Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace žen s onkologickým onemocněním

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13039

Název zakázky: Rekvalifikace žen s onkologickým onemocněním

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace občanských poraden

Sídlo zadavatele: Sabinova 287/3, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Stanislav Skalický
 • Telefon: +420774529960
 • E-mail: stanislavskalicky@obcanskeporadny.cz

IČ zadavatele: 65998642

DIČ zadavatele: CZ65998642

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Stanislav Skalický
 • Telefon: +420774529960
 • E-mail: stanislavskalicky@obcanskeporadny.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 10. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Asociace občanských poraden, Sabinova 3/287, Praha 3,130 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění této zakázky.

 

Tyto požadavky je dodavatel povinen a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejich přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Cílem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí vzdělání celkově 40 osobám z cílové skupiny projektu (Bude jednat o ženy s onkologickým onemocněním. Vždy se pak bude jednat o uchazečky o zaměstnání, případně se bude jednat o osoby neaktivní. Na základě početnosti cílové skupiny (tato v krajích předpokládáme stejný počet zapojených žen, tedy 20 žen/kraj Ústecký a Moravskoslezský.) rekvalifikační kurzy dle individuálních plánů (resp. výstupů ze vstupní, příp. Bilanční a pracovní diagnostiky a doporučení odborných pracovníků na základě výstupů z individuálního poradenství). Volba jednotlivých kurzů bude přímo vycházet z individuálních požadavků účastnic z CS a v přímě vazbě na zaměstnavatele, potažmo otevřený trh práce 

Předmětem zakázky bude zajištění těchto 13 akreditovaných rekvalifikačních kurzů:

1. Účetní

2. Pracovník v sociálních službách

3. Osobní asistent pedagoga

4. Chůva do zahájení školní docházky

5. Personalista

6. Prodavač specialista

7. Realitní makléřka

8. Asistentka sekretářka

9. Vizážistka

10. Operátor call centra

11. Marketing, reklama

12. Floristka

13. Nehtová modeláž

(Počet vč. minimálního požadovaného rozsahu viz Specifikace vzdělávacích kurzů. 1 kurz = 1 osoba)

 

Školicí místnosti určí zadavatel a náklady na školicí místnosti nese rovněž zadavatel (tzn. náklady na pronájem prostor, pokud vzniknou). Přesné místo školení bude určeno na základě poptávky cílové skupiny a to nejpozději 10 kalendářních dní před samotným školením. V rámci Moravskoslezského kraje je lokalitou místa konání kurzu město Ostrava a okolí města do vzdálenosti 50 km (myšleno od centra města Ostrava). V rámci Ústeckého kraje je určenou lokalitou místa konání kurzů město Ústí nad Labem a okolí města do vzdálenosti 70 km (od centra města). Náklady na prezenční techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) a studijní materiály budou součástí nabídkové ceny. Studijní materiály ke každému kurzu budou obsahovat: osnovu kurzu a stručný obsah kurzu v rozsahu 5-10 NS. Součástí nabídkové ceny jsou dále veškeré náklady dodavatele spojené se zajištěním celého předmětu plnění této veřejné zakázky (náklady na prezentační techniku a studijní materiály).

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-Získané znalosti budou ověřeny dodavatelem prostřednictvím testu tak, jak stanoví rekvalifikace daného kurzu. Úspěšní absolventi školení získají certifikát/osvědčení o absolvování kurzu.

-Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, kdy 1 školící hodina = 60 min.

 

Požadovaná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 562000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2020–srpen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění této veřejné zakázky bude Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, sídlo zadavatele a potažmo sídlo vybraného dodavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle následujícího hodnotícího kritéria:

   

  Celková nabídková cena bez DPH (váha 100 %)

   

  Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  Na základě výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu. V případě shodnosti cenových nabídek rozhodne o vítězné nabídce los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  Základní způsobilost
  Profesní způsobilost
  Technická kvalifikace

   

  Základní způsobilost

   

  Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

   

  nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  není v likvidaci, a proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němu nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje.

   

  Profesní způsobilost

  Způsobilým je dodavatel, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

 • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, případně obdobných oborů činnosti; k prokázání profesní způsobilosti není požadována akreditace vzdělávacích kurzů.

  Technická kvalifikace

  Účastník ve své nabídce předloží seznam významných služeb poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální požadovanou úrovní seznamu významných služeb je realizace alespoň 3 významných služeb spočívajících ve vzdělávacích/školicích aktivitách s rozsahem plnění minimálně 200.000,- Kč bez DPH u každé této významné služby.

  Společná ustanovení ke způsobilosti

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude dodavatel vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

  Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

  Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění základní a profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane účastník splňovat způsobilost, je účastník povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Účastník je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

  Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  Pokud může dodavatel prokázat splnění určité části profesní způsobilosti, s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku i, nebo kvalifikace požadované zadavatelem v  této výzvě v plném rozsahu, prostřednictvím jiné osoby.

  Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  doklad prokazující splnění základní způsobilosti podle bodu 1 písm. b) této výzvy jinou osobou a
  doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. a) této výzvy jinou osobou a

  písemný závazek jiné osoby, k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém jiná osoba prokaluje splnění způsobilosti podle této výzvy

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění profesní způsobilosti ve vztahu k prokázání profesní způsobilosti Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně jinou osobou, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje způsobilost, nebo kvalifikaci.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

krycí list nabídky dle Přílohy č. 2 s identifikačními údaji účastníka a uvedením nabídkové ceny za zakázku;
dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti;
dokumenty prokazující splnění kritéria technické kvalifikace
vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 3, který bude obsahovat platební a obchodní podmínky. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka;

ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány ze strany dodavatele statutárním orgánem či osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez identifikace tazatele bude odesláno a uveřejněno do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na týdenní bázi podle počtu již realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15 denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změny výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého poddodavatele. Účastník ve své nabídce předloží seznam poddodavatelů spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat – s uvedením druhu dodávek, služeb a s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Účastník má povinnost takto doložit všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6 s platností od 1. 5. 2017), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: nepřihlášení žádného uchazeče

Datum ukončení: 6. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 10. 2019
 
Aktualizováno: 6. 11. 2019