Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení informačních systémů firmy: 1. Nový skladový systém 2. Práce s daty, cloudové úložiště

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11845

Název zakázky: Školení informačních systémů firmy: 1.Nový skladový systém 2.Práce s daty, cloudové úložiště

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 11. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: VIDEN plus, a.s.

Sídlo zadavatele: Lipovská 633/102, 790 01 Jeseník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Michal Procházka
 • Telefon: +420584411175
 • E-mail: prochazka@viden.cz

IČ zadavatele: 25386662

DIČ zadavatele: CZ25386662

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michal Procházka
 • Telefon: +420584411175
 • E-mail: prochazka@viden.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
LIPOVSKÁ 633/102, 790 01 JESENÍK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cíle vzdělávacích aktivit:

Nový skladový systém  -  propojení skladového systému na účetnický systém a zavedení nového systému vyskladňování a naskladňování zboží za použití tabletů a čteček čárových kódů.
předpokládaný počet účastníků: 19 (2 skupiny – 10 + 9 osob)

b)      rozsah školení: každá skupina 56 hodin = 7 školících dnů (včetně závěrečné zkoušky), celkem tedy max. 14 lektorských dní po 8 hodinách

c)      1 školicí - lektorský den = 8 hodin , 1 hodina = 60 minut

        předpokládaná realizace: leden - březen 2018

 

Práce s daty, cloudové úložiště - sjednocení výstupů a získání potřebných znalostí a praktických dovedností v oblasti cloudových dat a úložišť, efektivní zpracování databází IS podniku.

předpokládaný počet účastníků: 5
rozsah školení: 48 hodin = 6 školících dnů (včetně závěrečné zkoušky)
1 školicí den = 8 hodin , 1 hodina = 60 minut

předpokládaná realizace:   leden - březen 2018

 

Osnova vzdělávacích aktivit:

Nový skladový systém
Ovládání tabletu a čtečky čárových kódů

Popis tabletu a čtečky
Napájení tabletu a čtečky
Zapnutí a vypnutí tabletu
Seznámení s grafickým rozhraním operačního systému
Základní ovládání tabletu
Instalace aplikace softwaru
Aktualizace aplikace
Odinstalace aplikace
Instalace a nastavení serverové části – slouží ke komunikaci s IS Helios Orange
Členění skladů a informace o skladových místech
Atributy skladových položek – EAN, číslo položky, název položky, balení
Seznámení se základními operacemi se skladovými zásobami, popis současného stavu a informace o možnostech aplikace
Spuštění aplikace
Přihlášení do aplikace
Seznámení s grafickou podobou aplikace
Seznámení se stavovými informacemi aplikace – verze aplikace, připojení k WiFi, systémové datum a čas

 

Aplikace Sklad

Informace o účelu použití varianty - průběžná inventura/kontrola skladových zásob s možností umístění skladových položek na skladová místa, doplnění EANu, opravy názvů položek, balení apod.
Postup přípravy dat v IS Helios Orange
Stažení dat do tabletu

Stažení záhlaví dokladu
Stažení skladových položek

Práce s aplikací v tabletu

Spárování se čtečkou čárových kódů
Snímání skladových položek pomocí čtečky
Vyhledání skladových položek podle názvu
Filtrování a řazení skladových položek
Zobrazení základních informací o skladových položkách
Zobrazení a vysvětlení doplňkových informací o skladových položkách
Sejmutí umístění položky ve skladě
Doplnění chybějících nebo oprava špatně uvedených údajů o položce – EAN, název, balení, poznámka apod.
Odeslání dokladu

Zpracování odeslaného dokladu v IS Helios Orange

 

Aplikace Inventura

Informace o účelu použití varianty - roční inventura skladových zásob
Postup přípravy dat v IS Helios Orange
Stažení dat do tabletu

Stažení záhlaví inventury
Stažení skladových položek

Práce s aplikací v tabletu

Spárování se čtečkou čárových kódů
Snímání skladových položek pomocí čtečky
Vyhledání skladových položek podle názvu
Filtrování a řazení skladových položek
Zobrazení základních informací o skladových položkách
Zobrazení a vysvětlení doplňkových informací o skladových položkách
Zadání inventurního množství k položce
Zadání případných doplňkových informací k položce
Sejmutí umístění položky ve skladě
Doplnění chybějících nebo oprava špatně uvedených údajů o položce – EAN, název, balení, poznámka apod.
Odeslání dokladu

Zpracování odeslaného dokladu v IS Helios Orange

 

Aplikace Prodej

Informace o účelu použití varianty - prodej zboží zákazníkům ve velkoobchodní prodejně společnosti VIDEN
Stažení dat do tabletu

Stažení seznamu odběratelů
Stažení ceníků skladových položek pro odběratele a daný den

Práce s aplikací v tabletu

Spárování se čtečkou čárových kódů
Snímání skladových položek pomocí čtečky
Vyhledání skladových položek podle názvu
Filtrování a řazení skladových položek
Zobrazení základních informací o skladových položkách
Zobrazení a vysvětlení doplňkových informací o skladových položkách
Zadání nakupovaného množství v seznamu – jednotlivě, dle balení
Zadání nakupovaného množství v detailu položky
Úprava ceny položky
Oprava položky, smazání položky z nákupu
Doplnění dalších informací k prodejnímu dokladu – způsob platby, poznámka
Odeslání dokladu

Zpracování odeslaného dokladu v IS Helios Orange

 

Aplikace Expedice

Informace o účelu použití varianty - vyskladňování zásob dle objednávek zákazníků
Stažení dat do tabletu

 

 

 

 

 

 

Práce s daty, cloudové úložiště

 

·         vytvoření účtu na cloudu, přihlášení se

·         Přidávání – nahrávání souborů

·         Základní úpravy, vlastní zobrazení

·         Práce se sdílenými dokumenty

·         Kontakty, úkoly, Vytváření úkolů ze zpráv, evidence úkolů, kalendář

·         Publikování dokumentů, seznamy

·         Jak správně vpisovat informace o zákaznících (zájemci/příležitosti)

·         Příležitost a získaný obchod

·         Vytvoření řídícího panelu

·         Vyhledávání informací

·         Přiřazování záznamů mezi jednotlivými zaměstnanci

·         Konferenční hovory, sdílení obrazovky, práce na dokumentech online,

·         Plánování schůzky, týmová práce, vytváření a editace úkolů,

·         Synchronizace souborů, spolupráce na dokumentech, práce odkudkoliv

·         Vytváření a zpracování úkolů, vkládání dokumentů, sdílení, příspěvky, komentáře,

·         Úpravy panelů nástrojů a sloupců, zobrazení a filtry

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden - březen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
LIPOVSKÁ 633/102, 790 01 JESENÍK

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 •  

  Hodnocení nabídek proběhne podle jejich ekonomické výhodnosti.

  Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH s tím, že nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH určuje nejvhodnější nabídku. Ostatní nabídky budou seřazeny podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH vzestupně.

  Nabídková cena bez DPH -  váha kritéria  100%

  Uchazeč je povinen nabídnout celkovou cenu za vzdělávací aktivitu v českých korunách bez DPH

   

  Hodnocení nabídek v souladu s pravidly uvedenými v dokumentu Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost, číslo vydání 6, platné od 1. 5. 2017.

   

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského, obchodního rejstříku)
Doklady o kvalifikaci lektorů.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona 

o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby)

Čestné prohlášení o tom, že v uplynulých 3 letech realizoval minimálně 3 zakázky obdobného rozsahu. Toto čestné prohlášeni musí byt podepsáno osobou  oprávněnou jednat za uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracovaná v českém jazyce;
Součástí nabídky bude uchazečem podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou teto Výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, případně osobou jednající na základě plné moci (povinnost doložení plné moci);
Vzdělávací aktivitu nesmí uchazeč poskytovat dodavatelským způsobem;

Uchazeč  předloží  seznam   lektorů  s doložením   jejich  kvalifikace,,  která  jim  umožňuje poptávanou vzdělávací aktivitu školit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede nabídkovou cenu v členění:

Cena bez DPH;
Výše DPH;

Cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ na ni uvést kontaktní osobu uchazeče Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou očíslovány.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného rozsahu uvedeného ve výzvě.

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 340000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DUET, spol. s r.o.Poděbradova 856/24, Ostrava - Moravská Ostrava,702 00483 998 92Slavomír Darakev - jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 30. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 11. 2017
 
Aktualizováno: 11. 12. 2017