Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení v oblasti specializovaného IT

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10832

Název zakázky: Školení v oblasti specializovaného IT

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: EasyComp s.r.o.

Sídlo zadavatele: Děčín, U Rybníka 80/9, PSČ 405 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Martin Hendl, +420 411 130 776, mhendl@easycomp.cz

IČ zadavatele: 272 68 969

DIČ zadavatele: CZ27268969

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Michaela Trnková
 • Telefon: +420 604 602 665
 • E-mail: michaela.trnkova@econet-consultants.com

Lhůta pro podání nabídek: 11. 10. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Praha 6, Velflíkova 1427/2, PSČ 160 00 Recepce společnosti je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 15. hodinou.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1791117,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: Bénéficielle, s.r.o., Praha 10 - Hostivař, U továren 256/14, PSČ 102 00, IČ: 246 76 551, Bc. Karolína Slezáčková Bindrová, jednatelka

Datum ukončení: 21. 11. 2016

 

Na základě změn popsaných v dokumentu "Odpovědi na dotazy potenciálních dodavatelů_27.9.2016" došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 3. 10. 2016 na 11. 10. 2016 do 10 hod. Aktualizován byl text výzvy a přílohy č. 3 a 4.

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Předmět zakázky a požadavky zadavatele:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti specializovaného IT.

Realizace kurzů připravených na míru probíhá ve školicích prostorech vybraného uchazeče a u vybraných kurzů v prostorách zadavatele. Tyto budou následně zadavatelem upřesněny. Náklady na školicí místnost, prezentační techniku (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) jsou součástí nabídkové ceny. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel).

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen uchazečem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem přizpůsoben dle potřeb zadavatele.

-Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby uchazeč byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

-Získané znalosti budou ověřeny uchazečem prostřednictvím závěrečného testu u vybraných kurzů po absolvování školení.

-Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

-Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů.

-Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky uchazeč navrhne nad výše uvedený rozsah a to v min. počtu 2, včetně pauzy na oběd.

-Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

-Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

 

Uchazeč pro posouzení subjektivních hodnoticích kritérií předloží jako součást nabídky podklady obsahující relevantní informace k hodnoceným okruhům:

Kvalita nabízených služeb: Uchazeč v rámci nabídky doloží dokumenty, v nichž specifikuje a rozpracuje níže uvedené obligatorní části dle následující struktury:

-obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby;

-metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;

-ukázka studijních materiálů.

Kvalita nabízených služeb je hodnocenou částí nabídky uchazeče. Uchazeč předloží podklady ve shora požadované obligatorní struktuře.

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, záznamů o školení a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů.

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

1.791.117,- Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát jeden tisíc jedno sto sedmnáct korun českých) bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je říjen 2016 až září 2018. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění

Místem plnění budou prostory vybraného uchazeče v Ústeckém anebo Libereckém kraji. Maximální počet kurzů, které mohou probíhat v prostorách zadavatele, je 9. Jedná se o tyto kurzy: Java, C#, C++, Perl, Windows server 2012 - instalace a konfigurace, Windows server 2012 - správa serveru, MS SQL Server 2012, Zabezpečení webových aplikací anebo Java – Rozšíření.

Školení nesmí probíhat na území hlavního města Prahy.

Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.

 

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

-Celková nabídková cena bez DPH (váha 60 %)

-Kvalitu nabízených služeb (váha 40 %)

 

Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena:

Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

100 X (nejnižší cena / cena posuzované nabídky) X váha vyjádřená v procentech

 

Dílčí hodnotící Kvalita realizačního týmu:

V rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky uchazeče bude hodnotit:

 1. obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby;
 2. metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;
 3. ukázky studijních materiálů.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, jež bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům na zadavatele uvedeným v této výzvě komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. a) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: obsah nabízených vzdělávacích (školících) aktivit, struktura těchto aktivit, jejich náplň a dále způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0 – 40 pomocných bodů.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. b) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: návrh metod výuky (školení), návrh forem výuky (školení), a to s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0 – 40 pomocných bodů.

Hlavními aspekty hodnocení dle písm. c) tohoto dílčího hodnotícího kritéria jsou: interaktivní zapojení účastníka, shrnutí látky, praktická použitelnost, strukturovanost testu, odkazy na další zdroje. Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou, kdy hodnotící komise přidělí nabídce uchazeče 0 – 20 pomocných bodů.

 

 

Způsob hodnocení:

Nabídce, která získá v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto dílčím hodnotícím kritériem - nejvhodnější nabídka, je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

-základní kvalifikační předpoklady;

-profesní kvalifikační předpoklady;

-technické kvalifikační předpoklady.

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

1.        Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

 1. který není v likvidaci;
 2. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
 3. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
 4. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
 5. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
 6. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

2.   2.         Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

 1. který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
 2. který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tento profesní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese.

 

3.        Technické kvalifikační předpoklady

Technické předpoklady splňuje uchazeč:

 1. který předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti školení (dále jen „významné služby“). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních 3 let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 významných služeb.

Přílohou seznamu významných služeb musí být:

- identifikace služby;

- cena služby (její finanční objem) bez DPH;

- doba realizace služby (měsíc a rok);

- uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

 

 1. seznam techniků (realizační tým), kteří se budou podílet na plnění zakázky. Tento technický kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který předloží seznam osob, které se budou podílet na plnění zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče.

Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu – projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do pěti (5) dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

- všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání;

- projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání;

- všichni členové realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na komunikační úrovni (komunikační jazyk v rámci poskytování poradenských služeb bude český jazyk);

- všichni členové realizačního týmu musí mít praxi v oblasti školení v délce nejméně 3 let;

- projektový manažer musí mít praxi v oblasti školení v délce nejméně 5 let.

Přílohu seznamu techniků (realizačního týmu) budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu s tím, že životopis musí obsahovat čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že všechny údaje uvedené v životopise jsou pravdivé, životopis musí být datován a podepsán, a musí být zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v realizačním týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v relevantním oboru;

- relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel.

 

4.        Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) této výzvy nemohou být prokázány prostřednictvím subdodavatele.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat kvalifikaci, je uchazeč povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Obdobně se povinnost vztahuje i na uchazeče, se kterým je jednáno o uzavření smlouvy, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.

Společná nabídka

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených níže více uchazečů společně. V takovém případě se uchazeči podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit smlouvu, v níž je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle předchozí věty, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v bodu 2 a 3 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 1. doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu 1 písm. b) této výzvy subdodavatelem a
 2. doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 2 písm. a) této výzvy subdodavatelem a
 3. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle bodu 2 a bodu 3 této výzvy.

Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle bodu 2 písm. a) této výzvy.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaného tímto zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

 • Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
 • nabídková cena v níže uvedené struktuře;
 • dokumenty prokazující splnění základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů;
 • popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele a vyhodnocení nabídky dle hodnotících kritérií;
 • ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

 • Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Uchazečem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).

Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, která je pro uchazeče závazná. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Uchazeč dodá celou nabídku také na CD ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky a podmínky pro plnění zakázky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4, datum účinnosti od 1. 6. 2016). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2016
 
Aktualizováno: 21. 11. 2016