Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část. Studie proveditelnosti na záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12213

Název zakázky: Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část. Studie proveditelnosti na záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Bruntál

Sídlo zadavatele: Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Petr Rys, MBA
  • Telefon: +420554706350
  • E-mail: petr.rys@mubruntal.cz

IČ zadavatele: 00295892

DIČ zadavatele: CZ00295892

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petra Kostková
  • Telefon: +420554706212
  • E-mail: petra.kostkova@mubruntal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 4. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zadavatel realizuje projekt „Bruntál - Strategie náš cíl“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Vzhledem k rozmanitosti předmětu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit a zadat tuto zakázku v 5 samostatných částech.

1. část: Strategie rozvoje města Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání

2. část: Marketingový plán

3. část: Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě

4. část: Koncepce rozvoje cestovního ruchu

    

 Části 1 - 4 byly předmětem předchozího zadávacího řízení.

 

5. část: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“ - tato část veřejné zakázky je předmětem aktuální výzvy k podání nabídek.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti pro záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“. Účelem tohoto komplexního dokumentu je posoudit a zhodnotit proveditelnost daného záměru po všech jeho stránkách, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Vzhledem k dlouhodobému charakteru záměru zadavatel požaduje vypracovat řádný rozbor situace a možných dopadů.

Bližší specifikace předmětu plnění viz Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 165000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín květen 2018 - srpen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

Pravidla pro hodnocení nabídek:

5. části: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude zadavatel posuzovat předložené nabídky dle hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny.

Způsob hodnocení:

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH (viz Příloha č. 1 - Krycí list nabídky).

 

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v KČ bez DPH, dle následujícího vzorce:

V případě, že nejvýhodnější nabídka = minimální hodnota (povaha klesající)

 

           

 nejvýhodnější (minimální) nabídka

  -         ---------------------------------------------------  x  váha kritéria (vyjádřená v %)

                    hodnocená nabídka  

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeči mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů využít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Zadavatel v tomto případě nepožaduje předložit jiné dokumenty nebo doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v jiném rozsahu než je výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, starší než 90 dnů.

 

Systém certifikovaných dodavatelů

Uchazeči mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů využít certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů obsahující náležitosti, ne staršího než 1 rok od data podání nabídky. Tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace uchazeče v rozsahu v něm uvedených údajů.

 

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením (viz Příloha č. 2 ZD).

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce doložil:

Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tzn. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

 

Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění ekonomické a finanční způsobilosti čestným prohlášením (viz Příloha č. 2 ZD).

 

Technické kvalifikační předpoklady

- 5. část: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“.

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje:

Doložení seznamu významných obdobných plnění poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech ke dni podání nabídky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu referenčních zakázek s uvedením informací dle rozsahu uvedeného v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace, a to minimálně jednoho obdobného plnění realizované uchazečem v posledních 3 letech ke dni podání nabídky, ve finančním objemu minimálně 82.500,- Kč bez DPH.

Vzhledem k charakteru záměru a jeho zaměření zadavatel požaduje zkušenosti s realizací minimálně jednoho obdobného plnění, které bylo, jako následný krok po zpracování studie, uvedeno do fáze realizace. Zadavatel preferuje případy, kdy byl/je uchazeč přímo zapojen do této realizace, a to např. prostřednictvím poskytnutí návazných odborných a podpůrných služeb, konzultací či poradenství. Uchazeč dostatečně popíše veškeré souvislosti tak, aby bylo možné objektivně posoudit všechny dané skutečnosti.

Uchazeč může využít vzor Seznamu referenčních zakázek (tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace). Obdobným plněním má zadavatel na mysli zpracování studie proveditelnosti pro zřízení podnikatelského inkubátoru, případně zpracování studie proveditelnosti pro obdobný strategický projekt za účelem podpory podnikání a podnikavosti.

 

Doložení seznamu osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky včetně specifikace jejich role při řešení zakázky a uvedením dosavadních zkušeností v obdobném oboru plnění veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů doložením seznamu klíčových členů realizačního týmu, ze kterého bude zřejmá jejich úloha při řešení zakázky. Dosavadní zkušenosti v daném oboru budou doloženy profesním životopisem uvedených osob, nebo seznamem relevantních obdobných plnění, na kterých se daná osoba podílela/podílí, včetně uvedení časového období. Zadavatel preferuje alespoň tříčlenný tým, delší praxi (min. 5 let) a více zkušeností zapojených osob v oblasti zpracování studií proveditelnosti a v oblasti podpory podnikání a podnikavosti. Uchazeč dostatečně popíše veškeré souvislosti tak, aby bylo možné objektivně posoudit všechny dané skutečnosti.

Obdobným oborem má zadavatel na mysli zpracování studie proveditelnosti pro zřízení podnikatelského inkubátoru, případně zpracování studie proveditelnosti pro obdobný strategický projekt za účelem podpory podnikání a podnikavosti, zpracování studie proveditelnosti obecně či zkušenosti s podporou podnikání a podnikavosti v rámci dalších odborných činností.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v následující struktuře:

1. Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije příslušný vzor Krycího listu nabídky (tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“.

2. Doklady o splnění kvalifikace

Na prokázání základních kvalifikačních předpokladů, použije uchazeč vzor čestného prohlášení (tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace), u technických kvalifikačních předpokladů může využít uchazeč vzor Seznamu referenčních zakázek (tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace -jako vzor je společný pro všechny referenční zakázky), u profesních kvalifikačních předpokladů a ostatní požadovaných dokladů postupuje uchazeč v souladu s požadavky ZD.

3. Nabídková cena

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy a veškerých vedlejších nákladů v tomto členění: celková cena bez DPH. Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla. Ke změně této ceny může dojít pouze v souvislosti se změnou sazby DPH, a to pouze o tuto legislativní změnu.

4. Návrh smlouvy

Uchazeč do nabídky vloží návrh Smlouvy (tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace). Tento návrh smlouvy bude doplněný o zvýrazněné předepsané údaje.

5. Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny návrhem Smlouvy, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

 

Součástí tohoto návrhu Smlouvy jsou i následující ustanovení:

-   Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

-   Dodavatel je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky, včetně všech souvisejících činností a nákladů nezbytných k plnění zakázky. Tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Její překročení bude mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

- Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná pro uzavření smlouvy a platná po celou dobu realizace.

- Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH

  (viz Příloha č. 1 - Krycí list nabídky).

 

- Nabídková cena bude zahrnovat pro 5. část:

   náklady na vytvoření Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru. Spolupráci s Řídicím výborem, pracovní skupinou, se zapojením veřejnosti a dalších relevantních osob, včetně nákladů na workshop.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se podává listinné podobě v jednom vyhotovení. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.Nabídku je nutné předložit na adresu zadavatele zadávacího řízení.Doručené nabídky zadavatel eviduje a přidělí jim pořadová čísla.Otevírání obálek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele, tzn. Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, budova B, č. dv. 334. Otevírání obálek se koná bez přítomnosti uchazečů.Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky - viz Příloha č.: 1 Krycí list nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Pro případné dodatečné informace, nebo konzultace k předmětu veřejné zakázky kontaktujte Ing. Petru Kostkovou, písemně na adresu zadavatele Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál nebo emailem: petra.kostkova@mubruntal.cz; nejpozději do 4 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a dále na webu a profilu zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo:

• změnit podmínky zadání veřejné zakázky,

• zrušit výběrové řízení v případě, nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci, smlouvu se zadavatelem neuzavřel žádný z dodavatelů, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít, resp. tento dodavatel neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné, v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

• smlouvu neuzavřít s dodavatelem, který neposkytl potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.

Uchazeč v nabídce uvede, které části veřejné zakázky malého rozsahu má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

 Zadávací dokumentace byla schválena usnesením Rady města Bruntál č. 2924/71R/2018 na své 71. schůzi dne 21. 3. 2018.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 100000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asistenční centrum Most a. s., Sportovní 3302, 434 01 Most, 63144883

    Datum podpisu smlouvy: 15. 5. 2018

Datum ukončení: 15. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 3. 2018
 
Aktualizováno: 9. 7. 2018