Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Projekce tematických filmů v rámci projektu „Žít normálně“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13749

Název zakázky: Projekce tematických filmů v rámci projektu „Žít normálně“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622664
  • E-mail: lenka.vinklarkova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lenka Vinklárková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420595622664
  • E-mail: lenka.vinklarkova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění realizace projekce vybraných tematických filmů v rámci klíčové aktivity 2 „Osvětové a destigmatizační aktivity“. Spočívá v projekci vybraných filmů pro střední školy a odbornou i širokou veřejnost a vychází ze zkušeností získaných při poskytování nových komunitních služeb, které vznikly z procesu transformace pobytových služeb v Moravskoslezském kraji. Na rozdíl od původních velkokapacitních služeb, které byly na okrajích měst, se nově vzniklé komunitní služby nachází v jejich centru, a tak naráží na nepochopení ohledně veřejného mínění, které brání začlenění osob s postižením do běžné společnosti. Na tomto základě definujeme potřebu práce s veřejností, jejím míněním a destigmatizací osob se zdravotním postižením tak, aby se veřejnost neobávala osob se zdravotním postižením jako sousedů, ale také jako spolužáků svých dětí, spolupracovníků, kamarádů apod. Cílem je posílení veřejného povědomí o sounáležitosti všech lidí, bez ohledu na jejich zdravotní stav či postižení, destigmatizaci osob se zdravotním postižením a podporu začlenění těchto osob do běžné společnosti.

Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách, zejména v příloze č. 1 obchodních podmínek Podrobná specifikace.

Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Žít normálně, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost; registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 991735,54 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Požadovaná doba plnění je uvedena v příloze č. 1 Obchodních podmínek. Poskytování služeb bude ukončeno nejpozději 31. 5. 2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Projekce budou realizovány především v menších městech a obcích Moravskoslezského kraje. Seznam konkrétních obcí bude navržen poskytovatelem a finální seznam bude schválen objednatelem. Vhodnými prostory k realizaci jednotlivých projekcí jsou např. kina, kulturní centra, komunitní centra, školy apod.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena (váha 100 %)

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy a to cena za služby bez DPH (v případě plátce DPH) nebo cena za služby (v případě neplátce DPH) dle čl. IV, odst. 1 obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona)
nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle
§ 239 zákona).

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmu je součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel v nabídce předloží seznam významných realizovaných (tj. dokončených) zakázek (projektů) obdobného charakteru, plněných dodavatelem. V seznamu bude uvedeno:

pořádání minimálně 3 veřejných projekcí s doprovodným programem

minimálně 3 roky zkušeností s pořádáním veřejných debat

minimálně 3 roky zkušeností s pořádáním vzdělávacích aktivit pro školy

       Seznam realizovaných zakázek bude doložen formou čestného prohlášení dodavatele o realizaci s uvedením:

názvu zakázky,

podrobného popisu předmětu zakázky,

termínu realizace (tj. termínu dokončení ve formě minimálně měsíc/rok),

názvu objednatele vč. kontaktu pro ověření referenční zakázky. 

Z údajů uvedených v seznamu (čestném prohlášení) musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem. Reference (vzor) je součástí zadávací dokumentace.

 

Dodavatel ve své nabídce dále předloží seznam členů týmu, kteří se budou podílet na realizaci zakázky. Dodavatel je povinen zajistit úroveň projekce tematických filmů prostřednictvím minimálně 2 osob realizačního týmu – garanta aktivity a koordinátora.

Osoba garanta aktivity musí splňovat následující požadavky:

ukončené VŠ vzdělání humanitního a společenského, uměleckého nebo ekonomického směru

zkušenost s vedením projektů zaměřených na realizaci aktivit obdobného charakteru (pořádání veřejných projekcí s doprovodným programem) v délce minimálně 3 let, včetně vedení týmu nejméně 2 osob

Osoba koordinátora musí splňovat následující požadavky:

ukončené SŠ vzdělání

zkušenost s realizací projektů obdobného charakteru (tj. pořádání veřejných projekcí z pohledu účasti na realizaci projektu na pozici koordinátora) v délce minimálně 2 let

znalost práce na PC (excel, word)

Poskytovatel doloží výše uvedené požadavky tím, že předloží doklad o dosaženém vzdělání garanta aktivity a koordinátora a garantem a koordinátorem podepsaný profesní životopis, z něhož bude zřejmé splnění požadavků objednatele, tzn. min. 3 letá profesní zkušenost s vedením projektů a s vedením malého týmu pro garanta aktivity a minimálně 2 letá zkušenost s koordinací projektů.

Dodavatel současně předloží ve vztahu k uvedené osobě garanta aktivity a koordinátora čestné prohlášení o tom, že uvedená osoba garanta aktivity a koordinátora, je v pracovněprávním či jiném poměru vůči dodavateli včetně uvedení tohoto poměru.

Dodavatel může pro zpracování profesního životopisu garanta aktivity a koordinátora (obsahující požadované údaje včetně zkušeností a vztahu k dodavateli), využít vzor, který je součástí zadávací dokumentace (Profesní životopis garanta aktivity a koordinátora (vzor)).

Výše uvedená osoba, kterou dodavatel prokáže splnění kvalifikace, se musí v případě zadání veřejné zakázky skutečně podílet na samotném plnění, k němuž se její kvalifikace váže. Změna osoby, kterou dodavatel prokázal ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem zadavatele dle čl. VI, odst. 9 obchodních podmínek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží návrh smlouvy doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách, přičemž se od obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

Dodavatel předloží návrh smlouvy doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách, přičemž se od obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH,
DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“).Pro podání nabídky v elektronickém nástroji je nezbytné, aby byl dodavatel v tomto nástroji řádně registrován. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://nen.nipez.cz/.Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si toto ověření kompatibility provedli s dostatečným předstihem před řádným podáním nabídky, případně pak využili referenčního (testovacího) prostředí v NEN na adrese: https://nen-ref.nipez.cz, kde lze všechny kroky, které bude muset dodavatel při výběrovém řízení vykonat, nasimulovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané elektronicky (tzn. např. e-mailem, prostřednictvím NEN, prostřednictvím datové schránky apod.). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.2. Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu (https://nen.nipez.cz/profil/MSK) a současně v souladu s metodickými pokyny OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz. Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e mailem.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz. oznámení o zrušení

Datum ukončení: 8. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2021
 
Aktualizováno: 10. 2. 2021