Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření IT znalostí nových technologií Progress OpenEdge pro zaměstnance společnosti STAPRO s. r. o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11837

Název zakázky: Rozšíření IT znalostí nových technologií Progress OpenEdge pro zaměstnance společnosti STAPRO s. r. o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: STAPRO s. r. o.

Sídlo zadavatele: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Leoš Raibr
 • Telefon: +420467003210
 • E-mail: raibr@stapro.cz

IČ zadavatele: 13583531

DIČ zadavatele: CZ13583531

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Zárubová
 • Telefon: +420731125671
 • E-mail: zarubova@stapro.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 11. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
STAPRO s. r. o., Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je Rozšíření IT znalostí nových technologií Progress OpenEdge pro zaměstnance společnosti STAPRO s. r. o.

 

Obsah kurzu:

Klíčové změny v jazyce Progress OpenEdge a ve vývojovém prostředí verze 11.6 oproti 10.2B

Optimalizace rychlosti Progress OpenEdge kódu a snížení nároků na HW z pohledu aplikací zpracovávajících velké množství dat nad Progress DB

Administrace Progress databází ve verzi 11.6 a jejich oproti starším verzím

Jak psát výkonově optimalizované SQL dotazy do Progress databáze pomocí Progress SQL brány

Progress perfomance tuning ve verzi 11.6 včetně rozdílů proti starším verzím

Tvorba webových služeb v Progress OpenEdge 11.6 a jejich migrace ze starších verzí

 

Počet účastníků: 3

Rozsah: 48 hod (1 vyučovací hodina = 60 min)

Termín realizace: leden - listopad 2018
(přesné termíny budou dohodnuty s vybraným uchazečem)

Forma výuky: prezenční forma

Ukončení: závěrečná zkouška, Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Místo realizace: prostory zadavatele (školicí místnost, Na Třísle 44, 530 02 Pardubice)

 

Informace a údaje uvedené v této výzvě a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení. Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
 

Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) jsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora, školicí pomůcky, materiály apod.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen uchazečem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

Získané znalosti budou ověřeny uchazečem prostřednictvím závěrečné zkoušky.

Součástí plnění je vydání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky uchazeč navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2, včetně pauzy na oběd.

Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna uvedená školení, není přípustné nabídnout pouze některá školení.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení o absolvování kurzů.

Součástí plnění uchazeče budou též veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden - listopad 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou prostory zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Nabídky úplné dle zadávací dokumentace a přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérií:

 - Nabídková cena bez DPH s váhou 100 %

 Kritérium - Nabídková cena bez DPH bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

 100 x (hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota / hodnota z hodnocené nabídky) x váha kritérií vyjádřená v %

 Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší  nabídkovou cenou bez DPH.

 Nabídky neúplné dle zadávací dokumentace nebo nabídky přijaté po termínu pro přijetí nabídek budou z výběrového řízení vyloučeny.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní kvalifikační předpoklady;
- profesní kvalifikační předpoklady;
- technické kvalifikační předpoklady.

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.
 

 • Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a) který není v likvidaci;

b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 • Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (např. výpis z Živnostenského rejstříku).

 • Technické kvalifikační předpoklady

Technické předpoklady prokáže uchazeč předložením:

 • seznamu významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti školení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 významných služeb. Přílohou seznamu významných služeb musí být: 

- identifikace služby;

- cena služby (její finanční objem) bez DPH;

- doba realizace služby (měsíc a rok);

- uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

 • seznamu členů lektorského týmu včetně profesních životopisů a dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Uchazeč je povinen realizovat zakázku, případně její část prostřednictvím lektora, který má ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, jehož praxe v lektorské činnosti činí minimálně 3 roky a praxe v oblasti IT odpovídající konkrétní části zakázky činí minimálně 5 let.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Vítězný uchazeč, s nímž má být uzavřena smlouva, je povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace přej jejím uzavřením. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci, není přípustné nabídnout pouze některé soubory.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí.

Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.


Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

- Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;

- nabídková cena v níže uvedené struktuře;

- dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů;  - popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele a vyhodnocení nabídky dle hodnotících kritérií; - ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

- Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

 

Lhůta, po kterou je účastník sovu nabídkou vázán začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí řádným ukončení realizace zakázky či její části. Po tuto lhůtu jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení par. 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

 

Všechny části nabídky musí splňovat pravidla publicity dle OPZ. Povinná loga jsou dostupná na tomto odkaze: https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, stravu apod.).

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat. Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v jednom originále, v jedné kopii a v jedné kopii na CD ve formátu PDF.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Smlouva s vybraným uchazečem musí dle požadavku poskytovatel dotace zavazovat dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v prostorách zadavatele ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Jednání bude neveřejné. Za správný průběh jednání bude odpovídat komise pro otevírání obálek ustanovená zadavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky a toto výběrové řízení před jeho ukončením zrušit i bez uvedení důvodu nebo všechny přijaté nabídky odmítnout.

Podané nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí Pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, zejména odst. 20.2. a 20.5.1.), na toto zadávací řízení se aplikují základní zásady zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 249000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GALEOS a.s.Michelská 300/60, 140 00 Praha 4IČ: 290 27 438Ing. Jindřich Štumpf, člen představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 1. 12. 2017

Datum ukončení: 1. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 1. 12. 2017