Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11246

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů – 2. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kralupy nad Vltavou

Sídlo zadavatele: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Holeček
  • Telefon: +420315739811
  • E-mail: mesto@mestokralupy.cz

IČ zadavatele: 00236977

DIČ zadavatele: CZ00236977

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Lenka Pustinová
  • Telefon: +420315739835
  • E-mail: lenka.pustinova@mestokralupy.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 7. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů určených pro zaměstnance MěÚ Kralupy nad Vltavou v rámci projektu „Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.“

Vzhledem k věcné souvislosti jednotlivých vzdělávacích kurzů rozdělil zadavatel veřejnou zakázku na pět částí. Viz zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 353000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
04.09.2017 – 31.03.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz zadávací dokumentace.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 45500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, IČ: 27208371, Mgr. Drahomír Mejzr, MBA -jednatel, na základě plné moci Ing. Mgr. Ladislav Kudláček - výkonný ředitel, realizace části B) Agendy stavebnictví

    Datum podpisu smlouvy: 18. 9. 2017

Zrušené části zakázky: Zadavatel zrušil části A), C), D) a E) veřejné zakázky - viz příloha

Datum ukončení: 18. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2017
 
Aktualizováno: 21. 9. 2017