Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 1, KA 2 Část A – Řízení kvality – zavedení systému ISO/IMC, Část B – Nastavení projektového řízení vč. SW a zaškolení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13916

Název zakázky: SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 1, KA 2 Část A – Řízení kvality – zavedení systému ISO/IMC, Část B – Nastavení projektového řízení vč. SW a zaškolení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: město Uherský Brod

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám 100, Uherský Brod 68801

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Marta Černá
 • Telefon: +420573034265
 • E-mail: mciservis@mciservis.eu

IČ zadavatele: 00291463

DIČ zadavatele: CZ00291463

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Vladimír Jochim
 • Telefon: +420572805131
 • E-mail: vladimir.jochim@ub.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://josephine.proebiz.com/cs/profile/mesto-uhersky-brod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

VZ je členěna na 2 části A a B.

Popis předmětu veřejné zakázky části A:
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zavedení systému ISMS – Information Security
Management System, dále jen „ISMS“ v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 v rozsahu
ustavení, implementování systému řízení bezpečnosti informací v rámci organizace města Uherský
Brod pro nastavení procesů spojených se zachováním dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací,
s cílem zajištění úspěšné certifikace zadavatelem zavedeného ISMS na shodu s požadavky normy
ČSN ISO/IEC 27001 (jejímž výstupem bude certifikát), a následného kontinuálního udržování
a neustálého zlepšování tohoto systému.

Popis předmětu veřejné zakázky části B:

Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace aplikace „Projektové řízení“ (dále
jen „Dílo") pro elektronickou evidenci a řízení projektů ORP Uherský Brod.
Vzhledem k tomu, že zadavatel disponuje stávající technologií SharePoint server ve verzi 2013
pořízené z dotace, na které jsou soustředěny klíčové dokumenty a funkcionality, bude dodávané
řešení založeno na plně kompatibilním cloudovém řešení v založeném na této technologii.
Požadované řešení bude modulární a v budoucnu rozšiřitelné o další funkcionality.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1608283,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
150 kalendářních dnů od uzavření smlouvy (předpoklad SoD do 30.01.2022)

Místo dodání / převzetí plnění:
Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena v Kč vč. DPH

Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 226 – 232 zákona), který nahrazuje doklad prokazující
  a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a
  b) základní způsobilost podle § 74 zákona.
  Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.
 • Prokazování kvalifikace certifikátem Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
  Certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odstavec 3 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).
  Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob
  Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit
  a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
  c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
  d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:
a) základní způsobilost podle ustanovení § 74 zákona
b) profesní způsobilost podle ustanovení§ 77 zákona
c) technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 zákona

A. Základní způsobilost podle § 74 zákona a způsob prokázání platí pro všechny části nerozdílně
Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti podle ustanovení § 74 zákona. Způsobilý není dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží ((Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.), (Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.), (Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.), (Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písmene a) splňovat také vedoucí pobočky závodu.)),

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání splnění podmínek základní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České republice předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a),
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není
v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti.
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Část A:

B. Profesní způsobilost podle § 77 zákona a způsob prokázání
Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.

Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

 Příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (příslušné části) :
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a minimálně jedním ze 2 uvedených oborů činnosti :
60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
70) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

C. Kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona a jejich prokázání
1. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam min. 2 významné služby (obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky – příslušné části) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (rozumí se v této době dokončených).
V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis služeb), cena, doba jejich poskytnutí (zahájení – ukončení). V seznamu bude dále uvedena identifikace objednatele, kterému byly služby poskytnuty, včetně uvedení kontaktní osoby.
Seznam služeb dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let poskytnul významné služby :
- 2 služby - nasazení ISMS (certifikace není podmínkou), kdy finanční objem každé z nich byl minimálně 500 tis. Kč bez DPH a alespoň jedna z nich byla realizována v oblasti státní nebo veřejné správy.
Zadavatel požaduje referenćní zakázky za posledních pět let, neboť chce získat co nejvíce kvalitních nabídek.

2. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b) zákona:
Dodavatel doloží seznam minimálně 3 osob, které budou členy týmu, které budou služby poskytovat a jejich vedoucích pracovníků a přiloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, příp. profesní životopis (vedoucí realizačního týmu a specialista se znalostí zpracování územně strategických dokumentů).
Zadavatel připouští kumulaci pozic jednou osobou s tím, že členy týmu musí být min. 2 osoby a dále jedna osoba může zastávat maximálně 2 výše uvedené pozice.
To vše pro tyto osoby:
1. Vedoucí realizačního týmu :
bude splňovat:
- ukončené min.SŠ vzdělání
- min. však 5 let praxe v oblasti bezpečnostní analýzy, včetně zkušeností s návrhem a implementací kybernetické bezpečnosti
- má praktickou zkušenost s vedením minimálně jednoho projektu implementace Systému řízení bezpečnosti informací („ISMS“) zakončeného certifikací
Plnění bude posouzeno na základě vyplněného Profesního životopisu (vzor je přílohou č. 7).
2. Manažer informační bezpečnosti:
bude splňovat:
- ukončené min. SŠ vzdělání
- minimálně tříletou praxi v oblasti implementace ISMS
*absolvoval školení dle ISO 27001
Plnění bude posouzeno na základě vyplněného Profesního životopisu (vzor je přílohou č. 7).
3. Auditor ISMS nebo QMS:
bude splňovat :
- ukončené min. SŠ vzdělání
- minimálně tříletou praxi v oblasti auditu ISMS nebo QMS

Plnění bude posouzeno na základě vyplněného Profesního životopisu (vzor je přílohou č. 7).
*V rámci prokazování kvalifikace ve vazbě k členu týmu Manažer informační bezpečnosti zadavatel požaduje doložit kopii dokladu k absolvování školení dle ISO 27001.
Všichni členové týmuu (zapojené osoby) budou aktivně komunikovat (osobně, telefonicky, emailem) v průběhu zpracování veřejné zakázky, aby jim bylo možné klást dotazy, diskutovat s nimi a projednávat postupy zpracování a zavedení ISAe. Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu týmu, skutečně a prokazatelně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky.
V souladu s § 105 zákona nesmí pododavatel výkonávat funkci vedoucího realizačního týmu.
Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Část B

B. Profesní způsobilost podle § 77 zákona a způsob prokázání

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.
Způsob prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti
Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:
 Příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (příslušné části):

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a minimálně jedním ze 2 uvedených oborů činnosti :
60) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
70) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.
Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

C. Kritéria technické kvalifikace podle § 79 zákona a jejich prokázání
1. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst.
6 písm. b) zákona:
Dodavatel předloží seznam min. 2 významné služby (obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky – příslušné části) poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení (rozumí se v této době dokončených).
V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis služeb), cena, doba jejich poskytnutí (zahájení – ukončení). V seznamu bude dále uvedena identifikace objednatele, kterému byly služby poskytnuty, včetně uvedení kontaktní osoby.
Seznam služeb dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.
Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul významné služby :
2 služby - vytvoření, dodávka a implementace aplikací založených na technologii SharePoint a O365 nebo obdobných. Dodávka pouze samotných licencí O365, M365 nebo SharePointu nebude započítána jako dodávka obdobného charakteru, kde každá referenční zakázka je v hodnotě nejméně 400.000 Kč bez DPH.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.
Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst.
6 písm. b) zákona:
Dodavatel doloží seznam minimálně 3 osoby, které budou členy týmu, které budou služby poskytovat a jejich vedoucích pracovníků a přiloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, a profesní životopis.
Zadavatel připouští kumulaci pozic jednou osobou s tím, že členy týmu musí být min. 2 osoby a dále jedna osoba může zastávat maximálně 2 výše uvedené pozice.
Projektový manažer
- minimálně 5 let praxe v oblasti vedení projektů ICT/IS,
- zkušenost s min. 2 úspěšně dokončenými projekty v pozici Projektového manažera ICT/IS, které jsou obdobného charakteru jako předmět plnění („Dílo“)
Specialista (administrátor)
- znalost implementace a správy systému SharePoint a M365 nebo obdobné,
- zkušenost s tvorbou, správou a nasazováním aplikací,
- zkušenost s migrací aplikací mezi jednotlivými verzemi technologie SharePoint,
- zkušenost s implementací a propojováním aplikací třetích stran,
- min. 2 úspěšně dokončené projekty, které jsou obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky.
Developer (programátor)
- pokročilá znalost vývoje v technologii SharePoint a M365 nebo obdobné,
- pokročilá znalost .NET, C#,
- znalost SOAP, REST API, jQuery, JavaScript, HTML5, CSS, XML a SQL,
- znalost SharePoint Designer, InfoPath, Visual Studio a PowerShell,
- min. 2 roky praxe na obdobné pozici,
- min. 2 úspěšně dokončené projekty, které jsou obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky.
Všichni členové týmu (zapojené osoby) budou aktivně komunikovat (osobně, telefonicky, emailem) v průběhu zpracování veřejné zakázky, aby jim bylo možné klást dotazy, diskutovat s nimi a projednávat postupy. Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu týmu, skutečně a prokazatelně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky. V souladu s § 105 zákona pododavatel nesmí výkonávat funkci vedoucího realizačního týmu.

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek stanovených v zákoně a této dokumentaci. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle § 107 odst. 5 zákona zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

2. Nabídka se podává písemně, a to v souladu s § 107 odstavec 1 zákona pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – JOSEPHINE (webová aplikace na doméně https://josephine.proebiz.com) postupem dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.
3. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.
4. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) zákona, a to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.
5. Krycí list, návrh smlouvy, čestná prohlášení, případně plná moc, musí být podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
6. Zadavatel nesmí podle § 37 odst. 4 zákona požadovat určitou formu spolupráce dodavatelů, avšak zadavatel požaduje, aby dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku v rámci společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení, přijali libovolnou formu spolupráce pro plnění veřejné zakázky, přičemž tuto formu spolupráce vyjádří písemnou smlouvou mezi dodavateli (např. smlouvou o společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Písemná smlouva bude doložena v nabídce a bude podepsána za všechny účastníky smlouvy.
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé, kteří podávájí společnou nabídku, nesli odpovědnost společně a nerozdílně (§ 103 odst. 1 písm. f zákona). V případě, že má být splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázáno prostřednictvím poddodavatele, musí být v nabídce písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona.
7. V případě, že má být splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázáno prostřednictvím poddodavatele, musí být v nabídce písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona.
8. Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zákonem nebo zadavatelem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.
9. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy.

10. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v tomto členění:
A. Obsah nabídky (bude uveden počet listů a počet příloh)
B. Krycí list nabídky (vyplněný krycí list - v tištěné formě) – vzor je přílohou č. 1 zadávací dokumentace) a dále:
a) plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
b) smlouva dle § 103 odst. 1 písm. f) zákona, v případě, že předmět veřejné zakázky má být plněn společně několika dodavateli
c) písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona v případě, že část kvalifikací bude prokázána pomocí poddodavatele
d) čestné prohlášení o odpovědném zadávání VZ
C. Návrh smlouvy o dílo včetně přílohy. V případě, že dodavatel podává nabídku do více částí veřejné zakázky, předloží v této části nabídky návrhy smluv pro jednotlivé části ve vzestupném pořadí. Tento návrh smlouvy o dílo musí být v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.

- Přílohou č. 1 pro část A bude „Vymezení předmětu veřejné zakázky„ (příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- Přílohou pro část B bude

- Příloha č. 1 - Technické specifikace (příloha č. 4A zadávací dokumentace)
- Příloha č. 2 – Popis návrhu řešení (příloha č. 7 zadávací dokumentace)
- Příloha č. 3 – Evidenční požadavky ( příloha č. 4B zadávací dokumentace)

Pro obě části dále:
D. Poddodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka - v tištěné formě) – vzor je přílohou č. 2 zadávací dokumentace
E. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele (doklady a informace)
Vzory - přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 6 zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v návrhu smlouvy o dílo pro příslušnou část veřejné zakázky.
Nabídkovou cenu dále uvede dodavatel v příloze zadávací dokumentace č. 1 – Krycí list nabídky.
V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu návrhu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu návrhu smlouvy.
2. Dodavatelé zpracují nabídkovou cenu za předmět příslušné části veřejné zakázky v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách.
3. Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, není-li dále uvedeno jinak.
4. Nabídková cena bude uvedena v členění pro každou část:
- cena předmětu veřejné zakázky bez DPH,
- DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky,
- celková nabídková cena včetně DPH.
5. Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se podává písemně, a to v souladu s § 107 odstavec 1 zákona pouze v elektronické podoběprostřednictvím elektronického nástroje – JOSEPHINE (webová aplikace na doméněhttps://josephine.proebiz.com) postupem dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém neboslovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání,které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.Krycí list, návrh smlouvy, čestná prohlášení, případně plná moc, musí být podepsaný osobouoprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) zákona,a to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každou část veřejné zakázky. Nabídku může podatvíce dodavatelů společně za podmínek stanovených v zákoně a této dokumentaci. Dodavatel, kterýpodal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jinýdodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Podle § 107 odst. 5 zákona zadavatelvyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinýmidodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastníkzadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona.Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncemlhůty pro podání nabídek.Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacídokumentace.Zadavatel preferuje, aby dodavatelé písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručiliprostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůtypro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace. Nebude-li dodržena tato lhůta, zadavatel není povinenvysvětlení poskytnout.Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti stejnýmzpůsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. na profilu zadavatele.5.Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádostidodavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14 ), na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 11. 2021
 
Aktualizováno: 27. 10. 2021