Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců společnosti STEINEX a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13197

Název zakázky: Školení zaměstnanců společnosti STEINEX a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: STEINEX a.s.

Sídlo zadavatele: Zámecká 2019/13, 664 34 Kuřim

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jaromír Steinhauser
  • Telefon: +420721870930
  • E-mail: j.steinhauser@steinex.cz

IČ zadavatele: 29375134

DIČ zadavatele: CZ29375134

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Roland Vlašic
  • Telefon: +420731428200
  • E-mail: roland.vlasic@evsgroup.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zámecká 2019/13, 664 34 Kuřim

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb.

Zakázka je rozdělena do tří základních částí, přičemž dodavatelé mohou podat nabídku na každou část zakázky zvlášť, případně na kombinaci nebo na všechny části. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

 

Jednotlivé části budou hodnoceny samostatně, proto je na každou část nutné podat samostatnou nabídku.

 

Části zakázky:

 

· 1. ČÁST: Měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy

Počet školících dnů: 65

Počet kurzů: 33

 

· 2. ČÁST: Obecné IT, Specializované IT

Počet školících dnů: 12

Počet kurzů: 6

 

· 3. ČÁST: Technické a jiné odborné vzdělávání

Počet školících dnů: 12

Počet kurzů: 6

 

Celkem se tedy jedná o 45 kurzů a 89 dnů školení.

 

Školicí den je stanoven v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Výukové hodiny jsou stanoveny v délce 60 minut. Nad rámec 8 hodin bude během školení 30 minutová pauza na oběd a 2 x 10-15 minutová pauza na občerstvení.

 

Realizace školení probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem. Náklady na školící místnost hradí zadavatel.

 

Požadovaná specifikace jednotlivých školení je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

 

Nabídková cena bude zahrnovat zejména:

 

Přípravu a realizaci výuky,
Materiály pro jednotlivé účastníky školení (v písemné podobě) a pro zadavatele (v elektronické podobě),
Potvrzení o absolvování kurzu,
Výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele,
Náklady na lektora (mzda, doprava, ubytování, aj.),
Organizace kurzu.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro účastníky školení.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každé školení výukové a podpůrné materiály, které budou zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Harmonogram jednotlivých školení bude navržen dodavatelem po podpisu smlouvy tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben potřebám zadavatele.

 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé školení budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby byl dodavatel schopen realizovat konkrétní školení do 30 dnů od doručení požadavku zadavatele.

 

Součástí plnění je vydání potvrzení o úspěšném absolvování kurzu. Dodavatel bude vycházet ze vzoru potvrzení o absolvování školení uveřejněného na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz. Návrh potvrzení o absolvování kurzu bude předložen zadavateli k odsouhlasení.

 

Potvrzení o absolvování školení každého absolventa bude předáno po ukončení kurzu zadavateli.

 

Součástí plnění je vyhotovení prezenční listiny. Dodavatel bude vycházet ze vzoru prezenční listiny uveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz.

 

Další podmínky potvrzení o absolvování školení a prezenčních listin stanoví smlouva o zajištění vzdělávání, která je přílohou č. 2 této výzvy.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá školení nebo pouze části.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1987000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: 1. 2. 2020 Předpokládaný termín dokončení: 31. 1. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

Nabídky budou posouzeny a hodnoceny tříčlennou komisí, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritéria                                                                                                            Váha v %

Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                                         100 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Pokud nebude uvedeno jinak, níže uvedené požadavky jsou pro všechny části zakázky shodné.

 

1. Základní způsobilost:

 

Způsobilým není dodavatel, který:

 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon“) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Způsob prokázání:

 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou č. 3 této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

 

2. Profesní způsobilost:

 

a) Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory),

b) Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně oprávnění s obdobným oborem činnosti, jež umožní realizaci veřejné zakázky.

3. Technická kvalifikace:

 

3.1. Technická kvalifikace pro 1. část veřejné zakázky - Měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy

 

a) seznam 2 realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu minimálně 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností s minimálním finančním plněním 400.000 Kč bez DPH u každé z nich a minimálně 2 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti účetních, ekonomických a právních témat s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich.

 

b) seznam členů lektorského týmu (zadavatel stanovuje minimální počet lektorů na 5, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

 

1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti vzdělávání měkkých a manažerských dovedností, praxi v oboru vzdělávání 5 let,
1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti ekonomie, praxi v oboru vzdělávání 5 let,
1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti práva, praxi v oboru vzdělávání 5 let,
1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti vzdělávání dospělých, praxi v oboru vzdělávání 5 let
1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 1. stupně (Bc.), nebo profesní titul MBA, praxi v oboru alespoň 5 let.

 

Každý z lektorů doloží minimálně 200 odškolených hodin u minimálně 3 různých odběratelů za poslední 3 roky z oblasti vzdělávání dospělých v dané oblasti.

 

 

3.2. Technická kvalifikace pro 2. část veřejné zakázky - Obecné IT, Specializované IT

 

a) seznam 2 realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu minimálně 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti IT s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH pro každou službu.

 

b) seznam členů lektorského týmu (zadavatel stanovuje minimální počet lektorů na 3), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

 

1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti IT, praxi v oboru vzdělávání IT 5 let,
1 lektor musí mít středoškolské vzdělání s maturitou, praxi v oboru vzdělávání 5 let.

 

Alespoň jeden lektor musí mít certifikát ECDL.

 

Každý z lektorů doloží 120 odškolených hodin u minimálně 3 různých odběratelů za poslední 3 roky z oblasti vzdělávání dospělých v dané oblasti.

 

Společně lektoři musí doložit zkušenosti alespoň z 80 odškolených hodin v oblasti vzdělávání IS SAP.

 

 

3.3. Technická kvalifikace pro 3. část veřejné zakázky - Technické a jiné odborné vzdělávání

 

a) seznam realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu minimálně 3 služeb z oblasti vzdělávání zaměřené na vzdělávání v oblasti technické a jiné odborné vzdělávání, stejného či obdobného plnění s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich.

 

b) seznam členů lektorského týmu (zadavatel stanovuje minimální počet lektorů na 2), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

 

1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti průmyslového inženýrství, technologie či řízení výroby, praxi v oboru vzdělávání 5 let,
1 lektor musí mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně v oblasti průmyslového inženýrství, technologie či řízení výroby, praxi v oboru vzdělávání 3 roky.

 

Každý z lektorů doloží 120 odškolených hodin za poslední 3 roky z oblasti vzdělávání dospělých u odběratele v daných tématech pro podniky působící v potravinářském odvětví.

 

 

4. Způsob prokázání technické kvalifikace

 

4.1. Seznam realizovaných zakázek dodavatel předloží pro každou ze tří částí ve formě čestného prohlášení.

 

Popis zakázek bude obsahovat:

identifikační údaje objednatele,
přesný název,
přesné označení zakázky,
přesný popis významné služby, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků uvedených pod písmenem a),
kontaktní osoba objednatele pro ověření reference,
termín realizace zakázky (od – do) s uvedením měsíců a let,
celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
podíl účastníka na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění.

 

4.2. Seznam členů lektorského týmu dodavatel předloží pro každou ze tří částí prostřednictvím:

 

dokladu o dosaženém vzdělání a požadovaném oprávnění, osvědčení – prosté kopie dokladů,
profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, dosavadní praxe v oboru vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis člena lektorského týmu. Referenční zakázky lektorů budou uvedeny na závěr životopisu v přehledném formátu, bude z něj jasně vyplývat název objednatele, krátký popis plnění zakázky, termín realizace zakázky (od – do), rozsah odškolených hodin, mobilní kontakt na odběratele.

 

Členové lektorského týmu, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení člena lektorského týmu musí být tento člen lektorského týmu dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

 

Za hodinu školení je považováno 60 minut.

 

5. Doklady prokazující splnění kvalifikace může dodavatel předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací o kvalifikaci dodavatele.

 

6. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

 

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem dodavatelům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému dodavateli společné nabídky samostatně.

 

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.  Nepředložení seznamu poddodavatelů bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

 

1. krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele (vzor viz příloha č. 3)
2. plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
3. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha č. 2)
4. seznam poddodavatelů
5. doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:

a, čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha č. 4),
b, výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,
c, doklad o oprávnění k podnikání,
d, seznam realizovaných služeb,
e, seznam členů lektorského týmu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za příslušnou část této zakázky v souladu s touto výzvou jako absolutní částku v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

 

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet dílčích cen za jednotlivé školení v rámci jednotlivé části zakázky v Kč bez DPH. Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení.

 

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

 

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem,

 

Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních dodavatelů může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv, nejpozději do uzavření smlouvy, a to v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11).

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

 

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1572500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2d, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 05266521

    Datum podpisu smlouvy: 17. 2. 2020

Datum ukončení: 17. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 12. 2019
 
Aktualizováno: 24. 2. 2020