Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Profesionální 3D tiskárna využívající aditivní metodu FDM

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12898

Název zakázky: Profesionální 3D tiskárna využívající aditivní metodu FDM

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: CPS servis, s.r.o. odštěpný závod SP

Sídlo zadavatele: Brožíkova 284, 266 01 Beroun 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jaromír Mlynář
  • Telefon: +420603240219
  • E-mail: mlynar@cpsservis.cz

IČ zadavatele: 27089592

DIČ zadavatele: CZ27089592

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jaromír Mlynář
  • Telefon: +420603240219
  • E-mail: mlynar@cpsservis.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
CPS servis, s.r.o. odštěpný závod SP, Plzeňská 154, 267 01 Králův Dvůr

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka profesionální 3D tiskárny využívající aditivní metodu FDM. Vzhledem k povaze předmětu dodávky je podrobná specifikace provedena v samostatném dokumentu Technická specifikace, který je přílohou k této výzvě a nedílnou součástí zadávací dokumentace této zakázky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, která je zadávána dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost a nejedná se tedy o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to i přesto, že v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách může být uveden odkaz na relevantní ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Postup výběru dodavatele je však v souladu se zásadami a principy zákona o zadávání veřejných zakázek. Projekt zadavatele jakož i tato veřejná zakázka, která je jeho součástí, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1145880,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 5 týdnů od podpis smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
do 5 týdnů od podpisu smlouvy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena v Kč bez DPH.

Vzhledem k jedinému hodnotícímu kritériu budou nabídky nejdříve hodnoceny z hlediska tohoto kritéria – tj. podané nabídky budou seřazeny v pořadí od nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vybraná nejvýhodnější nabídka, a poté bude u vítězné nabídky posuzováno splnění požadavků. Vítěznou se stane nabídka, která bude nejvýhodnější a bude splňovat požadavky zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1. Základní způsobilost

2. Profesní způsobilost

3. Technická kvalifikace

 

1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tyto skutečnosti dodavatel prokáže podepsaným čestným prohlášením o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dle vzoru – viz příloha k této výzvě, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace této zakázky)

 

2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokazuje dodavatel dokladem oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění, případně jiný obdobný doklad), předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.


3. Technická kvalifikace

Splnění podmínky technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením:

Seznamu obdobných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název realizované zakázky, včetně uvedení ceny a doby (roku) jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a bližší popis, není-li patrný z názvu plněné zakázky. Pro splnění podmínky technické kvalifikace je požadováno doložení nejméně 3 referencí v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, v objemu plnění každé dokládané dodávky v částce min. 450.000,- Kč bez DPH.

Doložení dokladů o splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace postačí v kopii – na vyžádání musí být dodavatel schopen doložit originály nebo ověřené kopie předkládaných dokumentů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být jednoznačná a bez pochybností. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný účastník.

Formální požadavky na nabídku

Zadavatel požaduje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně spojeny nerozebíratelným způsobem a řádně očíslovány a nabídka byla strukturována v následujícím pořadí:

Krycí list nabídky dle přílohy k této výzvě včetně rozpisu nabídkové ceny dle členění:

- celková cena dodávky bez DPH

- částka DPH vztahující se k dodávce

- celková cena dodávky včetně DPH

Doklady k prokázání splnění kvalifikace

- čestné prohlášení (vzor – příloha k této výzvě)

- doklad oprávnění k podnikání

- seznam poskytnutých dodávek (reference)

Doplněný návrh smlouvy dle přílohy k této výzvě

Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci zakázky, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje, nabídkovou cenu, a smlouvu opatří podpisem oprávněnou osobou. Dodavatel připojí přílohu obsahující technické specifikace nabízeného zařízení. Dle této přílohy musí být zřejmé, zda nabízené zařízení splňuje minimální technické požadavky dle této zadávací dokumentace (Příloha „Technická specifikace“ k této výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v české měně (CZK).

Nabídková cena bude zpracována v členění na:

- nabídkovou cenu bez DPH,

- výše DPH,

- nabídkovou cenu včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat dodávku na místo dodání, instalaci a zprovoznění tiskárny a zaškolení obsluhy.

Nejvyšší možná přípustná cena za dodávku, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy činí částku uvedenou jako předpokládanou hodnotu zakázky.

Nabídka, která bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu převyšující limitní částku, bude zadavatelem vyloučena.

Nabídková cena je „cena nejvýše přípustná“ a zahrnuje veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.

Platnost nabídkové ceny bude do konce realizace zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Profesionální 3D tiskárna využívající aditivní metodu FDM“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: Úhrada dodávky bude provedena po dodání, instalaci a zprovoznění tiskárny, a vystavení faktury se splatností 30 dní.

Navýšení ceny dodávky se nepřipouští

Nabídky budou doručeny v min. 1 kopii v tištěné podobě

Variantní řešení nabídek se nepřipouští

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (analogicky s § 107 odst. 5 zákona).


Plnění zakázky musí být v souladu s platnými právními předpisy a případnými technickými předpisy. Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě.


Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.


Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;

b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky na zamezení střetu zájmů;

c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci;

d) smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;

e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.


Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele,185 pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;

b) dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost;

c) zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka.


Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele, kteří podali nabídku, k upřesnění, doplnění či vysvětlení dokumentace předkládané v nabídce.

Poddodavatelé:

Zadavatel připouští možnost zajištění části nebo částí zakázky prostřednictvím poddodavatelů. Pokud bude část zakázky realizována prostřednictvím poddodavatelů, je účastník povinen tyto části zakázky specifikovat a uvést identifikační údaje každého poddodavatele, včetně informace o tom, jaké části budou tomuto poddodavateli předány a to nejpozději před zahájením realizace řešené části zakázky.

Součinnost v případě kontroly:

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li vybrán k plnění zakázky, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Vybraný dodavatel umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10 s účinností od 17.6.2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1142890.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MCAE Systems, s.r.o.Knínická 1771/6664 34 KuřimIČ: 60755431

    Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

Datum ukončení: 2. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2019
 
Aktualizováno: 9. 9. 2019