Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace odborného školení Wonderware SP

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11847

Název zakázky: Realizace odborného školení Wonderware SP

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Autel, a.s.

Sídlo zadavatele: Oldřichovice 790, 739 61, Třinec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Pavel Ondriáš
  • Telefon: +420737273707
  • E-mail: pavel.ondrias@autel.cz

IČ zadavatele: 25354566

DIČ zadavatele: CZ25354566

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Pavel Ondriáš
  • Telefon: +420737273707
  • E-mail: pavel.ondrias@autel.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 11. 2017 00:00

Místo pro podání nabídek:
Autel,a.s., Oldřichovice 790, 739 61 Třinec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace odborného školení Wonderware System Platform (Wonderware Application Server a InTouch for System Platform)

Vzdělávací aktivita je určena pro 4 zaměstnance společnosti (1 skupina), pro každého v rozsahu 63 hodin (61 hodin výuka a 2 hodiny zkouška). 1 vyučovací hodina = 60 minut.

Cílem vzdělávací aktivity je zdokonalit se v odborné technické znalosti pro rozšíření nabídky dosavadních dodávek a služeb vyžadované zákazníky.

Obsah školení:

Členění serverových produktů v platformě Wonderware System Platform
Pochopit principy funkčnosti Wonderware Application Serveru a jeho výhody.
Instalovat a licencovat Wonderware Application Server, resp. Wonderware System Platform.
Používat správné postupy při plánování a tvorbě aplikace a modelu výrobních zařízení podniku.
Pracovat ve vývojovém prostředí IDE (Integrated Development Environment), včetně společného víceuživatelského vývoje.
Vyvíjet šablony objektů Wonderware Application Server (samostatné i komplexní) a odvozovat z nich instance.
Propagovat změny ze šablon do instancí.
Nasazovat projekt na cílové počítače.
Komunikovat s řídicím systémem.
Rozšiřovat funkčnost objektů o uživatelsky definovatelné atributy a skripty.
Generovat alarmy a archivovat je do SQL databáze.
Historizovat vybrané atributy do historizační databáze Wonderware Historian Server.
Zabezpečit projekt jak z hlediska běhu aplikace (zápisy do atributů), tak z hlediska vývojového prostředí.
Provádět údržbu projektu – export/import objektů, zálohování celého projektu, využití ArchestrA System Management Console.
Rozložit vykonávání projektu na více počítačů.
Zajistit redundanci (zálohování).
Pochopit principy grafického zobrazení dat v klientské vizualizační aplikaci InTouch for System Platform.

·      Vytvořit projekt ve vývojovém prostředí ArchestrA IDE a založit novou aplikaci InTouch.

·      Vytvářet grafické objekty a obrazovky, používat knihovnu předdefinovaných ArchestrA symbolů.

·      Vytvářet, editovat a implementovat vlastní ArchestrA symboly.

·      Používat a konfigurovat ArchestrA symboly typu Wizard.

·      Vytvářet jednotný vizuální standard s využitím knihovny stylů.

·      Využívat skriptování v ArchestrA symbolech.

·      Propojit ArchestrA symboly s objekty aplikačního serveru Wonderware Application Server.

·      Využívat komponentu Quality and Status Display a animaci Alarm Border.

·      Konfigurovat a zobrazit závažnosti alarmů pomocí předdefinovaných symbolů.

·      Konfigurovat objekt pro zobrazení aktuálních a historických alarmů.

·      Zobrazit historická data pomocí různých objektů – Trend Single Pen, ArchestrA Trend Client a Historian Client Trend.

·      Importovat funkční objekty (.NET Client Controls) do prostředí ArchestrA IDE a implementovat je v ArchestrA grafice.

·      Nastavit zabezpečení aplikace, vytvořit uživatele a nastavit jim různá oprávnění.

·      Využívat zabezpečení v ArchestrA grafice.

  • Závěrečný test

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 215200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/2018-12/2018

Místo dodání / převzetí plnění:
česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzovány a hodnoceny budou nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a podány kvalifikovanými dodavateli. Hodnocení nabídek je stejné pro každé dílčí plnění.

Nabídky se budou hodnotit dle níže uvedených hodnotících kritérií:

1. Nabídková cena bez DPH – váha 55 %

2. Kvalita nabízených služeb – váha 45 %

Ad 1. Nabídková cena (55%)

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha kritéria vyjádřená v %

Ad 2. Kvalita nabízených služeb (45%)

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe a návrh obsahu a struktury kurzů.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Nejvýhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Jelikož se jedná o komplexní hodnocení, bude toto hodnotící kritérium dále rozděleno na 3 subkritéria.

Stanovená subkritéria jsou následující:

a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek (1 – 30 bodů)

b) Školící techniky a metody (1 – 30 bodů)

c) Obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit včetně hodnocení návrhu zpětné vazby (1 – 40 bodů)

Ad a) Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, která prokáže největší provázanost studijních materiálů s požadavky Zadavatele, tedy nejlépe vyhovující předmětu zakázky.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

- přehlednost a srozumitelnost výukového materiálu, snadná orientace,

- forma výukového materiálu a dalších použitých pomůcek (fyzická kvalita)

- odkazy na další zdroje (směr dalšího prohlubování znalostí),

- interaktivní zapojení účastníka (aktivní práce s textem, podpora tvořivosti, praktická cvičení ve výukovém materiálu).

Uchazeč ve své nabídce doloží ukázku výukového materiálu – skript v rozsahu 10 normostran a pomůcek.

Ad b) Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, která umožní interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. budou v rámci ní navrženy vhodnější metody školení, tzn., v co nejširší míře aktivní zapojení účastníků školení do výuky (např. formou přímého zapojení účastníků během školení, koncentrace na jednotlivého účastníka školení, skupinová práce s účastníky školení apod.) a zohlednění prací s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

- do jaké míry jsou metody výuky přizpůsobeny potřebám cílové skupiny a tématu výuky,

- zda tyto metody umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků do vzdělávání,

- jak moc napomáhají použité formy a metody výuky k přenosu získaných dovedností do praxe účastníků,

- v jaké míře jsou použity moderní andragogické a didaktické zásady,

- jak budou školící techniky přizpůsobeny počtu účastníků kurzu ve skupině.

Uchazeč ve své nabídce popíše školící techniky a metody s důrazem na potřeby školených osob v maximálním rozsahu 3 normostran. Součástí nabídky bude také popis toho, jak konkrétně budou účastníci zapojeni do výuky.

Ad c) Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, v rámci které bude kvalitně zpracovaná osnova jednotlivých vzdělávacích aktivit v souladu s obsahovou náplní uvedenou v této zadávací dokumentaci, a také způsob poskytnutí zpětné vazby.

Předmětem hodnocení subkritéria bude:

- odborný teoretický rámec (zpracování tématu na základě nejnovějších poznatků a současných trendů),

- praktická použitelnost (vypracování tématu na základě zdůraznění přínosů pro praxi, tzn., jak účastníci využijí znalosti v pracovním či osobním životě),

- logická obsahová posloupnost (vhodné strukturování obsahu),

- způsob získání a vyhodnocení zpětné vazby od účastníků a vyhodnocení plnění cílů vzdělávacích programů.

Uchazeč ve své nabídce popíše podrobně osnovu vzdělávací aktivity a způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby od účastníků a zároveň doloží evaluační dotazník a vzor výstupu vyhodnocení evaluačních dotazníků. Maximální rozsah popisu je stanoven na 3 normostrany.

Způsob hodnocení dílčího kritéria „Kvalita nabízených služeb“:

Hodnotícím kritériem bude součet bodů, který uchazeči získali v jednotlivých subkritériích (minimálně může uchazeč získat 3 body a maximálně 100 bodů). Nabídka, která takto získá v součtu nejvíce bodů (umístí se podle součtu bodů jako první v pořadí), obdrží 100 bodů. Další uchazeči v pořadí obdrží takový počet bodů, který odpovídá srovnání s nejvýhodnější nabídkou v daném kritériu.

Určení celkového bodového ohodnocení jednotlivých uchazečů v rámci tohoto kritéria vychází ze vztahu

100 x (hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka) x váha kritéria vyjádřená v %

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů (součet za obě hodnotící kritéria).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaný, pro plnění této zakázky, je dodavatel, který:

prokáže základní způsobilost:

Způsobilý není ten dodavatel, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.  3 zákona, nebo obdobný trestný podle právního řádu země sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží),
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

je v likvidaci nebo proti němu bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byla nařízena nucená správa nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti.

prokáže profesní způsobilost doložením:

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (výpis ze živnostenského rejstříku pro obor činnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti")

aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel v tomto rejstříku zapsán;

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

prokáže technickou kvalifikaci doložením:

seznamu významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět plnění této zakázky. Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně ode dne vyhlášení výběrového řízení. Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služeby (tímto se rozumí, že každá z těchto služeb je v 50 % finančním objemu části, nebo částí, na které uchazeč podává svou nabídku. Přílohou seznamu významných služeb musí být identifikace služby, cena služby bez DPH, doba realizace služby (měsíc a rok) a uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

o             seznamu osob realizačního týmu, které se na plnění zakázky budou podílet po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Komunikační jazyk v rámci poskytování služeb bude český jazyk. Ke každému kurzu bude v seznamu přiřazen jeden lektor, který bude daný kurz zajišťovat. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče a bude zde uvedena:

- osoba odpovědná za plnění zakázky, koordinaci vzdělávacích aktivit a za komunikaci se zadavatelem, tj. vedoucí týmu. Požadovaná kvalifikace u vedoucího týmu jsou ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně 3 roky praxe v oblasti koordinace vzdělávacích aktivit a zkušenosti s vedením týmu.

- osoby zajišťující odbornou stránku kurzů, tj. lektoři. Požadovaná kvalifikace u lektora kurzů na míru (tj. uzavřených) je: ukončené středoškolské/vysokoškolské vzdělání, minimálně 3 roky praxe na pozici lektora, odlektorováno min. 80 lektorohodin á 45 minut a to vždy na téma daného kurzu. Všichni lektoři doloží osvědčení o odborné kvalifikaci opravňující osobu lektora k výuce daného kurzu.

Přílohu seznamu osob realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy vedoucího týmu a lektorů, ze kterých bude patrné splnění výše uvedených podmínek technické kvalifikace a doklady o jejich nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii.

Minimální rozsah profesního životopisu v případě vedoucího týmu je:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled profesní praxe a délky jejího trváni v relevantním oboru,
relevantní zakázky, na kterých se uvedená osoba podílela s uvedením kontaktu na objednatele zakázky.

Minimální rozsah profesního životopisu v případě lektora je:

jméno a příjmení,
nejvyšší dosažené vzdělání,
přehled profesní praxe lektora a délka jejího trváni, dle vymezeného kurzu (kurzů)

název kurzu, jehož výuku bude lektor zajišťovat,
soupis odlektorovaných školicích dní, název školení s uvedením objednatele školení a kontaktu na něj pro ověření referencí.

Výměnu člena realizačního týmu je možné provést pouze po předchozím písemném schválení zadavatelem. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na lektora daného kurzu uvedené v této výzvě.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splněni kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria může být uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo doložení vysvětlení zadávacích podmínek a dokladů, nebo písemného vysvětlení nabídky.

Pokud po předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka tohoto řízení, je takový účastník povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů pak předložit nové doklady. Výše uvedená povinnost uchazeči nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace dle této výzvy zůstanou dodrženy a nedojde k ovlivnění hodnotících kritérií.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem po tomto vyžadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, přičemž uchazeč je povinen zadavateli při tomto povinen poskytnout svou součinnost.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v listinné podobě, v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.

Nabídka musí obsahovat:

- Titulní list obsahující identifikační údaje o uchazeči

- Vyčíslení celkové nabídkové ceny v CZK bez DPH, výše DPH a včetně DPH

- Doklady prokazující kvalifikaci včetně všech čestných prohlášení

- Návrh nabízeného plnění, především návrh organizace a průběhu školení

- Další dokumenty dle uvážení uchazeče

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
bez požadavku

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
nejsou

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 215200.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PANTEK (CS) s.r.o., Sušilova 1528/1, Hradec Králové, 500 02, IČO:49287923, Ing. Zbyněk Červenka na základě plné moci

    Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 7. 12. 2017