Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10965

Název zakázky: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Euromaster Česká republika s.r.o.

Sídlo zadavatele: Praha 4, Na strži 1702/65, PSČ 140 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Peter Koval, prokurista
 • E-mail: peter.koval@euromaster.com

IČ zadavatele: 29059895

DIČ zadavatele: CZ29059895

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Michaela Trnková
 • Telefon: +420604602665
 • E-mail: michaela.trnkova@econet-consultants.com

Lhůta pro podání nabídek: 28. 2. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Praha 6, Velflíkova 1427/2, PSČ 160 00 Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem formou kurzů připravených na míru (uzavřené kurzy). Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) nejsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

-Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

-Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

-Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

-Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2, včetně pauzy na oběd.

-Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

-Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

-Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 512000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je březen 2017 až únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné zadavatelem v obci Chocerady, Středočeský kraj. Bližší upřesnění míst plnění je uvedeno v příloze č. 4. Školení nesmí probíhat na území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

   

  Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

  -Celková nabídková cena bez DPH (váha 50 %)

  -Kvalita nabízených služeb (váha 50 %)

   

  Hodnotící kritérium Nabídková cena:

  Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

  100 X (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) X váha vyjádřená v procentech

   

  Hodnotící Kvalita nabízených služeb:

  V rámci tohoto hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

  a)    obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby;

  b)    metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;

  c)    ukázky studijních materiálů.

  Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, jež bude v rámci tohoto hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům na zadavatele uvedeným v této výzvě komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto hodnotícího kritéria.

  Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: obsah nabízených vzdělávacích (školících) aktivit, struktura těchto aktivit, jejich náplň a dále způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby, kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0 – 40 pomocných bodů.

  Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: návrh metod výuky (školení), návrh forem výuky (školení), a to s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe, kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0 – 40 pomocných bodů.

  Hlavními aspekty hodnocení dle písm. c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: interaktivní zapojení účastníka, shrnutí látky, praktická použitelnost, strukturovanost testu, odkazy na další zdroje. Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou, kdy hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0 – 20 pomocných bodů.

  Způsob hodnocení:

  Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem - nejvhodnější nabídka, je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

  Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

   

  Sestavení celkového pořadí

  Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

  V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Viz výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností - Euromaster“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou). Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“). Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Účastník dodá celou nabídku také na CD ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1. 10. 2016). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz Rozhodnutí o zrušení ke stažení.

Datum ukončení: 14. 3. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2017
 
Aktualizováno: 14. 3. 2017