Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Programování robota KUKA 1 (KRC4)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12394

Název zakázky: Programování robota KUKA 1 (KRC4)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 7. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Automotive Lighting s.r.o.

Sídlo zadavatele: Pávov 113, 58601 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Alena Fořtová
 • Telefon: +420725384675
 • E-mail: Alena.Fortova@al-lighting.com

IČ zadavatele: 25133152

DIČ zadavatele: CZ25133152

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Hartmanová
 • Telefon: +420567562787
 • E-mail: Jana.Hartmanova@al-lighting.com

Lhůta pro podání nabídek: 8. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Automotive Lighting s.r.o.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kurz programování robota KUKA.

Vzdělávací aktivita bude realizována pro 14 zaměstnanců společnosti Automotive Lighting, pro každého v rozsahu 40 hodin.

Kurz KRC4 - Programování robota 1

Cíl: Získání základních dovedností pro programování robotického systému KUKA. Obsah: mj.

bezpečnost robotu, základy obsluhy robotického systému KUKA, ruční provoz robota, seřízení

robota, proměření nástroje, vytváření robotických programu, programování pohybu v učícím

režimu, čtení strukturovaných programu a vývojových diagramu a

vytváření jednoduchých vývojových diagramu, programování a používání logických funkcí v

programech pohybu, deklarace a používání proměnných.

Probírají se rovněž znalosti a dovednosti mj. z oboru: bezpečnost robotu, ruční provoz robota,

seřízení robota, proměření nástroje, vytváření robotických programu, programování pohybu,

čtení strukturovaných programu a vývojových diagramu a vytváření jednoduchých vývojových

diagramu, programování a používání logických funkcí v programech pohybu, programování se

smyčkami a větvením, práce s jednoduchými datovými typy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 672000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávací aktivita musí být uskutečněna v období 3.9.-20.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivita bude probíhat v prostorách KUKA College, kde budou k dispozici buňky s roboty pro praktickou část kurzu.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena zakázky bude hodnocena jako kriterium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota.

Při hodnocení nabídkové ceny zakázky je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Vzorec výpočtu za kritérium cena:

                       nejnižší dosažená nabídková cena bez DPH

Počet bodů =-------------------------------------------------------------x 100 x váha

                          hodnocená nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Uchazeč spolu s nabídkou doloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

  čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

   

  osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci-oprávnění provádět školení na robotech KUKA od KUKA College Prague (s certifikací od výrobce KUKA roboter GmbH)

  Uchazeč prokáže, že v posledních třech letech zrealizoval alespoň dvě obdobné zakázky z hlediska předmětu plnění a v obdobné výši

  Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených

Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce (jazyk originálu dokumentu).

Vzdělávací aktivitu nelze realizovat prostřednictvím subdodavatele, s výjimkou závěrečné zkoušky.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Nabídka bude zpracována v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce, nadepsanou názvem zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a tov jednom originálu. Vazba jednotlivých listů nabídky, vč. dokladů a dokumentů musí být provedena tak, aby jednotlivé listy nebylo možné z nabídky vyjímat. Listy nabídky budou číslovány vzestupně.K originálu bude též přiloženo CD, na němž bude nabídka v elektronické podobě naskenovaná včetně podpisů.

Nabídka musí být podepsány uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně vzájemně zaměnitelné řešení.

.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vítěz výběrového řízení bere na vědomí, že zadavatel plánuje projekt spolufinancovat z veřejných prostředků formou dotace. Vítěz výběrového řízení se stane osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zejména při poskytování informací a dokladů týkající se realizace díla relevantním kontrolním orgánům.

Vítěznému dodavateli bude vystavena písemná objednávka.

Provedené platby budou provedeny na základě doručených faktur, které budou splňovat podmínky daňového dokladu. Daňový doklad bude vystaven uchazečem do 15 dnů ode dne dodání předmětu zakázky se splatností 30 dnů. Na daňovém dokladu bude cena bez DPH, samotně sazba DPH a cena celkem s DPH.

 

Přílohy     č. 1 Krycí list nabídky

              č. 2 Výzva k podání nabídek scan

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 672000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 28495527

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2018

Datum ukončení: 10. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 7. 2018
 
Aktualizováno: 14. 8. 2018