Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců členských firem OHK Děčín

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11106

Název zakázky: Školení zaměstnanců členských firem OHK Děčín

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Děčín

Sídlo zadavatele: Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dalibor Voborský
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: info@ohkdecin.cz

IČ zadavatele: 60279699

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Štajner
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: stajner@ohkdecin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 5. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
OHK Děčín, Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je školení zaměstnanců členských organizací OHK Děčín ve vybraných oblastech dalšího vzdělávání.

S ohledem na odlišnosti v plnění je předmět zakázky rozdělen na 9 částí s tím, že každý uchazeč může podat nabídku na celou zakázku nebo na její jednotlivé části.

Vybraný dodavatel zakázky či její dílčí části zajistí kompletně její plnění podle uvedené specifikace předmětu, a to včetně organizačního a materiálně technického zajištění. Poskytne také zadavateli součinnost při zajištění zapojení cílových skupin a jejich zaměstnavatelů do projektu a úspěšného absolvování školení účastníky. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž dodání požadované dokumentace po realizaci zakázky, a to prezenčních listin, studijních materiálů, kopie osvědčení o absolvování apod., zpracované v souladu s požadavky operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétní průběh, místo a metody výuky budou upřesněny po dohodě se zaměstnavateli účastníků kurzů. Výběr účastníků z řad cílové skupiny projektu provede zadavatel.

Specifikace předmětu je dále podrobněji uvedena v Nabídkovém listu jednotlivých částí (v příloze).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1162000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termíny plnění: červen 2017 - prosinec 2018. Přesný harmonogram bude stanoven v průběhu realizace.

Místo dodání / převzetí plnění:
okres Děčín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Nabídková cena - váha 80 %
 2. Doba dodání – váha 20 %

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky. Zadavatel nepřipouští ani předložení více variant v rámci jedné nabídky - nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze zadávacího řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena osobně nebo emailem nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi budou zveřejněny na stránkách www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 2. část: A-communication, s.r.o., IČ: 27938883, Nad Okrouhlíkem 2291/5, 182 00 Praha 8, Ing. Petr Rýva, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 9. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 6. část: Akademie logistických profesí, s.r.o., IČ: 27339521, Ústecká 98, 405 02 Děčín 12, Jitka Landová, prokuristka

  Datum podpisu smlouvy: 12. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 9. část: DGSA Bohemia, s.r.o., IČ: 03998461, Neklanova 113/26, 128 00 Praha 2, Ing. Luboš Halama, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 12. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1. část: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, IČ: 68407700, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr. h. c., děkan

  Datum podpisu smlouvy: 15. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 3. část: Skřivánek s.r.o., IČ: 60715235, Na dolinách 153/22, 147 00 Praha 4, Ing. Pavel Skřivánek, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 19. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 4. část: VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, IČ: 18383874, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 5. část: VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, IČ: 18383874, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel

  Datum podpisu smlouvy: 27. 6. 2017

Zrušené části zakázky: 7. a 8. část

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 4. 2017
 
Aktualizováno: 1. 8. 2017