Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení systémů řízení ve společnosti VF, a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12883

Název zakázky: Školení systémů řízení ve společnosti VF, a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 7. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: VF, a.s.

Sídlo zadavatele: Svitavská 588, 679 21 Černá Hora

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Petr Borek
 • Telefon: +420516428654
 • E-mail: petr.borek@vfnuclear.com

IČ zadavatele: 25532219

DIČ zadavatele: CZ25532219

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Halas
 • Telefon: +420516428682
 • E-mail: petr.halas@vfnuclear.com

Lhůta pro podání nabídek: 6. 8. 2019 14:00

Místo pro podání nabídek:
Svitavská 588, 679 21 Černá Hora

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity na téma „Školení systémů řízení ve společnosti VF, a.s.“ včetně závěrečného testu.

Cílem vzdělávací aktivity je prohloubení znalostí a získání nových dovedností v oblasti systémů řízení pro pracovníka na pozici Referent integrovaného systému řízení – junior ve společnosti VF, a.s.

V rámci vzdělávací aktivity získá proškolený pracovník know-how v oblasti řízení kvality, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací a auditu systému řízení. Tímto komplexním řešením dosáhne proškolený pracovník kvalifikace, díky které bude schopen revidovat, rozvíjet a udržovat efektivní systém řízení společnosti. Zároveň zaměstnanec po absolvování školení získá odbornou kvalifikaci pro pozice manažera systému řízení, správce dokumentace a interního auditora.

Rozsah vzdělávací aktivity: 11 školicích dnů po 8 hodinách, což zahrnuje 88 školicích hodin po 60 minutách (z toho 48 hod teorie, 36 hod praxe a 4 hod závěrečný test)

Realizace: září 2019 – listopad 2019, první školicí den je možný nejdříve 9.9.2019

Místo realizace: Svitavská 588, 679 21 Černá Hora

Počet účastníků: 1

Způsob ověření získaných znalostí: závěrečný test

Úspěšný absolvent obdrží: Certifikát o absolvování kurzu

Okruhy témat kurzu:

Systém řízení kvality (ČSN ISO 9001) – 2 dny

 • Základní termíny a definice
 • Požadavky normy
 • Demingův cyklus – PDCA
 • Kontext organizace
 • Politika
 • Role a odpovědnosti, interní dokumentace
 • Plánování
 • Zdroje, procesy
 • Návrh a vývoj, výroba a poskytování služeb
 • Řízení neshod
 • Monitorování a měření a neustálé zlepšování, hodnocení spokojenosti

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ČSN ISO 45001) – 2 dny

 • Základní termíny a definice
 • Požadavky normy 
 • Politika, plánování a cíle BOZP
 • Kompetence, interní dokumentace
 • Plánování, havarijní připravenost
 • Monitorování, měření a neustálé zlepšování

Systém řízení životního prostředí (ČSN ISO 14001) – 2 dny

 • Základní termíny a definice
 • Požadavky normy
 • Politika, plánování a cíle EMS
 • Řízení rizik, environmentální aspekty
 • Kompetence, interní dokumentace
 • Plánování, havarijní připravenost
 • Monitorování, měření a neustálé zlepšování

Procesní řízení – 1 den

 • Základní pojmy
 • Přínosy procesního řízení
 • Registr a mapa procesů
 • Řízení a monitorování procesů, metriky
 • PDCA
 • Řízení rizik
 • Plánování, dokumentace

Správa a řízení dokumentace – 1 den

 • Základní termíny a definice
 • Struktura a rozdělení dokumentace
 • Požadavky na dokumentaci
 • Řízení dokumentace
 • Spisová a skartační služba

Monitorování, měření a metrologie – 1 den

 • Základní termíny a definice
 • Úvod do metrologie
 • Normativní požadavky
 • Metriky
 • Metrologie – právní předpisy, organizace metrologie
 • Měřidla a jejich užívání a ověřování

Interní audit – 1 den

 • Základní termíny a definice
 • Úvod do problematiky interních auditů
 • Typy auditů
 • Normativní požadavky (ČSN ISO 19011)
 • Principy auditování
 • Řízení auditů
 • Provádění auditů, zpráva z auditu

Úvod do řízení bezpečnosti informací (ČSN ISO 27001), shrnutí a test – 1 den

 • Základní termíny a definice
 • Požadavky normy
 • Politika, plánování a cíle
 • Základy bezpečnosti informaci – ISMS
 • Základy ochrany osobních údajů - GDPR
 • Závěrečné shrnutí a opakování, závěrečný test

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 110000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
září 2019 – listopad 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
VF, a.s., Svitavská 588, 679 21 Černá Hora

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH – váha kritéria 100 %.

Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s realizací vzdělávací aktivity dle specifikací uvedených v této Výzvě k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč musí předložit (dostačující jsou prosté kopie dokladů):

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku).

Dokumenty nesmí být starší 30 dnů.

Dále uchazeč předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče;
 • Zkušenosti týmu školitelů formou životopisu a seznamu realizovaných školení. Uchazeč musí doložit zkušenosti školitelů ve všech požadovaných oblastech školení, viz Popis (specifikace) předmětu zakázky.
 • Čestné prohlášení o tom, že uchazeč realizoval minimálně 1 zakázku v hodnotě min. 100 000 Kč bez DPH v oblasti systému řízení pro společnost obdobné velikosti (150-250 zaměstnanců) podnikající v oblasti monitorování ionizujícího záření s regulací Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Název, hodnota zakázky, termín realizace a název zákazníka bude přílohou čestného prohlášení. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
 • Součástí nabídky bude uchazečem podepsaný návrh smlouvy, který je přílohou této Výzvy k podání nabídek. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, případně osobou jednající na základě plné moci (povinnost doložení plné moci).
 • Vzdělávací aktivitu, ani její část, nesmí uchazeč zajistit prostřednictvím poddodavatelů.
 • Vzdělávání musí probíhat pouze prezenční formou (vzdělávání dálkovou formou ani formou e-learningu není možné).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč v nabídce uvede nabídkou cenu v členění:

 • Cena bez DPH;
 • Výše DPH;
 • Cena včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána ve dvou vyhotoveních v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy nabídky. Listy nabídky budou očíslovány.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v návrhu smlouvy, která je přílohou této Výzvy k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 101200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Q - COM, spol. s r. o., Tkalcovská 799/14, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 25538659

  Datum podpisu smlouvy: 7. 8. 2019

Datum ukončení: 7. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 7. 2019
 
Aktualizováno: 8. 8. 2019