Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA BEROUN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11092

Název zakázky: SYSTEMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA BEROUN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Beroun

Sídlo zadavatele: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Ivan Kůs
  • Telefon: +420311654113
  • E-mail: starosta@muberoun.cz

IČ zadavatele: 00233129

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Michal Cvikl
  • Telefon: +420723968521
  • E-mail: cvikl@mazeppa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 5. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Město Beroun - podatelna, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Beroun pro období 2017 - 2018. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 (čtyři) části podle tematicky zaměřených oblastí:

  1. část - Oblast stavebnictví, investic a životního prostředí (zahrnuje 16 školení)
  2. část - Oblast měkkých dovedností (zahrnuje 6 školení)
  3. část - Oblast financí a správy majetku (zahrnuje 13 školení)
  4. část - Oblast vedení města, úřadu - práva a povinnosti orgánů města (zahrnuje 7 školení)

Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jakoukoliv část veřejné zakázky. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna, v souladu s ustanovením § 96 ZZVZ, na profilu zadavatele: https://zakazky.mesto-beroun.cz/ 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1823140,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení: od července 2017. Ukončení: do 1. prosince 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění (s výjimkou otevřených kurzů) je MěÚ Beroun, Středočeský kraj.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ musí být zástupci zadavatele e-mailem, poštou nebo osobně doručena nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. E-mailem zasílejte žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na: cvikl@mazeppa.cz. Poštou zasílejte žádost o vysvětlení zadávací dokumentace na adresu MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň. Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno ve lhůtě stanovené ZVZ na profilu zadavatele, jehož adresa je uvedena v bodě 3.1 této Výzvy.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
viz zadávací dokumentace

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz rozhodnutí o zrušení ke stažení

Datum ukončení: 27. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2017
 
Aktualizováno: 28. 11. 2017