Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12570

Název zakázky: Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 11. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: město Trutnov

Sídlo zadavatele: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Ivan Adamec, starosta
 • Telefon: +420499803361
 • E-mail: adamec@trutnov.cz

IČ zadavatele: 00278360

DIČ zadavatele: CZ00278360

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města
 • Telefon: +420604241232
 • E-mail: franc@trutnov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 11. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídku lze podat: osobně v pracovních dnech Po a St od 8:00 do 16:30, v Út a ČT od 8:00 do 15:00 a v Pá od 8:00 do 14:30 (v poslední den do 10:00 h) na podatelnu do sídla zadavatele, zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. O podání nabídky po stanovené lhůtě vyrozumí zadavatel uchazeče, který tuto nabídku podal, do 5 pracovních dnů zveřejněním oznámení na portále www.esfcr.cz.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, spočívající ve zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Trutnova (komplexní střednědobý koncepční dokument rozvoje města na období 2020 – 2025).

Specifikace předmětu plnění:

 • Vyhodnocení stávajícího strategického plánu se zaměřením na úspěšnost realizace jeho Opatření/Cílů a jeho výsledky by měly být důležitým vstupem do aktualizovaných Akčních plánů,
 • Vypracování analytické části strategického plánu v plném rozsahu (socioekonomická analýza, průzkum podnikatelského prostředí, SWOT analýza) a zaměření se na změny oproti výstupům analýz z roku 2014/2015,
 • Aktualizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Navržení úprav strategického rámce (Vize, Kritické/Prioritní oblasti a Záměry), např. doplnění o oblast cestovního ruchu,
 • Aktualizace Akčních plánů a implementační části strategického plánu. Aktualizace Akčních plánů by měla být zaměřena na doplnění nových Opatření/Cílů a na úpravu nebo nahrazení těch Opatření/Cílů, které se nedaří realizovat. Prioritizace Cílů a Porovnání s dostupnými externími zdroji, otevření otázky snížených dotačních toků po roce 2021.

Objednatel v rámci součinnosti poskytne zhotoviteli pro vyhodnocení stávajícího strategického plánu ekonomického rozvoje města jeho elektronickou verzi na webových stránkách města na adrese  https://www.trutnov.cz/mestsky-urad/aktualizace-strategickeho-planu-v-roce-2015, http://wisp.trutnov.cz/wisp/oblasti_seznam.php.

Zhotovitel zajistí data nezbytná jako podklad pro zpracování analytické části strategického plánu, provede potřebné analýzy shromážděných dat a vypracuje SWOT analýzu a potřebné analýzy stávajícího stavu. Zhotovitel v analytické části strategického plánu zpracuje srovnání města s typově obdobnými městy; prognózy a odhady budoucího vývoje pro město klíčových oblastí; návrh území, které by měl strategický plán řešit a jeho analýza (spádová oblast), zejména v návaznosti na nejnovější vývoj podmínek regionální politiky Evropské unie a na nastavení podmínek pro čerpání strukturálních fondů v České republice; zohlednění priorit programového období EU 2014-2020 a dalšího programového období následujícím po roce 2021.

V návrhové části strategického plánu zhotovitel definuje potřeby cílových skupin, zajistí návaznost na SWOT analýzu, navrhne zacílení některých opatření dle priorit Evropské unie a České republiky pro programové období 2014-2020 a pro další programové období následujícím po roce 2021, zajistí návaznosti strategického plánu na relevantní strategické dokumenty, sběr podkladů od různých subjektů a zdrojů pro obsahové zaměření priorit strategického plánu, identifikuje nejproblémovějších oblastí ve městě, které bude možné v rámci priorit řešit, definuje vize, cíle, priority a opatření včetně strategie pro jejich dosažení.

V rámci implementační části strategického plánu zhotovitel provede nastavení struktury měřitelných ukazatelů pro účely vyhodnocení pokroku v plnění strategického plánu (indikátory); vhodných a účinných mechanismů a procesů pro vyhodnocování a kontrolu plnění cílů, zodpovědnosti a procesních úkonů jednotlivých subjektů zodpovědných za provádění a kontrolu naplňování cílů strategického plánu, podmínek pro návaznost strategického plánu na projektové a procesní řízení a organizační strukturu orgánů města, organizací měst, systému tvorby a aktualizace akčních plánů jednotlivých opatření, zajistí procesní nastavení návaznosti strategického plánu a akčních plánů na rozpočet a rozpočtové výhledy města, identifikuje zdroje financování.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat nezbytnou součinnost při zavedení strategického plánu do praxe. Nezbytným předpokladem realizace zakázky je intenzivní a aktivní komunikace s objednatelem v celém průběhu zpracování strategického plánu, včetně vypořádání připomínek objednatele k jednotlivým dílčím výstupům a dále aktivní spolupráce a účast na jednáních pracovních skupin, projednávání s veřejností, osobní jednání s vedoucími jednotlivých odborů městského úřadu a dle potřeby objednatele i osobní účast na jednáních orgánů města.

Strategický plán bude objednateli předán v listinné podobě v 6 paré a v digitální formě na 2 CD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění: 01/2019, Termín ukončení plnění: 10/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

V rámci ekonomické výhodnosti bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková nabídková cena v korunách českých včetně DPH. Hodnotící komise seřadí nabídky dle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou nejvhodnější.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikovaným pro plnění této zakázky je dodavatel, který splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, a toto dokládá předložením minimálně prostých kopií níže uvedených dokumentů.

Zadavatel stanovuje požadavky na kvalifikaci v rozsahu níže uvedeném:

 • ve vztahu k základní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona uchazeč předloží čestné prohlášení dle přílohy č. 2 této výzvy,
 • ve vztahu k profesní způsobilosti analogicky dle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona uchazeč předloží:
 1. výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 2. oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, konkrétně výpis z živnostenského rejstříku,
 • ve vztahu k technické kvalifikaci analogicky dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona uchazeč předloží seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele. Za významnou službu je považováno poskytnutí služeb v oblasti zpracování strategických plánů rozvoje měst či městských částí. Zadavatel požaduje minimálně 2 strategické plány rozvoje měst či městských částí v hodnotě minimálně 400 tis. Kč bez DPH. Zadavatel doporučuje použít přílohu č. 3 výzvy k podání nabídek.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace analogicky dle § 79 odstavce 2 písm. b) použít služby, které poskytl

a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění služby podílel.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odstavce 2 písm. b) je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka bude obsahovat:

- návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, dle závazného vzoru, který je přílohou č. 4 této výzvy,

- krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče dle přílohy č. 1 této výzvy,

- doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadáním jako celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), částka DPH a celková nabídková cena včetně DPH. DPH bude účtováno dle aktuálně platné legislativy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s poskytovanou službou, tzn. uchazeč musí vzít v úvahu při stanovení nabídkové ceny veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu této veřejné zakázky v jeho plném rozsahu.

Nabídková cena bude uvedena v CZK.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Strategický plán rozvoje města Trutnova – aktualizace 2019 – NABÍDKA - NEOTEVÍRAT”, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a emailovou adresu (příloha č. 1 krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. Jedná se o závazný vzor a uchazeči jsou oprávněni jej vyplňovat jen v místech k tomu určených tj. červeně označených. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 300000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.Moravská 758/95700 30 Ostrava-Hrabůvka

  Datum podpisu smlouvy: 4. 1. 2019

Datum ukončení: 4. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 11. 2018
 
Aktualizováno: 10. 1. 2019