Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12410

Název zakázky: Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Jindřich Čejka

Sídlo zadavatele: Chotěnov 64, 570 01 Litomyšl

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jindřich Čejka
  • Telefon: +420777166316
  • E-mail: jindrichcejka@seznam.cz

IČ zadavatele: 72564636

DIČ zadavatele: CZ7703133493

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jaromír Kašpar
  • Telefon: +420606101987
  • E-mail: jaromir.kaspar@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
Široký Důl 20, 572 01 Polička

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Část 5: Nádoby na zpracování ovoce

V rámci této části zakázky se požaduje dodání elektrického hrnce na povidla a džem s výpustí
o objemu min. 90 l, 3 ks nerezového zásobníku na mošt s podstavcem o objemu min. 200 l
a nerezové sběrné vany na mošt s výpustí o objemu min. 100 l

 

Část 6: Skladovací a manipulační vybavení

V rámci této části zakázky se požaduje dodání ručního vysokozdvižného vozíku (plošiny) s nosností min. 400 kg, zdvihem min. 1.500 mm a délka vidlí 650 až 1.000 mm, dále paletového vozíku s nosností min. 2.500 kg, zdvihem min. 200 mm a délkou vidlí min. 1100 mm, rudlu se sklopnou lopatou o nosnosti min. 250 kg, pojízdného zdvihacího stolu s nosností min. 250 kg a zdvihem min. 900 mm., policového vozíku s madlem o nosnosti min. 250 kg, (požaduje se pojízdný stůl - pracovní deska, s policí a madlem), kovových schůdků se třemi širokými protiskluznými nášlapy a nosností min 150 kg, výklopného kontejneru s víkem o objem min. 800 l a nosnosti min. 800 kg, plastových stohovatelných beden v počtu 6 ks o rozměrech 800 mm x 600 mm x 325 mm a nosnosti min. 35 kg, plastových stohovatelných přepravek v počtu 50 ks o rozměrech 600 mm x 400 mm x 220 mm a nosnosti min. 30 kg, čtvercových plastových mycích stohovatelných košů v počtu 6 ks s nosností min. 20 kg, dále pak 5 ks plastových kbelíků na odpad o objemu 10 l a 3 kbelíků z potravinářského plastu s výlevkou o objemu 10 l.

 

Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek

V rámci této části zakázky se požaduje dodání nerezového velkokapacitního dvojdřezu na nohách – rozměry 1400 mm x 600 mm x 900 mm (tolerance +/- 5 cm), dále nerezového mycího stolu s dřezem – 2 ks – rozměry 1400 mm x 600 mm x 900 mm (tolerance +/-5 cm), nerezového stolu s vyvýšenou hranou na 1 delší a 2 kratších stranách – rozměry 1500 mm x 600 mm x 860 mm (tolerance +/- 5 cm), nerezového stolu s dřevotřískovým podlepem – rozměry 1200 mm x 600 mm x 860 mm (tolerance +/- 5 cm), pomocného nerezového stolu do sušárny – 1000 mm x 600 mm x 850 mm (tolerance +/- 5 cm), nerezového stolu do sušárny s policí a třemi šuplíky – rozměry 1500 mm x 600 mm x 850 mm (tolerance +/- 5 cm). Dále se požaduje dodání 2 ks pracovní polohovatelné židle s opěrkou zad, kolečky a kovovým rámem, šestiboxově šatní skříně z ocelového plechu – šířka 90 cm (tolerance +/- 10 cm), vybavená policí, tyčí na ramínka s háčky a samostatně uzavíratelnými dvířky každého boxu. Dále se požaduje dodání samostatného stojacího věšáku z masivu, lavice z masivu v délce cca 1500 mm. Konečně se požaduje i dodání 3 ks regálu na džemy, povidla a sušené ovoce – rozměry 600 mm x 900 mm x 2100 mm (tolerance +/- 5 cm) s vyztuženou konstrukcí, 8 lamino policemi, celkové zatížení regálu min. 1300 kg a 2 ks regálu na mošt – rozměry 600 mm x 1600 mm x 1500 mm (tolerance +/- 5 cm) se 4 dřevotřískovými policemi, zatížení regálu min. 1900 kg.

 

 

 

 

 

Část 8: Bílá elektronika a nástroje

V rámci této části zakázky se požaduje dodat 3x pultový mrazící box, energetická třída  A +++
s rozměry cca 870 mm x 1600 mm x 660 mm, objem min. 300 l, 1x monoklimatická chladnička, energetická Třída A+++ s rozměry cca 1600 mm x 600 mm x 650 mm, indukční jednoplotýnkový vařič – průměr plotýnky min. 20 cm, čerpadlo na mošt s průtokem 15 - 30 l/min, 2x ruční vykrajovač jádřinců, 2x ruční odpeckovač višní, 1x ruční profesionální kráječ ovoce či zeleniny celonerezový s  vyměnitelnými  řeznými lamelami  a  bezpečnostním  nástavcem,  digitální  váhu příjmovou s nosností min. 350 kg, digitální váha kuchyňskou malou s nosnost  7 až 10 kg (vážící s přesností na 1 g) a digitální váhu s nosností 40 až 60 kg (vážící s přesností na 5 g).

 

Část 9: Výpočetní a komunikační technika

V rámci této části zakázky se požaduje dodání 2 ks mobilních telefonů – smartphone kategorie „low-end“, úhlopříčka displeje min. 4", Wi-Fi, podpora LTE, dále 1 ks notebooku včetně operačního systému a kancelářského balíku MS Office, displej matný s úhlopříčkou 15,6", HDD min. 500 GB,a 1 ks multifunkční barevné laserové tiskárny formát A4 s možností tisku na papír o vyšší gramáži.

 

Části 1 až 4 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení, neboť byly vysoutěženy v rámci předešlého výběrového řízení.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.08.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Chotěnov 64, 570 01 Litomyšl

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou ve všech částech hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, přičemž jediným kritériem hodnocení byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH.

Hodnoticí komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější bude označena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení doložit, že dodavatel

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Pokud je dodavatel právnickou osobou, platí, že podmínku podle podmínku podle písm. a) musí splnit jak dodavatel jako právnická osoba, tak i (každý) člen statutárního orgánu.

 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních způsobilosti, a to předložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud je v takové evidenci zapsán)
a předložením oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (tj. např. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Výpis
z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce a v rozsahu
a pořadí dokumentů jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoliv přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále doporučuje, aby všechny listy nabídky byly prošity a na zadní straně nabídky byla nit zalepena samolepkou s razítkem dodavatele tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.

Doporučené pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku se stanoví následovně:

a) Krycí list nabídky: Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. Pokud oprávněnou osobou není statutární orgán dodavatele, musí být jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.

b) Doklad o splnění základní způsobilosti: Dodavatel ve své nabídce doloží Čestné prohlášení
o splnění základní způsobilosti podepsané oprávněnou osobou dodavatele.

c) Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel ve své nabídce doloží prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a prostou fotokopii oprávnění k podnikání.

d) Návrh kupní smlouvy opatřený razítkem a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

e) Vyplněné soupisy dodávek pro části, na něž dodavatel podává nabídku

f) Technické či katalogové listy dodávaných výrobků, z nichž bude patrné, zda nabízené výrobky splňují kritéria a parametry dle zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu uvede dodavatel pro každou část zakázky samostatně v příslušném soupisu dodávek. Rovněž ji uvede v návrhu kupní smlouvy. Cena bude členěna na cenu bez DPH, dále sazbu DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. Cena bude uváděna výhradně v korunách českých (Kč, CZK).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude odevzdána v uzavřené obálce opatřené na místě uzavření razítkem a podpisem oprávněné osoby dodavatele. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu zástupce zadavatele (Mgr. Jaromír Kašpar, Široký Důl 20, 572 01 Polička, dále razítko dodavatele a adresu, na níž je možné učinit oznámení, a bude označena nápisem: Veřejná zakázka malého rozsahu „Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt“ !!! NEOTEVÍRAT !!!

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Tuto osobu uvede v krycím listu nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pro každou část zakázky pouze jednu nabídku. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu libovolnou část, na více libovolně zvolených částí i na všechny části zakázky.Podává-li dodavatel nabídku pro více částí zakázky, předkládá požadované doklady k prokázání způsobilosti pouze jednou a k návrhu smlouvy kupní (taktéž jednomu) doloží oceněné soupisy dodávek pouze těch částí, do kterých podává svou nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní i platební podmínky, možnosti změny ceny a smluvní pokuty pro případ porušení smluvních povinností jsou specifikovány v textu závazného návrhu kupní smlouvy.

Varianty nabídek zadavatel předem vylučuje.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: neakceptovatelná nabídková cena v části 5, v ostatních částech bez nabídek

Datum ukončení: 5. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2018
 
Aktualizováno: 13. 12. 2018