Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců ve společnosti PNEU PLUS s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13385

Název zakázky: Školení zaměstnanců ve společnosti PNEU PLUS s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 4. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: PNEU PLUS s.r.o.

Sídlo zadavatele: Sudoměřice nad Moravou 9, 696 66 Sudoměřice nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Sochor
  • Telefon: +420724604315
  • E-mail: sochor@pneuplus.cz

IČ zadavatele: 63474026

DIČ zadavatele: CZ63474026

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jiří Formánek
  • Telefon: +420724317633
  • E-mail: formanek@pneuplus.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 4. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
PNEU PLUS s.r.o., Masarykova 1663,698 01 Veselí nad Moravou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek. Cílem této výzvy je zajištění vzdělávacích aktivit ke zvýšení odborné úrovně dovedností zaměstnanců ve společnosti PNEU PLUS s.r.o.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorách společnosti PNEU PLUS s.r.o.
na adrese- Masarykova 1663,698 01 Veselí nad Moravou.

Všechny kurzy budou probíhat formou uzavřených kurzů připravených na míru. Náklady na školicí místnost nejsou součástí nabídkové ceny, učebnu zajistí zadavatel.

Nabídková cena je konečná, cena kurzu obsahuje veškeré náklady spojené s realizací vzdělávání.

Uchazeč je povinen podat nabídku výhradně na plnění předmětu celého, zadavatelem definovaného, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části. Nabídka bude zpracována se všemi náležitostmi.

 

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto kurzech:

Asertivní jednání
Konfliktní situace
Efektivní komunikace

 

Bližší specifikace a rozsah předmětu zakázky je uveden v samostatné příloze č. 2 Specifikace předmětu zakázky, která je nedílnou součástí této výzvy.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-       Uchazeč poskytne účastníkům školení výukové a podpůrné materiály v potřebném počtu
pro každý kurz.

-       Vítězný uchazeč je povinen předložit před uzavřením smlouvy se zadavatelem předpokládaný harmonogram školení jednotlivých kurzů, který je možné měnit na základě aktuálních potřeb a dohody mezi zadavatelem a uchazečem.

-       Kurzy mohou probíhat od pondělí do pátku v pracovní dobu od 7:00 do 14:30 hod, dle dohody se zadavatelem.

-       Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

-       V případě indispozice lektora zajistí uchazeč náhradu na stejné či vyšší úrovní v původním termínu konání.

-       Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu její realizace

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 669333,33 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Červenec 2020-Září 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
PNEU PLUS s.r.o., Masarykova 1663,698 01 Veselí nad Moravou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Nabídky budou hodnoceny podle těchto hodnotících kritérií s různými vahami:

 

1)     Nabídková cena s vahou 80 %

2)     Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace s vahou 20%

 

ad 1) Nabídková cena – váha 80% - číselné kritérium

Předmětem hodnocení bude cena za celý předmět plnění zakázky v Kč. Zadavatel stanovil, že rozhodující při hodnocení nabídek u zadavatele, který a) je plátcem daně z přidané hodnoty, je cena bez daně z přidané hodnoty, b) není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty.

 

Nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší hodnotou v tomto kritériu.

 

Pro toto hodnotící kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, tj. hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Výsledná hodnota se vynásobí vahou kritéria.

 

 

 

Vzorec pro hodnocení:

 

Nejnižší nabídková cena

 

100*

---------------------------------------------------------

* váha kritéria 80 %

 

Nabídková cena hodnocené nabídky

 

 

 

ad 2) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace - váha 20% - nečíselné kritérium

 

Přidělené body

Limit

Každé další školení pracovníků v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 330 tis. Kč bez DPH

10 za každou další referenční zakázku

Max. 100 přidělených bodů

 

Nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů získá maximum bodů (100) pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria. Každá další nabídka získá počet bodů, který bude vypočten jako 100násobek poměru hodnocené nabídky k nejlépe hodnocené nabídce.

Účastníkovi, který nepředloží žádné další zakázky nad rámec kvalifikace, bude přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

 

Počet bodů kritéria = počet bodů přidělených hodnocené nabídce * váha kritéria 20%

 

Takto získané vážené body z obou hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získá v součtu za obě hodnocená kritéria nejvíce bodů, se stává nabídkou vítěznou

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou k podání nabídky. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

 

Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením:

 Čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Dále předloží čestné prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

 

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 Čestné prohlášení - Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být předloženo v originále a opatřeno podpisem statutárního orgánu nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče na základě plné moci.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Doklady splňující profesní kvalifikační předpoklady předloží uchazeč v prosté kopii.

Doklady o profesních kvalifikačních předpokladech nesmí být starší 90- ti dnů ke dni podání nabídky.

 

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

a)    který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b)    který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením výpisu ze živnostenského rejstříku či prosté kopie koncese. Uchazeč prokáže příslušné živnostenské oprávnění tak, že bude mít mezi obory činnosti zařazenou činnost: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Zadavatel umožňuje předložení Profesních kvalifikačních předpokladů pomocí prosté kopie výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Požadavky na splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovuje zadavatel zakázky takto:

Zadavatel požaduje, aby min. počet požadovaných lektorů splňoval zároveň požadavky na vzdělání a praxi:

Minimální požadovaný počet lektorů

Požadavky na vzdělání lektorů

Požadavky na praxi lektorů

3

Min. 2 lektoři s vysokoškolským vzděláním a 1 lektor s min. SŠ vzděláním s maturitou

Min. 1 lektor praxe v délce alespoň 5 let v oblasti vzdělávání a ostatní min. 2 lektoři praxe alespoň 3 roky v oblasti vzdělávání

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti vzdělání lektorů prokáže uchazeč předložením:

Dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (postačující je předložení v prosté kopii)

Splnění technických kvalifikačních předpokladů v oblasti praxe lektorů prokáže uchazeč předložením:

strukturovaných životopisů (v českém jazyce) – Příloha 5. Z životopisů musí být zřejmé, že tyto osoby splňují výše uvedené požadavky a z životopisů musí být jasně zřetelná lektorská praxe.

Čestné prohlášení o tom, že uchazeč v posledních 3 letech poskytl stejné nebo obdobné služby, z nichž budou nejméně 2 významné služby pro účely této zakázky zaměřené na školení pracovníků v měkkých a manažerských dovednostech v hodnotě min. 330 tis. Kč bez DPH. Součástí čestného prohlášení bude seznam těchto významných služeb - Příloha č. 4.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

 

Nabídka dodavatele bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo
a kontaktní osoba ve věci nabídky.
Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.
Specifikace předmětu zakázky (příloha č. 2). Příloha bude doplněná dodavatelem
o nabídkové ceny a dokument bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č. 3 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech).
Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů.
Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů.

 

Plná moc – Dodavatel doloží plnou moc pouze v případě, že bude Krycí list, Specifikace aktivit a (či) doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v krycím listu nabídky (Příloha č. 1) a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“ a bude na ní uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu zadavatele PNEU PLUS s.r.o., Masarykova 1663,698 01 Veselí nad Moravou. Podání nabídek e-mailem není možné.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této zadávací dokumentaci, včetně všech dodatečných informací. Pokud účastník neposkytne v termínu pro podání nabídek ve své nabídce všechny požadované informace, razítka, podpisy a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám nebude možné, aby účastník tyto informace doplňoval.
Důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení účastník ze zadávacího řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 02229919

    Datum podpisu smlouvy: 15. 7. 2020

Datum ukončení: 15. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 4. 2020
 
Aktualizováno: 16. 7. 2020