Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pracovník zabezpečovací techniky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12420

Název zakázky: Pracovník zabezpečovací techniky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo zadavatele: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Koucký
  • Telefon: +420972235600
  • E-mail: Koucky@szdc.cz

IČ zadavatele: 70994234

DIČ zadavatele: CZ70994234

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ondřej Matoušek
  • Telefon: +420601102274
  • E-mail: matouseko@szdc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2018 08:55

Místo pro podání nabídek:
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a zabezpečení výuky stávajících i nových zaměstnanců zadavatele pro přípravu na vykonávání pracovní pozice Návěstní technik. Cílem je získání kvalifikace zaměstnance na tuto pozici.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1840000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy do 21.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací střediska dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti - o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku    zaměstnanosti

Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 této Výzvy, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatel

2. Splnění profesní způsobilosti

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) prokáže dodavatel předložením prosté kopie osvědčení o akreditaci pro vzdělávací program „Pracovník zabezpečovací techniky“, vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ze které bude vyplývat, že je autorizován pro plnění předmětu této veřejné zakázky.  

3. Splnění technické kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí, identifikaci objednatele. V seznamu významných služeb uvede dodavatel alespoň 3 významné služby spočívající v rekvalifikaci zaměstnanců v rámci programu Pracovník zabezpečovací techniky, v souhrnné hodnotě 900.000,- Kč bez DPH, za všechny tyto 3 významné služby.

Dodavatel prokáže splnění bodu 5.4 této Výzvy prostřednictvím čestného prohlášení zpracovaného v souladu s Přílohou č. 2 této Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, v 1 originálu a 1 kopii.
2.Jednotlivé listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.
3.Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtány.
4.Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
5.Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
6.Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
7.Nabídka musí obsahovat:

identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích kontaktních údajů (telefon, e-mail),
návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, zpracovaný v souladu s přílohou č. 5 této Výzvy - závazným vzorem smlouvy o dílo a jeho obchodními podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které jsou v příloze č. 5 této Výzvy závazném vzoru smlouvy o dílo a obchodních podmínkách uvedeny.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
1. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH.
2. Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.
3. Podání nabídky s nabídkovou cenou bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší než je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle čl. 3. této Výzvy bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
4. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené názvem a adresou dodavatele a zadavatele a označením: „NEOTEVÍRAT - Veřejná zakázka“„Pracovník zabezpečovací techniky“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit s uvedením důvodu.
2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídky.
3. Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel ve své nabídce vypracoval a předložil návrh realizace 15 denního kurzu, dle Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (Příloha č. 4 této Výzvy), který bude obsahovat následující:
-podrobný program včetně časového harmonogramu,

-popis jednotlivých aktivit,
-popis použitých metod a cílů jednotlivých bloků,
-popis konkrétních dovedností, které se účastníci v rámci kurzů naučí, případně je procvičí,
-ukázku materiálů a dalších podkladů, které účastníci dostanou nebo se kterými lektor bude v rámci kurzu pracovat
Zadavatel se zavazuje přiložené materiály využít výhradně pro potřeby zadávacího řízení. Nebude je poskytovat žádným třetím osobám kromě členů komise.

4. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1840000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Název: Signal Projekt s.r.o.IČO: 25525441, DIČ: CZ 25525441sídlo: Vídeňská 546/55, Štýřice, 63900 Brno

    Datum podpisu smlouvy: 20. 8. 2018

Datum ukončení: 20. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 7. 2018
 
Aktualizováno: 21. 8. 2018