Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13195

Název zakázky: Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.

Sídlo zadavatele: Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Iva Cvejnová
  • Telefon: +420775073433
  • E-mail: iva.cvejnova@bohmplast.cz

IČ zadavatele: 26814773

DIČ zadavatele: CZ26814773

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Roland Vlašic
  • Telefon: +420731428200
  • E-mail: roland.vlasic@evsgroup.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele, tj. BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb.

 

Předmět zakázky je rozdělen do následujících bloků:

 

Management řízení změn - začátečnický kurz - tohoto školení se celkově zúčastní 44 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Kurz má vysvětlit účastníkům co je to změna, poznat velikost dané změny a správně vybrat vhodnou metodu pro strukturované řešení problému a připravit účastníky na standardní využívání metod strukturovaného řešení problémů od malých změn po projekty.

Štíhlá výroba – začátečnický kurz - tohoto školení se celkově zúčastní 45 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Cílem vzdělávací aktivity je seznámit účastníky se základními metodami štíhlé výroby, motivovat je k implementaci těchto metod a získat přehled nad metodami, pochopit nutnost zavedení a získat argumentaci pro implementaci.

Projektové řízení - tohoto školení se celkově zúčastní 58 osob, ty budou rozdělené do 5 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní tří jednodenních školení. Celkem tedy 15 výukových dní (120 hodin).

Toto školení má seznámit účastníky s metodami projektového řízení a poskytnout datovou základnu pro správné definování projektového záměru a připravit účastníky na zapojení do projektů řízených dle standardu VDA 6.3.

Zvyšování efektivity procesů - začátečnický kurz - tohoto školení se celkově zúčastní 44 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Cílem kurzu je připravit účastníky na systematické zvyšování efektivity procesů, naučit je správně definovat datovou základnu pro zvyšování efektivity procesů a nastavovat cíle projektu a použití metod pro definici, měření, analýzu.

5S - tohoto školení se celkově zúčastní 70 osob, ty budou rozdělené do 6 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 12 výukových dní (96 hodin).

5S je souhrn pěti základních kroků, které vedou k odstranění plýtvání na pracovišti. Jde hlavně o odstranění nepotřebných předmětů z pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a standardizaci uspořádání a organizace pracoviště. Cílem školení je připravit účastníky na realizaci a úspěšné zavedení této metody.

SMED - tohoto školení se celkově zúčastní 70 osob, ty budou rozdělené do 6 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 12 výukových dní (96 hodin).

Je jednou z mnoha metodik štíhlé výroby pro snižování plýtvání ve výrobním procesu. Je to rychlý a účinný způsob přestavení výrobního procesu z aktuálního produktu na další produkt. Cílem této metodiky je zkrátit čas přetypování (seřízení) pod 10 minut. Cílem školení je připravit účastníky na realizaci a úspěšné zavedení této metody.

Management řízení změn - pokročilý kurz - tohoto školení se celkově zúčastní 41 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Cílem pokročilého kurzu je připravit vedoucí projektů na vedení projektů řízení změn. Definovat podmínky změnového řízení a definovat co je potřebné ve společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. udělat, aby řízení změn ve společnosti bylo funkční.

Zvyšování efektivity procesů - pokročilý kurz- tohoto školení se celkově zúčastní 41 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Na praktických ukázkách budou ukázány nástrahy zvyšování efektivity procesů, připraveny členy týmů na samostatnou práci. Hlavní náplní jsou metody hledání zlepšení a řízení projektu.

Štíhlá výroba II - pokročilý kurz - tohoto školení se celkově zúčastní 46 osob, ty budou rozdělené do 4 skupin, přičemž každá skupina se zúčastní dvou jednodenních školení. Celkem tedy 8 výukových dní (64 hodin).

Cílem vzdělávací aktivity je připravit účastníky školení na roli leadera při zavádění metod Štíhlé výroby. Naučí motivovat zaměstnance při realizaci štíhlé výroby. Pochopí jak definovat výrobní systém společnosti BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.

 

Celkem se tedy jedná o 87 dnů školení.

 

Výukové hodiny jsou stanoveny v délce 60 minut. Školicí den je stanoven v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky navrhne dodavatel nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 1, včetně pauzy na oběd.

 

Realizace školení probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem. Náklady na školící místnost hradí zadavatel.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Nabídková cena bude zahrnovat zejména:

 

Přípravu a realizaci výuky,
Materiály pro jednotlivé účastníky školení (v písemné podobě) a pro zadavatele (v elektronické podobě),
Potvrzení o absolvování kurzu,
Výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele,
Náklady na lektora (mzda, doprava, ubytování, aj.),
Organizace kurzu.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro účastníky školení.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každé školení výukové a podpůrné materiály, které budou zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Harmonogram jednotlivých školení bude navržen dodavatelem po podpisu smlouvy tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben potřebám zadavatele.

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé školení budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby byl dodavatel schopen realizovat konkrétní školení do 30 dnů od doručení požadavku zadavatele.

 

Součástí plnění je vydání potvrzení o úspěšném absolvování kurzu. Dodavatel bude vycházet ze vzoru potvrzení o absolvování školení uveřejněného na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz. Návrh potvrzení o absolvování kurzu bude předložen zadavateli k odsouhlasení.

 

Potvrzení o absolvování školení každého absolventa bude předáno po ukončení kurzu zadavateli.

 

Součástí plnění je vyhotovení prezenční listiny. Dodavatel bude vycházet ze vzoru prezenční listiny uveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz.

 

Další podmínky potvrzení o absolvování školení a prezenčních listin stanoví smlouva o zajištění vzdělávání, která je přílohou č. 1 této výzvy.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1783000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: 1. 2. 2020 Předpokládaný termín dokončení: 31. 10. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

Nabídky budou posouzeny a hodnoceny tříčlennou komisí, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritéria                                                                                                            Váha v %

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                                           100 %

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejvýhodnější nabídky (nabídka s nejnižší nabídkovou cenou) po nejméně výhodnou (nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou). Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní způsobilost:

 

Způsobilým není dodavatel, který:

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Způsob prokázání:

 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou č. 3 této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

 

2. Profesní způsobilost:

 

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením:

 

a) Výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory),

b) Dokladu o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně oprávnění s obdobným oborem činnosti, jež umožní realizaci veřejné zakázky.

3. Technická kvalifikace:

 

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

 

a, seznamu realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu minimálně 2 služeb z oblasti vzdělávání zaměřených na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním:

u první služby 500.000 Kč bez DPH,

u druhé služby 300.000 Kč bez DPH. 

 

Seznam realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení.

 

Popis zakázek bude obsahovat:

identifikační údaje objednatele,
přesný název,
přesné označení zakázky,
přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků uvedených pod písmenem a),
kontaktní osoba objednatele pro ověření reference,
termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let,
celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
podíl účastníka na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění.

 

b) seznamu členů lektorského týmu (zadavatel stanovuje minimální počet lektorů na 3), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

 

1 osoba (vedoucí lektor), která musí minimálně splňovat:

 

a, ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání,
b, praxe 5 let v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností,
c, zkušenosti s realizací 2 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich.

 

2 a 3 osoba (lektor), která musí minimálně splňovat:

 

a, praxe 3 let v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností,
b, zkušenosti s realizací 2 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich.

 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením:

 

a, dokladu o dosaženém vzdělání a požadovaném oprávnění, osvědčení – prosté kopie dokladů,
b, profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis člena lektorského týmu.

 

Členové lektorského týmu, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení člena lektorského týmu musí být tento člen lektorského týmu dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

 

Za 1 rok praxe se přitom považuje kalendářní rok, v němž osoba provedla alespoň 15 vzdělávacích akcí; za vzdělávací akci se přitom považuje jedno školení v rozsahu alespoň 4 hodin - za hodinu školení je přitom považováno 60 minut.

 

4. Doklady prokazující splnění kvalifikace může dodavatel předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací o kvalifikaci dodavatele.

 

5. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem dodavatelům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému dodavateli společné nabídky samostatně.

 

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.  Nepředložení seznamu poddodavatelů bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

 

1. krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele (vzor viz příloha č. 2)
2. plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
3. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha č. 1)
4. seznam poddodavatelů
5. doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace:

a, čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha č. 3),
b, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,
c, doklad o oprávnění k podnikání,
d, seznam realizovaných služeb,
e, seznam členů lektorského týmu.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

 

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet dílčích cen za jednotlivé školení v Kč bez DPH. Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení.

 

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem,

 

Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních dodavatelů může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy, a to v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11).

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

 

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1044000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Stella Consulting s.r.o., Pionýrů 21/36, 789 85 Mohelnice, IČO: 07958587

    Datum podpisu smlouvy: 22. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 12. 2019
 
Aktualizováno: 6. 2. 2020