Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – Koncepce veřejného osvětlení v obci Mikulovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14054

Název zakázky: Příprava strategických dokumentů pro obec Mikulovice – Koncepce veřejného osvětlení v obci Mikulovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Mikulovice

Sídlo zadavatele: Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Slavomír Meduna
 • Telefon: +420466303743
 • E-mail: starosta@obecmikulovice.cz

IČ zadavatele: 00273961

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jaromír Kašpar
 • Telefon: +420725735521
 • E-mail: j.kaspar@area2000.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2022 15:00

Místo pro podání nabídek:
obec Mikulovice, Valčíkova 52, 530 02 Mikulovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Koncepce veřejného osvětlení na území obce Mikulovice (dále jen Koncepce VO) v rámci projektu Mikulovice - místo pro život, která se stane významným strategickým dokumentem obce Mikulovice pro zahájení koncepční obnovy veřejného osvětlení. Proto musí být zpracována v souladu s dalšími záměry obce a respektovat aktuálně platné legislativní a normové požadavky v oblasti veřejného osvětlení a rušivého světla. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze této výzvy – Podrobná specifikace předmětu plnění. Zpracováni předmětu VZ musí být v souladu s výzvou č. 03_18_092 operačního programu Zaměstnanost, resp. s podanou Žádostí o dotaci s názvem: Mikulovice - místo pro život. (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014493). Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 79415200-8 Poradenství v oblasti plánování 71241000-9 Studie proveditelnosti, poradenství, analýza

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 102000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad červen 2022 Ukončení: do 3 měsíců od zahájení plnění

Místo dodání / převzetí plnění:
Valčíkova 52, 530 02 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Hodnocení nabídek v rámci daného hodnotícího kritéria proběhne tak, že nabídky budou seřazeny dle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvýhodnější bude označena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikaci prokáže dodavatel takto:
 • Základní způsobilost
 •  
 • Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:
 • a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo se nenachází v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vtahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a prokázáním, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky předložením živnostenského oprávnění, jímž je např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, např. obor 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, případně obor „Projektová činnost ve výstavbě“.

 

Prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením shora uvedených dokladů. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 dnů.

 

Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 4 roky před zahájením zadávacího řízení.

Prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění podmínek technické kvalifikace analogicky s ust. § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodavatel prokazuje splnění kritéria technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední čtyři roky před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální úrovní pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je uvedení nejméně dvou služeb obdobného charakteru a a významu (tj. zpracování strategického dokumentu pro oblast veřejného osvětlení – generelu, koncepce či studie apod.). Lhůta „za poslední 4 roky“ bude splněna, pokud byla dotčená služba v této lhůtě dokončena a předána objednateli. Požadované informace o splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel uvede ve struktuře dle požadavků výše.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat všechny součásti požadované v této Výzvě, tj. krycí list nabídky, doklady prokazující způsobilost dodavatele a podepsaný návrh smlouvy. Dodavatel podává nabídku v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky adresou zadavatele a svou zpáteční adresou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
 Nabídková cena bude uvedena v CZK (Kč).
 Nabídková cena bude uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
 Nabídkovou cenou je celková cena za provedení předmětu veřejné zakázky.
 Cena musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru, k vývoji kurzu české měny k zahraničním měnám, a musí být platná až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tj. např. včetně dopravy.
 Zadavatel připouští změnu výše nabídkové ceny pouze v případě se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyce.Nabídka se předkládá v listinné podobě a v elektronické podobně jako její úplný sken na CD či jiném nosiči dat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost se zasílá na adresu elektronické pošty smluvního zástupce zadavatele j.kaspar@area2000.cz. Tato žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky krycí list s vyplněnými všemi předepsanými údaji dle přílohy č. 1 této Výzvy. Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil do nabídky obchodní podmínky, které tvoří návrh smlouvy uvedený v příloze č. 2 této Výzvy. Jedná se o návrh smlouvy (dále jen „smlouva“), který je pro účastníka zadávacího řízení závazný a nelze jej jakkoli měnit či upravovat s výjimkou žlutě označených částí. Zadavatel před odesláním Oznámení o výběru dodavatele provede posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny analogicky s ust. § 113 ZZVZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 5. 2022
 
Aktualizováno: 9. 10. 2022