Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Svařovací technika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12733

Název zakázky: Svařovací technika

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Sociální družstvo Znojmo

Sídlo zadavatele: Kotkova 664/14, Znojmo 669 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Denner
 • Telefon: +420724991920
 • E-mail: sdz.denner@seznam.cz

IČ zadavatele: 29229961

DIČ zadavatele: CZ29229961

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petra Kružíková
 • Telefon: +420778778421
 • E-mail: sdz.kruzikova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 4. 2019 08:00

Místo pro podání nabídek:
Kotkova 664/14, Znojmo 669 02. V případě osobního doručení po předchozím telefonickém oznámení na stejnou adresu k rukám Ing. Petry Kružíkové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka:

- 1 ks Automatické svařovací pravítko

- 2 ks Ruční šnekový extruder

- 2 ks Svářecí pistole

Podrobnější specifikace předmětu zakázky je obsahem přílohy č. 3 této výzvy. Součástí této přílohy jsou i maximální jednotkové ceny požadovaného zboží.

Zadavatel ve vztahu k předmětu zakázky uvádí, že pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách objeví odkaz na konkrétní plnění, které platí pro určitou osobu či podnik za příznačná, jedná se pouze o příkladný popis kvalitativního standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití jiných kvalitativně a/nebo technicky obdobných řešení. Má se zároveň za to, že je tímto způsobem definován minimálně požadovaný standard požadovaného zboží.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1196000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10.06.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Hradec Králové – Plačice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel vybírá z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek. Předpokladem je dodání celého technologického celku v jedné nabídce a dodávce.  Hodnocení bude provedeno v souladu s principy transparentnosti, rovnosti a nediskriminace.

 

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, přičemž kritériem hodnocení byla stanovena nejnižší nabídková cena.

Nabídková cena bude hodnocena v Kč bez DPH.

Hodnoticí komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž jako nejvhodnější bude označena nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenou.

 

V případě rovnosti cen bude vybrána nabídka s nejbližším deklarovaným termínem dodání celé zakázky. Termín dodání bude hodnocen jako datum dřívější než 10.06.2019. Hodnoticí komise seřadí nabídky chronologicky podle data dodání celku, přičemž jako vítězná bude označena nabídka, jejíž dodání nastane nejdříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

A)Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti viz. Příloha č. 2 (závazný vzor). Čestné prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem nebo osobou zmocněnou k podpisu.

B)Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné odborné evidence, pokud je v ní zapsán, přičemž výpis z OR nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Prostá kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí obsahovat následující údaje a bude členěna podle následujících bodů:

1. Krycí list nabídky (vzor viz příloha č.1)

2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních kritérií viz výše (vzor viz příloha č.2)

3. Technická specifikace (vzor viz příloha č. 3)

4. Vyplněný návrh kupní smlouvy včetně nabídkové ceny a platebních podmínek - podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

 

Další podmínky:

a)Vybraný dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení financování projektu uchovávat doklady související s plněním veřejné zakázky pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány v souladu s aktuálně platnými Pravidly pro žadatele a příjemce https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz.

b)Vybraný dodavatel je povinen dodržovat pravidla týkající se informování, komunikace a vizuální identity OPZ v souladu s aktuálně platným dokumentem Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19 dokumentu Pravidla pro informování a komunikaci a vizuální identita OPZ. https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-opz

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky, vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky této výzvy, doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny uchazeče, odmítnout všechny předložené nabídky a zrušit výběrové řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy, pokud toto právo uplatní, nevzniká uchazečům žádný nárok vůči zadavateli.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách, v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná pro celou zakázku po celou dobu plnění zakázky i pro jednotlivé dílčí části. Ceny musí být uvedeny bez DPH a včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, dostatečně zajištěné proti neoprávněné manipulaci a označené názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka: Svařovací technika“, dále kontaktní adresou uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v jednom originále v českém jazyce v listinné formě, podepsána statutárním orgánem dodavatele či pověřeným zástupcem dodavatele. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále bude přiložena jedna kopie nabídky v elektronické verzi na CD, nebo na jiném vhodném nosiči ve formátu .pdf a smlouva ve formátech .pdf a přepisovatelném formátu .doc.
 • Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Dále doporučuje, aby všechny listy nabídky byly k sobě svázány tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list nabídky volně vyjmout.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit deklarované informace v nabídce, případně požádat o objasnění či doplnění nabídky. Všechny požadavky i odpovědi musejí být písemné.
 • Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1196000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AEK SVAROVACÍ TECHNIKA, S. R. O.Pražská 410/11, 674 01 TřebíčIČO: 26264421

  Datum podpisu smlouvy: 27. 5. 2019

Datum ukončení: 27. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 4. 2019
 
Aktualizováno: 4. 6. 2019