Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení tvorby databázových aplikací ve WINDEV – školení vývojářů pro aplikace Android a iOS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14189

Název zakázky: Školení tvorby databázových aplikací ve WINDEV – školení vývojářů pro aplikace Android a iOS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 8. 2023

Název/obchodní firma zadavatele: BLUM-Průmyslová elektronika s. r. o.

Sídlo zadavatele: Strahovice 82, 747 24 Strahovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Daniel Josefus
 • Telefon: +420596617536
 • E-mail: d.josefus@blum-czech.com

IČ zadavatele: 25885600

DIČ zadavatele: CZ25885600

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Zapletal
 • Telefon: +420774883284
 • E-mail: info@dobrazakazka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 8. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
BLUM-Průmyslová elektronika s. r. o., Strahovice 82, 747 24 Strahovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění vzdělávání pro společnost BLUM-Průmyslová elektronika s. r. o.

Předmětem zakázky je uzavření smluv na poskytování vzdělávacích služeb v rámci řešení projektu zadavatele. Kurz musí být uzavřený, výhradně pro zaměstnance zadavatele.

Předmětem této veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti tvorby databázových aplikací v prostředí WINDEV, a to školení vývojářů pro aplikace Android a iOS.

Obsahové náplň kurzu je minimálně následující:

1) Konfigurace prostředí Android

- přístup k zařízením JDK, SDK, drivery

2) Databáze

- použití lokální HFSQL databáze

- použití client/server HFSQL databáze

- použití vzdálené databáze MySQL

- synchronizace lokální databáze se vzdálenou - replikace

- přístup do databází třetích stran

3) Prvky aplikací

- nové prvky uživatelského rozhraní (kulatá tlačítka, animace, nekonečné loopery a tabulky)

- menu akcí, navigační menu

- widgety

- push notifikace

- map control

- služba Dalvik debug monitor

- GPS funkce

- posun oken - sliding

- swipe gesta pro změnu obsahu

- management gest

- looper control

- table control

- interní okna

- snímání fotek

- kreslení v aplikaci - podpisy

- snímání čárových kódů

- nativní kód v jazyku JAVA

4) Management multiplatformních projektů

- konfigurace projektu, layouty, nastavení, omezení projektu

5) Kompilace a distribuce aplikace

- kompilace .Class, APK, integrace zdrojů

- instalace aplikace na mobilním zařízení

- přímé nasazení na mobilním zařízení

- Google Play

- nasazení na interní webový server

6) Konfigurace prostředí iOS -1 den

- přístup k zařízením, licence, Xcode

7) Databáze iOS -1,5 dne

- použití lokální HFSQL databáze

- použití client/server HFSQL databáze

- použití vzdálené databáze MySQL

- synchronizace lokální databáze se vzdálenou - replikace

- přístup do databází třetích stran

8) Prvky aplikací - 4,5 dnů

- nové prvky uživatelského rozhraní (kulatá tlačítka, animace, nekonečné loopery a tabulky)

- menu akcí, navigační menu

- push notifikace

- map control

- GPS funkce

- posun oken - sliding

- swipe gesta pro změnu obsahu

- management gest

- looper control

- table control

- interní okna

- snímání fotek

- kreslení v aplikaci - podpisy

- snímání čárových kódů

- nativní kód v jazyku C

- konfigurace projektu, layouty, nastavení, omezení projektu

9) Kompilace a distribuce aplikace -1 dny

- kompilace

- instalace aplikace na mobilním zařízení

- přímé nasazení na mobilním zařízení

- Ad Hoc, App Store

- ověření získaných znalostí (závěrečná zkouška)

 

Počet osob – účastníků školení – jsou 2 osoby. Minimální rozsah kurzu je 122 hodin/osoba (předpokládá se 60 hod. teorie, 60 hod. praxe a 2 hod. vyhrazené pro zkoušku, kterou bude kurz zakončen).

Délka 1 školící hodiny je 60 minut. Školení bude probíhat v pracovní době zadavatele.  

Součástí předmětu zakázky je i zajištění techniky pro lektora (min. notebook, projektor). Školení musí probíhat na licencovaném SW. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 549000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění – termíny jednotlivých školení (kurzů) budou schváleny po dohodě obou smluvních stran, přičemž nejzazším termínem konání posledního kurzu je 25. 10. 2023, přičemž zadavatel preferuje realizaci v dřívějších termínech

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele - BLUM-Průmyslová elektronika s. r. o., Strahovice 82, 747 24 Strahovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Povinně:

  Dodavatel doloží čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení zadávacího řízení.
  Dodavatel doloží, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. minimálně pro živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“
  Dodavatel doloží seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Z tohoto seznamu musí být zřejmé proveden:

  – min. 2 významných referenčních zakázek provedení realizace školení v oblasti tvorby databázových aplikací v prostředí WINDEV. Jednou realizací školení se rozumí poskytnutí jednoho uceleného kurzu v dané oblasti.

  Dodavatel doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, a to pro min. tyto osoby:

  - hlavní školitel – vzdělání vysokoškolské, magisterského stupně, praxe v oboru – poskytování vzdělávání dospělých – min. 2 roky, realizace (provedení) min.2 školení v oblasti tvorby databázových aplikací v prostředí WINDEV. Zkušenosti s vývojem sw produktu s napojením na externí datové zdroje v prostředí WINDEV – min. 2 projekty (každý pro samostatný subjekt, z důvodu nutnosti prokázání schopnosti pracovat s min. 2 různými databázemi nezávislých subjektů).

  Osoba prokazující tuto část kvalifikace se musí přímo podílet na plnění předmětu zakázky. Změna osoby školitele je možná pouze po předchozím souhlasu objednatele (zadavatele), a to pouze za předpokladu, že nový školitel (či hlavní školitel) prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako školitel původní.

  Společná ustanovení:

  Doklady mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

  Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

  V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

  Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky

  V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost (bezdlužnost) a profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) každý dodavatel samostatně.

  Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

  Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

  a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a

  c) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby požadovanou kvalifikaci osvědčení o realizaci obdobných služeb a vzdělání a odbornou kvalifikaci členů týmu vztahující se k takové osobě, musí tento dokument obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob; prokazují dodavatelé a jiné osoby kvalifikaci společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Má-li být nabídka hodnocena musí obsahovat údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek, musí obsahovat údajů a dokumenty, které zadavatel potřebuje k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí být podány v písemné podobě, formě a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách, v případě společné účasti dodavatelů musí být v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu nelze překročit.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k podání nabídky.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (vč. textových podpor, cestovné a stravné lektora atd.).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
- Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky tj.“ Školení tvorby databázových aplikací ve WINDEV – školení vývojářů pro aplikace Android a iOS“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. - Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. - Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

krycí list – viz příloha
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – viz obchodní podmínky v příloze
doklady o prokázání kvalifikace – viz příloha (krycí list)

prohlášení dle přílohy výzvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 399000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Jan Kijonka, Ph.D.735 71 Dětmarovice 741IČO 08625484

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2023

Datum ukončení: 29. 8. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 8. 2023
 
Aktualizováno: 30. 8. 2023