Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13538

Název zakázky: PVZ firmy Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 7. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Sídlo zadavatele: Ústí nad Labem, Revoluční 26, PSČ 40111

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Milan Schagerer, advokát
  • Telefon: +420605839977
  • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

IČ zadavatele: 25013891

DIČ zadavatele: CZ25013891

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Tereza Killarová,
  • Telefon: +420734207198
  • E-mail: killarova@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů. Zakázka je vnitřně členěna do pěti (5) částí podle dílčích sekcí předmětu plnění v podobě oblastí školení, a to následovně:

 

·           část I. – Měkké a manažerské dovednosti

Jedná se o zajištění realizace celkem 23 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Vedení kolektivního vyjednávání

2.     Time management

3.     Hodnocení zaměstnanců

4.     Základy Manažerských dovedností

5.     Umění vyjednávat

6.     Hodnocení zaměstnanců

7.     Vedení porad

8.     Vedení lidí

9.     Hodnocení zaměstnanců

10.  Asertivní jednání

11.  Jak zvládnout krizové situace

12.  Komunikační dovednosti

13.  Asertivní jednání

14.  Prezentační dovednosti

15.  Asertivní jednání

16.  Vyjednávací schopnosti

17.  Vyjednávací techniky

18.  Komunikační techniky

19.  Zvládání stresu

20.  Zvládání stresu

21.  Asertivní jednání

22.  Komunikační techniky

23.  Jak zvládnout krizové situace

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části I.: 5.520 osobohodin.

·           část II. – Obecné IT

Jedná se o zajištění realizace celkem 7 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Pokročilé funkce a vlastnosti aplikací word a excel

2.     MS Powerpoint – pokročilé funkce a vlastnosti

3.     Základy wordu a excelu

4.     Word pro mírně pokročilé uživatele

5.     Excel pro mírně pokročilé uživatele

6.     Word pro mírně pokročilé uživatele

7.     Excel pro mírně pokročilé uživatele

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části II.: 544 osobohodin.

·           část III. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Jedná se o zajištění realizace celkem 18 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Zákon o zadávání veřejných zakázek

2.     Nový občanský zákoník

3.     Zákon o obchodních korporacích

4.     Zákon o zadávání veřejných zakázek a Zákon o obchodních korporacích

5.     Nový občanský zákoník a zákoník práce

6.     Zákon o zadávání veřejných zakázek

7.     Nový občanský zákoník

8.     Zákon o účetnictví (563/1991 v aktuálním znění)

9.     Zákon o obchodních korporacích

10.  Zákoník práce I – základy pracovního práva

11.  Zákoník práce II – pracovní doba dle ZP

12.  Zákoník práce III – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

13.  Nový občanský zákoník

14.  Zákoník práce I – základy pracovního práva

15.  Zákoník práce II – pracovní doba dle ZP

16.  Zákoník práce III – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

17.  Nový občanský zákoník a zákoník práce

18.  Vymáhání pohledávek z pohledu trestního zákoníku

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části III.: 568 osobohodin.

·           část IV. – Jazykové vzdělávání

Jedná se o zajištění realizace celkem 4 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Konverzace Business English I

2.     Konverzace Business English II

3.     Angličtina pro mírně pokročilé I

4.     Angličtina pro mírně pokročilé II

Délka jednoho školícího dne u kurzů jazykového vzdělávání je pro každý kurz jeden školící den v délce 1,5 hodiny (1 hodina = 60 minut) za týden, přičemž v návaznosti na konkrétní potřeby zadavatele lze v rámci každého z kurzů jazykového vzdělávání realizovat i více školicích dní v jednom týdnu.

Celková délka kurzů je 78 hodin u kurzů označených „I“, u kurzů označených „II“ pak 57 hodin.

Počet osob ve skupině je v případě kurzů jazykového vzdělávání právě 1 osoba.

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části IV.: 1.215 osobohodin.

·           část V. – Technické a jiné odborné kurzy

Jedná se o zajištění realizace celkem 7 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Nové postupy při opravách a údržbách motorů

2.     Kurz sebeobrany

3.     Opakovací kurz vyhláška 50

4.     Nové postupy při opravách a údržbách I

5.     Opakovací kurz vyhláška 50

6.     Nové postupy při opravách a údržbách II

7.     Nové postupy při opravách a údržbách III

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části V.: 704 osobohodin.

 

Podrobný rozpis částí I. až V. předmětu zakázky a vzdělávacích aktivit, včetně počtu osobohodin a předpokládaného obsahu jednotlivých kurzů, je uvedený v příloze č. 2 této výzvy.

 

Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky, nebo podat nabídku do dvou, tří, čtyř či všech pěti částí současně, za předpokladu splnění kvalifikace a požadavků stanovených ke konkrétní části zakázky.

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách dle určení zadavatele a na náklady zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy, formou kurzů připravených na míru.

 

Počet osob ve školicí skupině je min. 1 a max. 12 dle volby zadavatele, a to až do vyčerpání celkového počtu osobohodin na daný kurz, pokud není výslovně uveden u daného kurzu objednávaný počet osob na kurz.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod. Nabídková cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady nutné, uznatelné a jinak nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutí plnění v rozsahu nabídky podané účastníkem řízení.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby a náklady na školící místnost (hradí zadavatel).

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

·       Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

·       Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz vždy do sedmi (7) dnů od doručení požadavku zadavatele.

·       U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

·       Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu v souladu s pravidly publicity OPZ.

·       Dodavatel je povinen participovat na přípravě Plánu aktivit na příští měsíc tak, že společně s objednatelem nejpozději do 10. dne v měsíci běžném potvrdí termíny školení (místo, čas, téma kurzu), které budou nahlášeny poskytovateli dotace.

·       Výukové hodiny zpravidla mají délku 60 min. u všech plánovaných kurzů, v odůvodněných případech (např. udělená akreditace) lze však akceptovat i odlišnou délku.

·       Školicí den zahrnuje 8 hodin školení, bez přestávek, kurzů jazykového vzdělávání, kde je jeden školící den v délce 1,5 hodiny za týden pro každý kurz. Doba poskytnuté zákonné pauzy na oběd pro školené zaměstnance se do délky školení nezapočítává.

·       Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

·       Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

 

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále jsou:

·       kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,

·       zajištění veškerých potřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,

·       zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,

·       zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou OPZ,

·       vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,

·       příprava a předání osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do níž směřuje, a to v celém svém rozsahu dle Přílohy č. 2; není přípustné nabídnout pouze některá školení.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1832369,80 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
V období do 28.2.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech dle určení zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH (100 %) – číselné kritérium

 

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

 

Nabídková cena bez DPH pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, bude uvedena ve vyplněném návrhu smlouvy. Jednotlivé údaje o nabídkové ceně bez DPH pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, musí být totožná jako údaje o nabídkové ceně bez DPH uvedené v příloze „Krycí list nabídky“.

 

Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo podat nabídku do dvou, tří, čtyř či všech pěti částí současně, vždy však musí být poskytnuto veškeré plnění požadované pro každou z dílčích částí výběrového řízení.

 

Pro hodnocení budou využity následující metody:

Číselné kritérium nabídkové ceny bez DPH bude hodnoceno:  

 

Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle tohoto číselného kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou bez DPH).

 

Pro každou z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy bude jako nejvhodnější hodnocena právě nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH pro každou z částí.

 

hodnota nejvhodnější nabídky

100 x                    /                                         x  100 %(váha kritéria vyjádřena v %)     =    počet bodů

hodnota hodnocené nabídky

 

Vítěznou se pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

 

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1) Základní způsobilost

2) Profesní způsobilost

3) Speciální způsobilost

 

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

Ad 1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel:

a) který není v likvidaci;

b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1) Základní způsobilost

2) Profesní způsobilost

3) Speciální způsobilost

 

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

Ad 1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel:

a) který není v likvidaci;

b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

g) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

Ad 2) Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, resp. předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a oboru činnosti dále uvedenému. Tuto profesní způsobilost konkrétně dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru činnosti: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.

 

Ad 3) Speciální způsobilost

Speciální způsobilost je dodavatel povinen prokázat pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do které dodavatel podává nabídku.

Speciální způsobilost splňuje dodavatel, který dodá čestné prohlášení, podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, o realizaci:

 

·           pro část I. – Měkké a manažerské dovednosti

-       minimálně tří (3) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti měkkých, případně manažerských dovedností, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 400.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

-       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů v oblasti měkkých, případně manažerských dovedností, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 2.700 osobohodin.

 

·           pro část II. – Obecné IT

-       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti obecné IT poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 55.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

-       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů v oblasti obecné IT, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 270 osobohodin.

 

·           pro část III. – Účetní, ekonomické a právní kurzy

-       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 50.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

-       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů v oblasti účetních a právních kurzů, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 180 osobohodin.

 

·           pro část IV. – Jazykové vzdělávání

-       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů anglického jazyka, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení minimálně 50.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

-       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení kurzů anglického jazyka, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 250 osobohodin.

 

·           pro část V. – Technické a jiné odborné kurzy

-       minimálně dvou (2) referenčních služeb zahrnujících školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 110.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění, a současně

-       minimálně jedné (1) referenční služby (lze i jednu ze služeb uvedených výše) zahrnující školení technických a souvisejících kurzů zaměřených na dopravu, poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení, čítající minimálně proškolených 350 osobohodin.

 

Společná ustanovení ke způsobilosti

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

 

Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

Splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu 1 a 2 této zadávací dokumentace lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

 

Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

 

Subdodavatelé

 

Požadavky na specifikaci případných subdodavatelů:

Realizace zakázky musí být zcela v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím subdodavatelů. Generální dodavatel – uchazeč – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

 

Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) prostřednictvím subdodavatele:

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v případě speciální způsobilosti podle písm. C) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit rovněž:

·       doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle písm. A) a profesní způsobilosti podle písm. B) této výzvy v případě konkrétního subdodavatele a

·       smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) této výzvy.

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění základní a profesní způsobilosti podle písm. A) a B).


 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, a to v rozsahu každé z částí předmětu zakázky, do níž směřuje, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče plnění v rámci části či částí předmětu zakázky, do nichž nabídka směřuje.

 

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem části, do které se uchazeč hlásí, s uvedením kontaktní adresy účastníka. Pokud účastník výběrového řízení podává svou nabídku do více částí výběrového

řízení současně podá nabídku na příslušnou část vč. souvisejících dokumentů v samostatně nadepsané obálce.

 

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

 

Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou) a budou poskytnuty ve dvou vyhotoveních včetně všech příslušných příloh.

 

Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy „Návrh smlouvy“ a upravovat smí jen vyznačená pole.

 

Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

 

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

·       krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

·       dokumenty prokazující splnění základní, profesní a speciální způsobilosti;

·       vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele;

·       specifikaci předmětu zakázky v podobě vyplněné Přílohy č. 2 této výzvy.

·       ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení dodavatele).

 

S nabídkou bude dodavatelem předložen rovněž vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy, včetně všech požadovaných příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

 

Návrh smlouvy však nebude sešit s nabídkou a bude k nabídce přiložen zvlášť, avšak bude součástí stejné obálky.

 

Dále bude s nabídkou dodavatelem předložen rovněž datový nosič s veškerými dokumenty nabídky v elektronické podobě, pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, do níž nabídka směřuje.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH a celkovou cenou včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v příloze Krycí list.

 

Pro zpracování nabídkové ceny použije dodavatel Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem části, do které se uchazeč hlásí, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních včetně jejich příloh.Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu, viz Příloha č. 4 Návrh smlouvy, která je pro dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem prostřednictvím barevného označení, přičemž dodavatel není oprávněn obsah smlouvy jakkoli jinak měnit, doplňovat či jakkoli jinak modifikovat. Jakákoliv případná modifikace oproti vzoru nebude pro smluvní strany závazná, vždy bude vycházeno ze vzoru návrhu smlouvy dle Přílohy č. 4.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, přičemž tato může směřovat jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo do dvou, tří, čtyř či všech pěti dílčích částí předmětu zakázky současně. Ty však budou podány v samostatných obálkách.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informacek zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

 

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán, činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do lhůty 90 dní dle předchozí věty jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek neodvolatelnými ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavateli bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 7. 2020
 
Aktualizováno: 3. 8. 2020