Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12977

Název zakázky: Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Ústecký kraj

Sídlo zadavatele: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.
 • Telefon: +420475657286
 • E-mail: srejber.a@kr-ustecky.cz

IČ zadavatele: 70892156

DIČ zadavatele: CZ70892156

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Martina Nováková
 • Telefon: +420475657325
 • E-mail: novakova.m@kr-ustecky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Ústecký kraj Krajský úřad – odbor investiční Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 • viz výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 935872,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • viz výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • viz výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • viz výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • viz výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 590000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - KarlínIČ: 27244784

  Datum podpisu smlouvy: 4. 11. 2019

Datum ukončení: 4. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 9. 2019
 
Aktualizováno: 12. 11. 2019