Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13053

Název zakázky: Rozšíření MKDS Žďár nad Sázavou

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Žďár nad Sázavou

Sídlo zadavatele: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Martin Mrkos, ACCA
 • Telefon: +420566688100
 • E-mail: jan.prokop@zdarns.cz

IČ zadavatele: 00295841

DIČ zadavatele: CZ00295841

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michal Bačovský
 • Telefon: +420778417798
 • E-mail: michal.bacovsky@zdarns.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 10. 2019 17:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad, podatelna (v provozní dobu MÚ), Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, k rukám Ing. Dany Wurzelové, vedoucí OKS

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je rozšíření Městského dopravního kamerového systému (MDKS), které spočívá v dodávce 6 kamer, software na zpracování obrazu a odpovídajícího HW pro Město Žďár nad Sázavou v rámci projektu Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou s registračním číslem: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367 spolufinancovaného z OP Zaměstnanost. Veřejná zakázka je zadávána podle pravidel pro veřejné zakázky malého rozsahu dle kap. 20.5.2. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (ke stažení na stránkách https://www.esfcr.cz/).

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, jeho specifikace a technické náležitosti:

 

Tento odstavec definuje technické podmínky dodávky pro Město Žďár nad Sázavou v rámci uvedeného projektu.

Zakázka obsahuje tři komponenty:

a)        6 kamer pro sledování dopravy,

b)        Software pro zpracování obrazového záznamu,

c)        Server a switche pro provoz MKDS.

 

Uchazeč musí podat nabídku, která pokrývá všechny tři uvedené části a zajišťuje jejich vzájemnou propojenost stejně jako návaznost na současné systémy MKDS provozované Městskou policií ve Žďáře nad Sázavou.

Součástí nabídky bude i podrobný položkový rozpočet obsahující funkční celky ke všem výše uvedeným součástem – viz Příloha 3.

V ceně nabídky bude zahrnuto i školení uživatelů v nutném rozsahu pro řádné užívání dodávky.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 12 měsíců bude poskytovat bezplatné konzultace, popřípadě proškolování obsluhy v objektu uživatele a to dle potřeby uživatele.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20.3.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnotící kritérium:

  Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

  Hodnocena bude celková nabídková cena v Kč bez DPH.

  Způsob hodnocení nabídek:

  Pořadí nabídek bude sestaveno tak, že nejvhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

  V případě, že se v hodnocení nabídek umístí na prvním místě dvě nabídky se shodnou nabídkovou cenou, vyhrazuje si zadavatel právo rozhodnout o vítězi mezi těmito dvěma účastníky losováním, provedeným za účasti zástupců dotčených účastníků výběrového řízení.

  Předpokládaná hodnota zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že Uchazeč překročí v rámci své nabídky předpokládanou hodnotu, bude z výběrového řízení vyloučen z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.

  Zadavatel bude rovněž posuzovat, zda nabídkové ceny uchazečů neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pro stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny bude využit následující postup:

  Za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považována taková cena, která bude o 30 % nižší než průměr ostatních nabídkových cen. Průměrná cena bude vypočtena z cen nabídek tak, že nejnižší a nejvyšší nabídka bude vynechána. Průměr ceny bude vypočten za předpokladu, že nabídek bude alespoň pět. Bude-li podáno méně než pět nabídek je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splněním kvalifikace se rozumí:

  a) Základní způsobilost

  Způsobilým není dodavatel, který:

  Byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazení se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;
  má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
  má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

   

  Prokázání splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 4 této výzvy.  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů podle § 75 ZZVZ.

   

  b) Profesní způsobilost

  Prokázání splnění profesní způsobilosti:

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné obdobné databáze, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů ke dni lhůty pro podání nabídek v prosté kopii;
  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v prosté kopii;

  c) Technická kvalifikace

  Prokázání splnění technické kvalifikace:

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění následujících kritérií technické kvalifikace:

  seznam služeb provedených dodavatelem za poslední 2 roky před zahájením tohoto výběrového řízení:
  alespoň 2 zakázky spočívající v realizaci obdobného plnění v rozsahu a s cenou zakázky ve výši minimálně 500 000,- Kč bez DPH.

   

  Všechny doklady k prokázání kvalifikace uchazeče budou doloženy v prosté kopii. Před podpisem smlouvy je zadavatel oprávněn po vybraném uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými uchazeč prokazoval kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

 

Podává-li nabídku více uchazečů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnosti každému účastníkovi společné nabídky také samostatně

 

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

 1. krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče viz Příloha 2,
 2. plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba,
 3. návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče či jinou osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu viz Příloha 1.
 4. K písemné nabídce bude přiložena kompletní nabídka na elektronickém médiu (CD, DVD, USB apod.)

 

Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:

 1. čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti viz Příloha 4.
 2. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán
 3. seznam realizovaných služeb

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,
 • zadání zakázky kdykoliv zrušit i bez důvodu, nejpozději však do okamžiku uzavření SOD,
 • změnit nebo doplnit podmínky zadání,
 • provádět úpravy návrhů smlouvy (pouze formální opravy),
 • odmítnout veškeré předložené nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč ve členění celková cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH. Další požadavky týkající se ceny zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 dnů po doručení žádosti. Pokud Zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo – viz Příloha č. 1 této Výzvy.

Uchazeči jsou oprávněni do návrhu smlouvy o dílo doplnit pouze své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Žádné další zásahy nejsou přípustné.

Návrh smlouvy o dílo musí být uchazečem podepsán.

 

Platební podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 10. 2019
 
Aktualizováno: 12. 11. 2019