Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Služby údržby a rozvoje EPR systému Helios Green

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12195

Název zakázky: Služby údržby a rozvoje EPR systému Helios Green

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Richard Ščerba, MBA

IČ zadavatele: 00405698

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Patočka
 • Telefon: +420775455947
 • E-mail: jiri.patocka@fdv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 4. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb údržby a rozvoje systému Helios Green. Bližší vymezení předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky – Návrh smlouvy (závazný vzor). 

S jedním vybraným dodavatelem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“). Smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1991160,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu čtyř let od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

  Jediným hodnotícím kritériem je pak celková nabídková cena v Kč včetně DPH za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky.

  Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, jehož celková nabídková cena v Kč včetně DPH bude nejnižší. V rámci hodnocení bude určující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení.

Prokázáním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů (účastník předloží čestné prohlášení o tom, že nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, nemá splatný nedoplatek na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla);

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů (účastník předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; prostou kopii dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci); účastník předloží živnostenské oprávnění pro tyto živnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona);

- splnění technických kvalifikačních předpokladů (účastník předloží seznam nejméně 3 významných služeb odpovídajících svým rozsahem a zaměřením požadovanému předmětu plnění, poskytnutých účastníkem v posledních 5 letech, s uvedením jejich předmětu, ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Finanční objem každé jedné významné služby musí činit minimálně 250.000,- Kč bez DPH).

Blíže viz Výzva k podání nabídkyestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Každý účastník je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu písemnou nabídku v listinné podobě. Pokud účastník poruší tuto podmínku, nebude žádná z jeho nabídek posuzována a hodnocena.

Nabídka musí obsahovat identifikační údaje účastníka a musí být podána v českém jazyce.

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou účastníka zastupovat. Návrh smlouvy bude respektovat všechny zadávací podmínky uvedené ve Výzvě k podání nabídky. Bude-li návrh smlouvy podepsán osobou zmocněnou k takovému jednání osobou oprávněnou účastníka zastupovat, je účastník povinen doložit do nabídky plnou moc podepsanou osobou oprávněnou účastníka zastupovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Účastník uvede v nabídce kontaktní osobu, a to včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý předpokládaný předmět plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Struktura nabídkové ceny bude stanovena v souladu s přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy.

Zadavatel nepřipouští, aby účastník uvedl cenu v jiné než předepsané struktuře. Zpracování ceny v jiné než předepsané struktuře bude hodnoceno jako nesplnění podmínek výběrového řízení.

Nabídková cena účastníka bude uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky - Návrh smlouvy, a podrobně v její příloze č. 2 – Cenová struktura.

Nabídková cena navržená účastníkem bude zahrnovat veškeré náklady účastníka nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel upozorňuje, že účastníkem nabídnutá cena (v Kč bez DPH) dle přílohy č. 2 Návrhu smlouvy – Cenová struktura, nesmí překročit maximální cenu uvedenou zadavatelem u jednotlivých služeb. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Účastník je povinen ocenit všechny zadavatelem požadované položky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listiZadavatel požaduje podání nabídek písemně v listinné podobě na adresu sídla zadavatele, a to osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nabídka musí být doručena v zapečetěné obálce s nápisem „Veřejná zakázka – Služby údržby a rozvoje ERP systému Helios Green - NEOTVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Případné vysvětlení zadávacích podmínek bude k dispozici na profilu zadavatele. Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na uvedeném profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1991160.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asseco Solutions, Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha, IČO: 64949541, Ing. Jiří Hub

  Datum podpisu smlouvy: 27. 4. 2018

Datum ukončení: 27. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 3. 2018
 
Aktualizováno: 3. 5. 2018