Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města Hustopeče

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10974

Název zakázky: Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města Hustopeče

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hustopeče

Sídlo zadavatele: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
 • Telefon: +420519412039
 • E-mail: starostka@hustopece.cz

IČ zadavatele: 00283193

DIČ zadavatele: CZ00283193

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Eva Bohutínská
 • Telefon: +420724963645
 • E-mail: bohutinska@hustopece.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 3. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče (paní Babáčková, kancelář č. 207 ve 2. poschodí Městského úřadu Hustopeče) - více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávání pro pracovníky Městského úřadu Hustopeče a zastupitele města Hustopeče pro zkvalitnění a zefektivnění činnosti Městského úřadu Hustopeče a jeho služeb prostřednictvím odborně zdatných a kvalifikovaných úředníků a politiků, zajistit jejich efektivní zapojení do realizace projektu, převzetí, efektivní využívání a rozvíjení výstupů projektu.

Vzdělávání zahrnuje celkem:

8 zrealizovaných školení (23 školících dnů)

+ manažerský koučink (15 školících dnů)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 838820,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2017 - listopad 2018 - více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídek - nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně u každého dílčího plnění. Zadavatel při hodnocení u každého dílčího plnění seřadí nabídky od nejnižší nabídnuté ceny po nejvyšší, přičemž nevhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídnutou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal:

- základní způsobilost podle § 74 odst. 1,2 a 3 ZZVZ -  prokazuje čestným prohlášením

- splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán a

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména opravňujícímu k provádění vzdělávacích služeb.

Doklady prokazující splnění kvalifikace

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v rámci nabídek v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 1 této výzvy), výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou účastníka zastupovat a opatřeny datem. Oprávnění k zastupování musí být doloženo, není-li ověřitelné z výpisu z obchodního rejstříku.

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od účastníka, se kterým má být smlouva uzavřena.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Uchazeč předloží v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí služeb podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě včetně obchodních podmínek. Vzor smlouvy je Přílohou č. 2 této výzvy. Smlouva o poskytnutí služeb vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu a uchazeč proto musí smlouvu respektovat, nesmí ji v žádné části měnit či doplňovat nad rámec požadovaných údajů (údaje o dodavateli, navrhovaná cena díla v požadovaném členění). V případě, že uchazeč změní, či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je požadováno zadavatelem, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče a bude uveden odkaz na emailovou adresu osoby, pověřené jednat o obsahu smlouvy o poskytnutí služeb.

Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu ZZVZ, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena nabídnutá účastníkem za realizaci těch dílčích plnění této veřejné zakázky, na která uchazeč podává nabídku. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu – doplnit do smlouvy částku v českých korunách v členění (částka bez DPH, (výše DPH, částka s  DPH), jednotlivě za ta dílčí plnění, na která podává nabídku.

Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s provedením předmětu zakázky.

Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku je možné učinit pouze v listinné podobě, a to ve dvou vyhotoveních, z toho jednou v originálu a jednou v kopii, na papíře ve formátu A4 a v českém jazyce.Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM ve formátu .docx / .xlsx / pdf). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky.Všechny listy písemné nabídky včetně všech příloh budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1.Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti volné manipulaci s jednotlivými listy.Nabídka bude obsahovat:a) doklady, kterými účastník prokazuje kvalifikacib) návrh smlouvy o poskytnutí služeb, podepsaný dodavatelemV případě podpisu nabídky nebo čestného prohlášení osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii udělené plné moci, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument.Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení výzvy nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost musí být zaslána písemně a musí být doručena kontaktní osobě. Na základě žádosti o vysvětlení ve stanovené lhůtě zadavatel doručí uchazeči vysvětlení k výzvě, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním účastníkům, a to formou zveřejnění na portálu www.esfcr.cz. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nebude vysvětlení poskytovat telefonicky nebo osobně. Zadavatel má právo výzvu změnit nebo doplnit. Takovou změnu nebo doplnění zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 838.820,- Kč bez DPH.

Dílčí plnění 1       100.000,- Kč                                     

Dílčí plnění 2         24.000,- Kč                            

Dílčí plnění 3       303.840.- Kč

Dílčí plnění 4         43.000,- Kč

Dílčí plnění 5         32.840,- Kč

Dílčí plnění 6       335.140,- Kč                             

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 3 a 5: ACTIVCONZULT, s.r.o. se sídlem Tečovská 257, 763 02 Zlín, Malenovice, IČ 28349342, jednající PhDr. Jiřím Hřebíčkem, jednatelem společnosti

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 1: SoftGate, s.r.o. se sídlem Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, IČ 28762908, jednající jednatelem Ing. Jiřím Paškem

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 4: RENTEL a.s. se sídlem 152 00 Praha– Hlubočepy, Pod třešněmi 1120/18a, IČ 26128233, jednající Ing. Stanislavem Rolencem, výkonným ředitelem a předsedou představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 6: Whisby s.r.o. se sídlem B. Martinů 120/1, 779 00 Olomouc, Týneček, IČ 29281989´, jednající jednatelkou Yvettou Mikulcovou, BA

  Datum podpisu smlouvy: 31. 3. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 2: ACCON human resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČ 27208371, jednající Mgr. Drahomírem Mejzrem, MBA, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 30. 5. 2017

Datum ukončení: 30. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 2. 2017
 
Aktualizováno: 8. 9. 2017