Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Řezací a štípací stroj na dřevo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13409

Název zakázky: Řezací a štípací stroj na dřevo

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik

Sídlo zadavatele: Zdechovice 50, Nový Bydžov 504 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ján Drugda
 • Telefon: +420606187196
 • E-mail: drugda@novybydzov.cz

IČ zadavatele: 01494261

DIČ zadavatele: CZ01494261

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martin Kořínek
 • Telefon: +420604694029
 • E-mail: korinek@novybydzov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 5. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podatelna Města Nový Bydžov na adrese Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Řezací a štípací stroj na dřevo - bližší specifikace stroje a požadavky na příslušenství jsou uvedeny v Příloze č. 1 této výzvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1740000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
09/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Zdechovice 50, 504 01 Nový Bydžov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem pro přidělení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost, nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

 

Nabídky budou seřazeny od nejnižší v pořadí nabídkových cen.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost splní účastník, který:

 • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Kompletní obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude dále uvedena v členění:

 • nabídková cena bez daně z přidané hodnoty,
 • samostatně DPH,
 • nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena včetně specifického rozdělení z důvodu financování předmětu zakázky z více zdrojů, bude uvedena na Příloze č. 2. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zájemce může doručit nabídku poštou či osobně, vždy v uzavřené obálce s označením „Řezací a štípací stroj na dřevo – NEOTVÍRAT“ a opatřené razítkem účastníka. Nabídka bude předložena v jednom originále a bude podepsána oprávněnou osobou. Dále bude nabídka předložena v kopii v elektronické verzi na CD. Nabídka musí mít písemnou formu, být v českém jazyce a musí být zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Součástí nabídky bude vzorový návrh smlouvy podepsaný účastníkem. Tento návrh smlouvy je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník uvede kontaktní osobu do Přílohy č. 5

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď bude všem účastníkům zaslána nejpozději do 5 pracovních dnů. V této lhůtě bude zároveň zveřejněna na stránkách esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • nabídky ani jednotlivé součásti hodnocených nabídek účastníků nebo vyloučených účastníků nebudou vráceny
 • zadavatel zakázky i účastník jsou povinni zacházet se všemi informace, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikovány)
 • účastník podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek
 • účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení. Účastník, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více účastníků v tomtéž zadávacím řízení
 • účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být personálně ani majetkově propojen se zadavatelem nebo jiným dodavatelem
 • zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit
 • zadavatel vyplní Přílohu č. 5 - kontaktní osoba
 • zadavatel zašle dodavatelům Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky elektronicky a to na e-mail uvedený v Příloze č. 5.
 • účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď bude všem účastníkům zaslána nejpozději do 5 pracovních dnů. V této lhůtě bude zároveň zveřejněna na stránkách esfcr.cz.
 • účastník je svou nabídkou vázán do data podpisu smlouvy
 • neveřejné otevírání obálek proběhne dne 25. 5. 2020 v 10:05 hod. v kanceláři místostarosty na adrese Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE IROP, vydání 1.13

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1763200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s.r.o., Brněnská 3794/27, Znojmo 669 02, IČ 25513389

  Datum podpisu smlouvy: 15. 6. 2020

Datum ukončení: 15. 6. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 4. 2020
 
Aktualizováno: 24. 6. 2020