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Komise ustanovená zadavatelem pro hodnocení nabídek následně vybere nabídku toho účastníka, který splňuje všechny podmínky účasti, jehož nabídka obsahuje všechny vyžadované dokumenty, vyhovuje zadávacím podmínkám a je cenově nejvýhodnější.

O výsledcích výběrového řízení budou účastníci neprodleně písemně informováni (emailem na adresu, kterou účastníci uvedou jako kontaktní v příloze č. 1 Výzvy Krycí list nabídky).

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout. V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným účastníkem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 117000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS. a.s., Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GOPAS. a.s., Kodaňská 1441/46, Praha 10, 101 00

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2018

Datum ukončení: 9. 10. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2018
 
Aktualizováno: 9. 10. 2018