Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení měkkých a manažerských dovedností a školení na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001 pro zaměstnance v uskupení firem DEMONTA.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12798

Název zakázky: Školení měkkých a manažerských dovedností a školení na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001 pro zaměstnance v uskupení firem DEMONTA.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 6. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Demonta T, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Helena Rašková, jednatelka
  • Telefon: +420599502651
  • E-mail: raskova@demonta.cz

IČ zadavatele: 41034228

DIČ zadavatele: CZ41034228

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Jan Kadlec
  • Telefon: +420606702880
  • E-mail: dotace@demontagroup.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 6. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
Demonta T, s.r.o., Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této VZ je poskytnutí vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností a na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001 pro zaměstnance uskupení firem DEMONTA.

Požadavky zadavatele na obsahové náležitosti jednotlivých kurzů, jakož i na časový rozsah kurzů, počet účastníků kurzů, úroveň a formu výuky atd. jsou uvedeny v příloze této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel rozdělil tuto VZ na dvě části:

-Část 1 VZ – Školení na měkké a manažerské dovednosti

Část 2 VZ – Školení na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 522250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Železná 492/16, 619 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky podané do jednotlivých částí VZ budou hodnoceny samostatně, a to podle jediného hodnotícího kritéria – Nabídková cena bez DPH, s vahou 100 %.

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude v rámci každé části VZ vyhodnocena jako nejvýhodnější.

V případě, že nejnižší nabídkovou cenu bude shodně obsahovat více nabídek v rámci jedné části VZ, bude vítězná nabídka vybrána losem z nabídek s nejnižší nabídkovou cenou. Účastníci, kteří podali nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, budou k losování zadavatelem přizváni.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

Základní způsobilost mají dodavatelé, kteří splňují požadavky dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Profesní způsobilost mají dodavatelé, kteří jsou oprávněni podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ.

Základní a profesní způsobilost prokáže dodavatel čestným prohlášením – viz příloha formuláře nabídky, který je přílohou této výzvy k podání nabídek.

Technická kvalifikace:

Požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace účastníka jsou zadavatelem stanoveny ve formuláři nabídky, který tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek, a zahrnují prokázání:

seznamu významných služeb;

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob, které budou plnit VZ.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník zpracuje svou nabídku formou vyplnění formuláře nabídky, který tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek, včetně jeho příloh, přiloží životopis členů realizačního týmu a přiloží rovněž ve třech (3) vyhotoveních doplněnou a osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka podepsanou smlouvu, která tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek.

Účastník není oprávněn měnit obchodní či smluvní podmínky uvedené v předloze smlouvy, která tvoří přílohu této výzvy k podání nabídek. Účastník předlohu smlouvy pouze doplní o údaje zadavatelem požadované v místě k tomu zadavatelem určeném.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Součástí nabídky účastníka bude rovněž kopie nabídky v elektronické podobě uložená na CD nebo DVD.

Zadavatel není povinen přihlížet k jiným, než jím v této výzvě k podání nabídek či jejích přílohách požadovaným dokumentům.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena v Kč a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění zakázky, tj. zejména (nikoli však výlučně) náklady na lektory a jejich dopravu do místa plnění, dále pak náklady na školicí materiály atd.

Nabídková cena musí být uvedena zvlášť pro každou část VZ, do které účastník svou nabídku předkládá.

V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou účastníkem do formuláře nabídky a do smlouvy, bude zadavatel považovat za správnou a závaznou nižší z uvedených hodnot.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené nápisem:„VZ Školení měkkých a manažerských dovedností a školení na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001 pro zaměstnance v uskupení firem DEMONTA – NEOTEVÍRAT.“a musí být opatřena kontaktní adresou účastníka.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části VZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku jen do jedné části VZ nebo do obou částí VZ.Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na adresu Demonta T., s.r.o., Starobělská 593/81, 700 30 Ostrava – Zábřeh, k rukám Bc. Jana Kadlece, nebo elektronicky na e-mail dotace@demontagroup.cz.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je vítězný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Účastníkům nebudou vraceny nabídky doručené zadavateli do tohoto výběrového řízení a nenáleží jim žádná finanční kompenzace za účast v tomto výběrovém řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 6. 2019
 
Aktualizováno: 27. 6. 2019