Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci interních agend KÚ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13899

Název zakázky: Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci interních agend KÚ

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 10. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Středočeský kraj

Sídlo zadavatele: Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Veronika Kortanová
 • Telefon: +420721604550
 • E-mail: Kortanova@rdkscz.cz

IČ zadavatele: 70891095

DIČ zadavatele: CZ70891095

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michala Mácová
 • Telefon: +420604447534
 • E-mail: Kubis@kr-s.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 11. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je analýza interních procesů organizace, návrh efektivního způsobu optimalizace těchto procesů včetně integrace se stávajícími systémy či moduly informačních systémů a vytvoření či dodání softwarových nástrojů pro podporu automatizace procesů včetně zajištění plně elektronického oběhu dokumentů.

Podrobné požadavky na zpracování analýzy a softwarového řešení je uvedeno v příloze č. 6 této zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Předmětem plnění není podpora vytvořeného systému, ta bude řešena po ukončení díla servisní smlouvou s přesně definovanými SLA parametry.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1870500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
T+16

Místo dodání / převzetí plnění:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny s váhou 100 % (pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH, u neplátců DPH pak celková cena).

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

 • Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona.
 • Kvalifikovaným účastníkem pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:

  splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této zadávací dokumentace;
  splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této zadávací dokumentace;
  splní technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 79 odst. 2 písm. b), v rozsahu dle odst. 3.4 této zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku.

Nabídková cena bude zpracována podle požadavků této Výzvy a jejích příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění).

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v následujícím členění:

Cena v Kč bez DPH
Sazba DPH v %
Cena v Kč včetně DPH

Nabídková cena účastníka bude dále uvedena v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) ve struktuře požadované tímto návrhem smlouvy. 

Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje všechny práce, činnosti, služby a dodávky vymezené v zadávací dokumentaci a že v uvedené nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku.

Nabídková cena bude zpracována podle požadavků této Výzvy a jejích příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění).

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v následujícím členění:

Cena v Kč bez DPH
Sazba DPH v %
Cena v Kč včetně DPH

Nabídková cena účastníka bude dále uvedena v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) ve struktuře požadované tímto návrhem smlouvy. 

Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje všechny práce, činnosti, služby a dodávky vymezené v zadávací dokumentaci a že v uvedené nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s realizací zakázky (předmětu plnění).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši předpokládané hodnoty Veřejné zakázky (článek 1.2.5). 

Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení vyloučen.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní. 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Uchazeči nesplňovali požadavky. Podrobnější vysvětlení uvedeno v Zápise doloženém v příloze.

Datum ukončení: 6. 12. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 10. 2021
 
Aktualizováno: 6. 12. 2021