Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12307

Název zakázky: Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Orlová

Sídlo zadavatele: Osvobození 796, Orlová - Lutyně 735 14

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kuča
  • Telefon: +420596581249
  • E-mail: tomas.kuca@muor.cz

IČ zadavatele: 00297577

DIČ zadavatele: CZ00297577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Dagmar Vaňková
  • Telefon: +420596581225
  • E-mail: dagmar.vankova@muor.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2018 11:30

Místo pro podání nabídek:
MěÚ Orlová - podatelna, Osvobození 796, Orlová - Lutyně 735 14

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem je realizace vzdělávání stavajících zaměstnanců v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti, a to z důvodu zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zajistění průběžného rozvoje jejich znalostí a dovedností potřebných pro výkon dané pracovní pozice v rámci úřadu. Účelem je proškolit zaměstnance v dané  oblasti, v rámci které byl identifikován „prostor“ pro jejich rozvoj schopností a dovedností a která prokazatelně přispěje ke zvýšení jejich kvalifikace v oblastech souvisejích s oborem jejich působnosti, k profesionalizaci Městského úřadu Orlová a tím i ke zvýšení úrovně služeb poskytovaných klientům úřadu.

V průběhu realizace projektu bude proškoleno celkem 174 zaměstnanců, z toho 25 zaměstnanců v min. rozsahu 40 a více hodin.

S ohledem na aktuální potřeby města a Městského úřadu Orlová v oblasti vzdělávání budou zaměstnanci absolvovat vzdělávací a výcvikové programy, které se vztahují k oboru jejich působnosti a vycházejí z výsledků II. části projektu „Profesionální úřad = spokojený občan Orlové“.

Činnosti realizované v rámci veřejné zakázky:

1) Vzdělávání v oblasti moderních metod a nástrojů řízení lidských zdrojů

2) Znalost příslušné legislativy

3) Komunikace s veřejností

Bližší specifikace viz zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 750000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od účinnosti smlouvy do prosince 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně 735 14

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
 viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Bližší informace viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Bližší požadavky viz zadávací dokumentace.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Bližší informace vizzadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 620000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ACCON human resources management, s.r.o., Šmeralova 170/31, Praha 7, 170 00, Bubeneč, IČ 27208371

    Datum podpisu smlouvy: 21. 6. 2018

Datum ukončení: 21. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2018
 
Aktualizováno: 27. 6. 2018