Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávacích kurzů - Měkké manažerské dovednosti a Obecné IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13337

Název zakázky: Realizace vzdělávacích kurzů - Měkké manažerské dovednosti a Obecné IT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 2. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Sídlo zadavatele: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lukáš Siřínek
 • Telefon: +420739604883
 • E-mail: sirinek@dpkv.cz

IČ zadavatele: 48364282

DIČ zadavatele: CZ48364282

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Simona Čuláková
 • Telefon: +420601331425
 • E-mail: culakova@dpkv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 3. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary, sekretariát, č. dv. 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena ve Smlouvě o realizaci vzdělávání (příloha této výzvy - Příloha č. 2 – Smlouva o realizaci vzdělávání) a dále v Seznamu kurzů (příloha této výzvy - Příloha č. 1 – Seznam kurzů).

Jedná se o kurzy „Měkké manažerské dovednosti“ a „Obecné IT“.

Požadavky zadavatele, pokud jde o typ kurzů a specifikaci jejich obsahu, požadovanou délku kurzů a zaměření kurzů a jiné požadavky na realizaci jsou uvedeny v příloze této výzvy - Příloha č. 1 – Seznam kurzů.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna školení (kurzy) uvedená v příloze této výzvy - Příloha č. 1 – Seznam kurzů; není přípustné nabídnout pouze některá školení. Nabídka uchazeče uvedená v Příloze č. 1 – Seznam kurzů je konečná a závazná, kdy tato Příloha č. 1 – Seznam kurzů se stává  nedílnou součástí Smlouvy o realizaci vzdělávání.

 

Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost vydaných MPSV a platných v den zveřejnění této výzvy na portálu www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 559895,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění bezprostředně po podpisu smlouvy. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele. Ukončení plnění nejpozději 31.12.2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorách sídla zadavatele s výhradou možnosti změny dle potřeb a možností zadavatele (mimo hlavního města Prahy).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu:

Platné pro část 1:

1. Celková nabídková cena bez DPH  (váha 20 %)

2. Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky a evaluace (váha 40 %)

3. Kvalita organizačního zajištění zakázky (váha 40 %)

Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

Ad 1) Celková nabídková cena

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Pro hodnocení nabídek bude rozhodná nabídková cena uvedená v krycím listu nabídky.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech (x0,2)

Ad 2) Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky a evaluace

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnotící komise přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Na výši bodové hodnoty se komise buď shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od všech členů komise. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v tomto kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné, označí nabídku s nejvyšším počtem bodů jako nejvhodnější a přiřadí ji 100 bodů. Každé následující nabídce pak přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Komise hodnocení podrobně odůvodní.

Nabídka musí obsahovat návrh všech vzdělávacích kurzů, které jsou přílohou výzvy (Příloha č. 1 – Seznam kurzů).

Návrh musí vždy obsahovat:

a) dílčí témata – věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu
b) navržené metody výuky
c) druhy a popis navrhované evaluace

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh obsahu kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části obsahu kurzů budou v logické obsahové posloupnosti, budou vhodně strukturovány, aby nejvíce odpovídaly plánovaným cílům výuky a zároveň byly adekvátní z hlediska potřeb a schopností cílové skupiny v celkové časové dotaci určené pro daný kurz. Zadavatel dále preferuje návrh metod výuky a evaluace, kde budou při realizaci kurzů jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co nejvyšší efektivitu pro nabytí nových znalostí či osvojení nových dovedností s ohledem na charakter cílové skupiny, budou motivovat účastníka k aktivitě během kurzu, způsob evaluace vzdělávání bude zajištěn komplexně a víceúrovňově.

V  rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit kvalitu obsahu vzdělávacích kurzů z hlediska odborné úrovně navržených dílčích témat, obsahu nejnovějších poznatků / trendů / závěrů / legislativních novinek atd., optimálnost obsahů vzhledem k časové dotaci a cílové skupině. V rámci hodnocení kvality návrhu obsahu kurzů bude zadavatel posuzovat:

Ad  a) dílčí témata – věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu

- zda je navržený věcný obsah kurzů vhodný s ohledem na délku kurzu, cílovou skupinu a zohledňuje požadované cíle
- zda je navržený obsah v souladu s požadavkem na zvyšování úrovně kompetencí účastníků kurzů a odpovídá potřebám dané cílové skupiny

Ad  b) navržené metody výuky

- zda jsou obsaženy jasné definice jednotlivých metod, jejich soulad a provázanost k obsahu kurzu 

- zda je uvedena variantnost navržených metod, aplikovatelnost a vhodnost jejich použití vzhledem k cílové skupině
- jak metody podpoří uplatnitelnost získávaných poznatků do praxe

Ad  c) druhy a popis navrhované evaluace

- zda jsou druhy navrhované evaluace propracované a systematické 

- zda je navržené řešení evaluace s jednotlivými subjekty využitelné v praxi
- jak jsou evaluací posuzovány a ověřovány získané znalosti

Hodnotící komise bude v rámci tohoto dílčího kritéria hodnotit návrhy obsahů kurzů jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech, dle jednotlivých uvedených okruhů. Jako nejvhodnější bude vyhodnocen takový návrh vzdělávacích kurzů, který bude nejlépe obsahem odpovídat zadavatelem vymezeným cílům vzdělávání, cílovým skupinám, požadovaným kvalifikovaným výsledkům vzdělávání a preferencím zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci, z hlediska metod výuky a způsobu evaluace bude nejvíce efektivní, vhodný vzhledem k cílové skupině, metody budou povzbuzovat k aktivitě během kurzů, budou motivovat k rozvoji kompetencí, kde bude evaluace víceúrovňová a nabízena s konkrétními použitelnými výstupy s praktickými dopady pro zaměstnavatele školených osob a zadavatele a bude nejlépe odpovídat preferencím zadavatele, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Bodové hodnocení získané v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude následně redukováno vahou kritéria (x 0,4).

Ad 3) Kvalita organizačního zajištění zakázky

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnotící komise přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Na výši bodové hodnoty se komise buď shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od všech členů komise. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v tomto kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné, označí nabídku s nejvyšším počtem bodů jako nejvhodnější a přiřadí ji 100 bodů. Každé následující nabídce pak přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Komise hodnocení podrobně odůvodní.

Nabídka musí obsahovat návrh organizačního zajištění zakázky obsahující:

a) systém zabezpečení organizačního zajištění zakázky

b) analýza rizik

c) řešení dokumentace

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh organizačního zajištění, kde budou procesy při realizaci všech požadovaných podmínek plnění jasně definovány a strukturovány, budou komplexně a systematicky uchopeny, budou jasně definované odpovědnosti členů realizačního týmu, řešení zastupitelnosti či jiných rizik při realizaci zakázky a konkrétní popis způsobu dokumentace zakázky.

V rámci hodnocení tohoto dílčího kritéria bude zadavatel nabídku posuzovat dle těchto okruhů:

Ad a)    systém zabezpečení organizačního zajištění zakázky

- zda je navržený systém organizačního zajištění vhodný s ohledem na dobu trvání zakázky a její specifika (různost zapojených subjektů, dotační projekt OPZ)
- zda jsou obsaženy definice všech dílčích procesů realizace a jejich logická posloupnost a návaznost
 - zda je obsaženo jasné vymezení a odpovědnosti členů týmu a zapojených osob a zda je návrh vhodný vzhledem k zakázce

Ad b)    analýza rizik

- zda jsou obsaženy identifikace všech rizik a jejich podrobné řešení a jejich vhodnost a prevence vzhledem k zakázce
- zda je konkrétní řešení zastupitelnosti vhodné vzhledem k rozsahu a specifikám zakázky

Ad c)    řešení dokumentace

- zda je navržená dokumentace přesná, správná a odpovídající zakázce

Hodnotící komise bude, v rámci tohoto dílčího kritéria hodnotit každý návrh výše uvedeným postupem, kdy napřed tento posoudí pomocí jednotlivých shora uvedených okruhů s přihlédnutím k jejich vzájemným souvislostem. Jako nejvhodnější nabídka bude vyhodnocen takový návrh organizačního zajištění, který bude nejlépe odpovídat rozsahu a předmětu veřejné zakázky a preferencím zadavatele, jak jsou uvedeny ve výzvě a jejích přílohách.

Bodové hodnocení získané v tomto dílčím hodnotícím kritériu bude následně redukováno vahou kritéria (x 0,4).

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty vážených bodů (součet za všechna hodnotící kritéria).

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v druhém hodnotícím kritériu = Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky a evaluace.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla uchazeče,

- podává-li nabídku uchazeč právnická osoba, splňuje tuto podmínku právnická osoba i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu uchazeče;
- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu;
- účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku právnická osoba a vedoucí pobočky závodu a zároveň i každý člen statutárního orgánu právnické osoby, je-li členem statutárního orgánu takového uchazeče právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu uchazeče;

 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek na spotřební dani;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo nebyl v obdobné situaci podle právního řádu země sídla uchazeče.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené podmínky splňuje. Toto čestné prohlášení je přílohou této výzvy - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o základní způsobilosti a musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

•          Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•          Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;

Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci splňuje uchazeč, který:

a) předloží seznam významných služeb poskytnutých uchazečem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení, v oblasti Měkké manažerské dovednosti  a Obecného IT, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět tohoto výběrového řízení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Každá významná služba je v hodnotě min. 250.000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé služby.

Seznam významných dodávek uchazeč předloží ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky:

- identifikace služby,

- cena služby (její finanční objem) bez DPH,

- doba realizace služby (měsíc a rok),

- uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu.

 

b) předloží seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění této zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči.

Seznam bude zahrnovat minimálně 4 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu - projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Změny v osobách členů realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího nebo člena realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré níže uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího nebo člena realizačního týmu. Výměnu vedoucího realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejméně 10 pracovních dnů předem, výměnu člena realizačního týmu (mimo projektového manažera) je pak uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději 5 dnů předem. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě a s níž zadavatel vysloví souhlas.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

- všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání,
- všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk),
- projektový manažer musí mít praktickou zkušenost s vedením týmu a praxi v oblasti koordinace školení v oblasti měkkých manažerských dovedností a obecného IT v délce nejméně 3 let,
- 2 členové realizačního týmu (lektoři) musí mít praxi v oblasti školení měkkých manažerských dovedností v délce nejméně 5 let,
- 1 člen realizačního týmu (lektor) musí mít praxi v oblasti obecného IT v délce nejméně 5 let.

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení,

- označení pozice v realizačním týmu,

- nejvyšší dosažené vzdělání,

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru, s uvedením referenčních zakázek.

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku pro danou zakázku. Nabídka bude podána v českém jazyce. Jako součást nabídky uchazeč předloží:

 • dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek,
 • doklady prokazující splnění požadované kvalifikace,
 • návrh smlouvy, který je přílohou této výzvy - Příloha č. 2 - Smlouva o realizaci vzdělávání. Návrh smlouvy musí být doplněn o vyznačené náležitosti (identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či osobou zmocněnou k takovému jednání. Plná moc musí být v takovém případě součástí smlouvy. Přílohou smlouvy je rovněž jako Příloha č. 1 – Seznam kurzů, jež musí být vyplněna dle požadavků uvedených v této výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění dle jednotlivých vzdělávacích aktivit za 1 školicí den bez DPH, samostatně vyčíslí DPH a dále uvede částku za 1 školicí den včetně DPH.

Uchazeč doplní nabídkovou cenu v tomto členění do krycího listu - Příloha č. 4 – Krycí list a návrhu smlouvy - Příloha č. 2 – Smlouva o realizaci vzdělávání.

Celková nabídková cena bude uchazečem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, studijní materiály, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Uchazeči budou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazečeNabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídky musí být podepsány uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či osobou zmocněnou k takovému jednání. Plná moc musí být v takovém případě součástí nabídky. Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:a) Krycí list nabídky;b) Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků;c) Návrh smlouvy, který bude v souladu s popisem předmětu zakázky vymezeném v této výzvě;d) Dokumenty rozhodné pro hodnocení nabídek;e) Případné další dokumenty.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku pro danou zakázku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel neumožňuje varianty nabídky.
 • Uchazeč se seznámí s aktuálními Pravidly Operačního programu Zaměstnanost (dostupnými na www.esfcr.cz) a zavazuje se plnit veškeré povinnosti pro něj z těchto pravidel vyplývající.
 • Ostatní požadavky na zpracování nabídky jsou stanoveny v této výzvě. Další podmínky (platební a obchodní podmínky) jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Smlouva o realizaci vzdělávání, která je přílohou této výzvy.  

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové, IČ 27489698, Ing. Daniel Suchochleb

  Datum podpisu smlouvy: 24. 4. 2020

Datum ukončení: 24. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 2. 2020
 
Aktualizováno: 24. 4. 2020