Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11350

Název zakázky: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ MĚSTA BOSKOVICE

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Boskovice

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Hana Nedomová
  • Telefon: +420516488601
  • E-mail: hana.nedomova@boskovice.cz

IČ zadavatele: 00279978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Lucie Kolářová
  • Telefon: +420602642419
  • E-mail: lucie.kolarova@boskovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu sídla zadavatele. V případě osobního podání se nabídky podávají na podatelnu města Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, a to v úředních dnech pondělí a středa od 08:00 hodin do 17:00 hodin, v neúředních dnech úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je podílení se na realizaci klíčových aktivit projetu, a to:

- Strategie rozvoje úřadu

- Informační strategie.

Zadavatel na základě těchto klíčových aktivit rozdělil veřejnou zakázku na dvě části:

1. část – Strategie rozvoje úřadu vč. dodání a implementace elektronických nástrojů efektivního řízení a kontroly

2. část – Informační strategie

Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění je specifikován ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 710000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 320000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954 770Ing. Jan Obrovský, statutární ředitel

    Datum podpisu smlouvy: 30. 8. 2017

Zrušené části zakázky: 2. část - Informační strategie

Datum ukončení: 30. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 31. 8. 2017