Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11908

Název zakázky: Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: JASTAV, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Železnická 1056, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: David Jakubec
 • Telefon: +420602244200
 • E-mail: jakubec@jastav.cz

IČ zadavatele: 11043130

DIČ zadavatele: CZ11043130

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Jakubec
 • Telefon: +420602244200
 • E-mail: jakubec@jastav.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Železnická 1056, Jičín Valdické Předměstí, 506 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 580000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden - únor 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Leden - únor 2018

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatelem bylo pro všechny části veřejné zakázky stanoveno jediné dílčí hodnotící kritérium:

   

   

  Dílčí kritérium

  Váha kritéria

  1

  Nabídková cena v Kč bez DPH

  100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1. základní způsobilost dle § 74 odst. 1 ZZVZ formou čestného prohlášení účastníka veřejné zakázky. Čestné prohlášení bude obsahovat identifikaci účastníka veřejné zakázky a bude prokazovat že:

  Způsobilým je dodavatel, který

  a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  2. profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence. Tento výpis nebude starší více než 90 dnů od data vypsání této veřejné zakázky.

   

  3. technickou kvalifikaci prokáže účastník, který v uplynulých třech letech od data vypsání této veřejné zakázky realizoval alespoň tři obdobné zakázky  školení v oblasti stavebnictví. Finanční objem jedné zakázky je minimálně 80 000 Kč bez DPH.

  Technickou kvalifikaci prokáže účastník veřejné zakázky formou čestného prohlášení oprávněné osoby investora. Čestné prohlášení bude předloženo v prosté kopii.

  Čestné prohlášení bude obsahovat:

  identifikaci investora ( název, IČ, adresa sídla, kontaktní osoba)

  název školení

  obsah školení

  počet účastníků školení

  hodnota školení

  termín realizace

  průběh realizace

  podpis oprávněné osoby investora referenční zakázky

   

  V případě, že účastník nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen, přičemž o tomto rozhodnutí s uvedením důvodu jej zadavatel bezodkladně písemně vyrozumí.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být předložená v českém nebo ve slovenském, jazyce. Vysokoškolské diplomy mohou být dodány v latinském jazyce. Kžadý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

Uchazeč předloží nabídku písemně v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude předložena řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Uchazeč v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

Uchazeč předloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podobě na CD. Každý uchazeč je povinen předložit kompletní nabídku ve formátu .pdf. CD bude obsahovat také jednostranně podepsaný návrh smlouvy ve formátu .pdf a také v editovatelném  formátu Word (.doc).

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění veřejné zakázky. Účastník na každou část veřejné zakázky předloží nabídku a podle požadavků projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ bude na každou část veřejné zakázky podepsaná Smlouva o realizaci vzdělávací aktivity. Smlouvy na každou část veřejné zakázky jsou přílohou č. 2, 3, 4 a 5 této zadávací dokumentace.

Účastník předloží kvalifikaci lektora, který bude jednu, příp. všechny čtyři části veřejné zakázky realizovat. Veřejnou zakázku není možné realizovat pomocí subdodavatele, je tedy nutné, aby lektor byl v zaměstnaneckém poměru k účastníkovi veřejné zakázky.

 

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

řádně vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace);
obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky;
doklady prokazující splnění základní, profesní a technické kvalifikace;
cenové nabídky na každou část veřejné zakázky s uvedením specifikace školení a nabídkovou cenou;
návrh smluv jednostranně podepsaných osobou oprávněnou zastupovat uchazeče (přílohy č. 2, 3, 4 a 5 této zadávací dokumentace);
další doklady a dokumenty případně požadované zadávacími podmínkami této veřejné zakázky nebo předložené dle uvážení uchazeče;
prohlášení o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů.

 

Pokud nabídka účastníka nebude podaná jako úplná, nebude obsahovat všechny požadované součásti nebo nebude zpracovaná v požadované jazyce, může být hodnotící komisí vyřazena a zájemce z výběrového řízení zadavatelem vyloučen.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude členěna na jednotlivé části veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude uvedena pouze v českých korunách v členění cena bez DPH, hodnota DPH a celková cena včetně DPH.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podaná v listinné podobě v řádně uzavřené podací obálce označené:Realizace vzdělávacích aktivity v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“Neotevírat!Na adresu zadavatele:JASTAV, spol. s r.o.Železnická 1056506 01 Jičín Valdické PředměstíNa obálce musí být současně uvedena adresa zájemce, na kterou lze zaslat případné oznámení, že nabídka byla podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Ing. David Jakubec, jakubec@jastav.cz, 602 244 200

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 550000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): QUALITY CONSULT, z.s., č.p. 863, 468 22 Železný Brod, 22884157, Romana Mařanová

  Datum podpisu smlouvy: 13. 12. 2017

Datum ukončení: 13. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 11. 2017
 
Aktualizováno: 18. 12. 2017