Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategie rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13412

Název zakázky: Strategie rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Patrik Pizinger
  • Telefon: +420352352241
  • E-mail: starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele: 70948755

DIČ zadavatele: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Daniel Tomín
  • Telefon: +420607580711
  • E-mail: css@sokolov-vychod.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 5. 2020 09:55

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění je vypracování a projednání Strategie rozvoje 10 obcí Mikroregionu Sokolov – východ na období do roku 2030. Obce budou velikosti 300 – 3.000 obyvatel. Strategie budou vypracované podle osnovy, která je přílohou č. 5, a v souladu s přílohou č. 6, obojí tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Minimální rozsah každé jedné strategie je 40 normostran relevantního textu.
Analytická část bude vždy vycházet ze statistických údajů, z ankety, která musí obsahovat min 15 otázek, provedené mezi občany, a z řízených rozhovorů s podnikateli a dotazníku mezi společenskými organizacemi. Veškeré použité dotazníky musí být předem projednané a schválené zadavatelem. Analytická data nestačí jen konstatovat, vyžaduje se jejich interpretace relevantní k potřebám rozvoje příslušné obce. Analytická část vyústí do vypracování SWOT analýzy obce. V rámci pracovních setkání se vyžaduje využívat rovněž metodu Potřeba – Příčina – Řešení. Součástí každá strategie bude unikátní vize obce. V průběhu zpracování každé strategie budou provedené 2 veřejné workshopy (WS). Cílem WS je seznámit veřejnost s výsledky zpracování strategie, facilitací získat nové poznatky pro zpracování strategie a zodpovědět dotazy. První jako součást analytické části, druhý po zformulování návrhové částí. Všechny tyto činnosti zajistí na své náklady dodavatel. Povinnou součástí je zajištění schválení strategie v orgánech obce včetně účasti na jednáních.
Každé obci bude dána možnost vytvořit pracovní skupinu pro tvorbu strategie, která se sejde min. 3x. Dodavatel řídí průběh pracovní skupiny. Celý průběh zpracování strategií včetně dílčích výstupů bude zveřejňován pomocí komunikačních nástrojů obcí, způsob zveřejňování dojedná dodavatel s příslušnou obcí. Dodavatel vypořádá všechny vzešlé podněty.
Při zpracování strategie bude dbáno na provázanost návrhové části na strategii Mikroregionu Sokolov – východ, v danou dobu známý obsah strategií MAS Sokolovsko o.p.s., ITI Karlovy Vary (odkaz: https://www.sokolov-vychod.cz/file.php?nid=13258&oid=6726728).
Dokumenty budou vypracovány v souladu s Přílohou č. 6 – Metodika tvorby PR Obcí, která je přílohou této výzvy k podání nabídek.
Tato veřejná zakázka se nedělí na dílčí plnění. Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek, prací a služeb, které jsou vyžadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky budou vyloučeny z účasti.
Dodavatel je povinen dokumentovat průběh zpracování každé strategie fotograficky a prezenčními listinami a předat tuto dokumentaci se strategií zadavateli.
Každá strategie bude předána v písemné podobě 3x v barevném provedení, 1x v černobílém provedení a v elektronické podobě ve formátu doc.
Další informace jsou uvedeny v přiložené výzvě a v přílohách této výzvy, a to zejména v příloze č. 4 – Návrh smlouvy. Zadavatel výslovně doporučuje všem účastníkům plně se seznámit s návrhem smlouvy, který je předkládán. Na výhrady dodavatele ke znění smlouvy, po jejím uzavření nebo na návrhy změny smlouvy po výběru dodavatele, nebude brán zřetel.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín dodání první části zakázky 27. 1. 2021, předání kompletní dodávky 15.6.2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - Zadavatel bude hodnotit nabídky podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž ekonomickou výhodnost stanoví na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH. (U účastníka, který není plátcem DPH bude posuzována celková cena za plnění, tedy cena včetně DPH). Váha kritéria = 100 %. Nabídková cena bude též doplněna do příslušného návrhu smlouvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele viz přiložená Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny nabídky budou splňovat stanovené požadavky, budou podány v listinné podobě a musí obsahovat:
1) Formulář pro podání nabídky – příloha č. 1
2) Vyplněný návrh smlouvy – příloha č. 4
3) Doklady prokazující kvalifikaci dle odst. 5 s názvem: Kvalifikační předpoklady nebo čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů v celém rozsahu – příloha č. 2
4) Harmonogram plnění v členění po týdnech

Veškeré nabídky budou dodavateli předloženy písemně v listinné podobě, v 1 vyhotovení a v českém jazyce na adresu sídla zadavatele v termínu pro podání nabídky, uvedeném výše.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
- Dodavatel může podat ve výběrovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka výběrového řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto výběrového řízení a stanovené smluvní podmínky (závazný návrh smlouvy), které jsou součástí zadávací dokumentace. Neakceptování zde uvedených požadavků bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z výběrového řízení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si podané nabídky (bez náhrady).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude stanovena jako cena závazná a konečná. Bude uvedena v přiložené Smlouvě (příloha č. 4). Zde bude uvedena cena v Kč včetně DPH a cena bez DPH, u celkové ceny také výše DPH. Dodavatel, který není plátcem DPH, nebude výpočet DPH do smlouvy uvádět.
Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, dle požadavků této zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce označené textem: Zpracování strategií rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ – NEOTVÍRAT, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 5. 2020
 
Aktualizováno: 25. 5. 2020