Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13471

Název zakázky: TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ALFUN a.s.

Sídlo zadavatele: Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Marcela Hendrychová
  • Telefon: +420602564757
  • E-mail: hendrychova@alfun.cz

IČ zadavatele: 25828649

DIČ zadavatele: CZ25828649

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Luboš Novosad
  • Telefon: +420775437017
  • E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
ALFUN a.s. Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajistit vzdělávacích kurzy a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí,

dovedností a kompetencí pracovníků zadavatele.

 

Předmět plnění obsahuje zajištění vzdělávání v oblasti technického vzdělávání. Detailní rozpis kurzů je uveden v Příloze č. 1. Detailní rozpis kurzů.

 

Zakázka je rozdělena na tři dílčí části tj:

1. Opakovací školení manipulačních vozíků

2. Opakovací školení jeřábu, vazači

3. Procesy plánování a odvádění ve výrobě, kvalita a měření ve výrobě

 

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v období dvou roků, přičemž lhůta se počítá ode dne zahájení prvního kurzu a je ukončena po uplynutí 730 kalendářních dní. Celkový maximální počet odučených hodin (60 minut) za kurzy v rámci dílčích plnění 1, 2, 3 činí 240 odučených hodin. Jednotlivé kurzy v rámci dílčích plnění 1, 2, 3, jejich obsah, rozsah a časový fond jsou blíže uvedeny v Příloze č. 1 Detailní rozpis kurzů. Celkový časový fond uvedený v Příloze č. 1 je pro jednotlivé dílčí části plnění 1, 2, 3 nepřekročitelný. Pokud je kurz uveden jako dvoudenní, znamená to, že se stejný okruh školených osob bude účastnit kurzů v rámci obou dní, kdy školení v rámci druhého dne bude navazovat na první den školení.

 

Zadávací řízení se řídí: Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (platnými ke dni zveřejnění Výzvy), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a dalších souvisejících dokumentů spojených s výzvou č. 97 OPZ (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz).

 

Dodavatel bude v uvedeném období vždy vyzván k zajištění konkrétního kurzu dle potřeb zadavatele, přičemž Dodavatel bude povinen ve lhůtě min 5 a max 20 pracovních dní od výzvy zadavatele uvedený konkrétní kurz pro požadovaný počet osob započít a v požadovaných termínech realizovat.

 

Jednotlivé kurzy mohou mít různou délku, přičemž v rámci fakturace je počítáno s odučenými 60 minutami.  Časový fond jednotlivých kurzů je uveden v Příloze číslo 1. Kurzy budou probíhat v pracovních dnech, nejdříve od 7.00 hod, nejpozději do 20.00 hod.

 

Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů dle aktuálních pravidel OP Zaměstnanost.

 

Součástí plnění uchazeče budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro realizaci kurzů, v zadavatelem požadované kvalitě. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu realizace požadovat místo konkrétního kurzu jiný typ kurzu, který je definován v příloze č. 1.

Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 370000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Stejné pro jednotlivé části 1, 2, 3, Dodavatel bude v uvedeném období vždy vyzván k zajištění konkrétního kurzu dle potřeb zadavatele, přičemž Dodavatel bude povinen ve lhůtě minimálně 5 a maximálně do 20 pracovních dní od výzvy zadavatele uvedený kurz pro požadovaný počet osob započít a v požadovaných termínech realizovat. Kurzy budou ukončeny nejpozději po uplynutí 730 kalendářních dnech od dne zahájení prvního kurzu. Kurzy budou probíhat v pracovních dnech, nejdříve od 7.00hod, nejpozději do 20.00 hod.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou probíhat v prostorách zajištěných a k tomu určených Zadavatelem. Zadavatel předpokládá realizaci kurzů na adrese Zahradní 1610/40, 792 01 Bruntál

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 Stejné pro jednotlivé části 1, 2, 3,

                                                                                                                  Váha v %

·         Nabídková cena v Kč bez DPH                                                                       80 %

·         Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy                                                    10 %

(min 5 max 20 pracovních dní)

·         Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky                                           10 %(10 bodů)

 

Metoda vyhodnocení kritérií

 

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět plnění je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a vypočte se podle vzorce:

 

Nejnižší cena bez DPH

--------------------------------------------------- X 100 X (váha kritéria 0,8)

Hodnocená ceny bez DPH

 

Doba realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele

 

Pro hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší dobu realizace konkrétního kurzu od výzvy Zadavatele a vypočte se dle vzorce

 

Nejnižší doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

--------------------------------------------------------------------------  X 100 X (váha kritéria 0,1)

Nabídnutá doba realizace konkrétního kurzu od výzvy

 

Kvalita obsahu vzdělávacích kurzů, metod výuky

Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 10. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnotící komise přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Na výši bodové hodnoty se komise buď shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od všech členů komise. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek v tomto kritériu od nejvhodnější k nejméně vhodné, označí nabídku s nejvyšším počtem bodů jako nejvhodnější a přiřadí ji  10 bodů. Každé následující nabídce pak přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Komise hodnocení podrobně odůvodní.

Nabídka musí obsahovat návrh obsahu vzdělávacích kurzů obsahující dílčí témata

1. věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu
2. navržené metody výuky

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh obsahu kurzů, které budou akceptovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu, jednotlivé části obsahu kurzů budou v logické obsahové posloupnosti, budou vhodně strukturovány, aby nejvíce odpovídaly plánovaným cílům výuky a zároveň byly adekvátní z hlediska potřeb a schopností cílové skupiny v celkové časové dotaci určené pro daný kurz. Zadavatel dále preferuje návrh metod výuky, kde budou při realizaci kurzů jasně definované metody vzdělávání, tyto metody budou zajišťovat co nejvyšší efektivitu pro nabytí nových znalostí či osvojení nových dovedností s ohledem na charakter cílové skupiny, budou motivovat účastníka k aktivitě během kurzu, způsob evaluace vzdělávání bude zajištěn komplexně a víceúrovňově.

V  rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit kvalitu obsahu vzdělávacích kurzů z hlediska odborné úrovně navržených dílčích témat, obsahu nejnovějších poznatků / trendů / závěrů / legislativních / technologických novinek atd., optimálnost obsahů vzhledem k časové dotaci a cílové skupině. V rámci hodnocení kvality návrhu obsahu kurzů bude zadavatel posuzovat:

Ad  a) dílčí témata – věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu

- zda je navržený věcný obsah kurzů vhodný s ohledem na délku kurzu, cílovou skupinu a zohledňuje požadované cíle
- zda je navržený obsah v souladu s požadavkem na zvyšování úrovně kompetencí účastníků kurzů a odpovídá potřebám dané cílové skupiny

 Ad  b) navržené metody výuky

- zda jsou obsaženy jasné definice jednotlivých metod, jejich soulad a provázanost k obsahu kurzu 
- zda je uvedena variantnost navržených metod, aplikovatelnost a vhodnost jejich použití vzhledem k cílové skupině
- jak metody podpoří uplatnitelnost získávaných poznatků do praxe

Hodnotící komise bude v rámci tohoto dílčího kritéria hodnotit návrhy obsahů kurzů jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech, dle jednotlivých uvedených okruhů. Jako nejvhodnější bude vyhodnocen takový návrh vzdělávacích kurzů, který bude nejlépe obsahem odpovídat zadavatelem vymezeným cílům vzdělávání, cílovým skupinám, požadovaným kvalifikovaným výsledkům vzdělávání a preferencím zadavatele uvedeným v této zadávací dokumentaci, z hlediska metod výuky bude nejvíce efektivní, vhodný vzhledem k cílové skupině, metody budou povzbuzovat k aktivitě během kurzů, budou motivovat k rozvoji kompetencí, a nabízena s konkrétními použitelnými výstupy s praktickými dopady pro zaměstnavatele školených osob a zadavatele a bude nejlépe odpovídat preferencím zadavatele, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady

·         Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění základní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

·         Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku)

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Technické kvalifikační předpoklady

1. Opakovací školení manipulačních vozíků

 

Reference

Uchazeč předloží seznam služeb spočívající v organizaci kurzů/školení poskytnutých za poslední tři roky od zahájení výběrového řízení

·         Dvě služby organizace kurzů/školení Obsluha manipulačních vozíků min. 40 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

Výše uvedené technické kvalifikační podklady prokazující splnění technické kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Požadavky na členy realizačního týmu

 

Uchazeč předloží seznam osob (školitelů), které se budou přímo podílet na plnění zakázky a které budou disponovat příslušnou kvalifikací pro plnění zakázky. Vzhledem k vysokým požadavkům Zadavatele na kvalitu poskytovaného plnění je změna těchto osob možná pouze výjimečně, z objektivně nepředvídatelných důvodů a po předchozím souhlasu Zadavatele.

 

Seznam osob musí obsahovat následující osoby a to na pozici:

 

 

·         Školitel oblasti – Obsluha manipulačních vozíků

 

U každé osoby uchazeč doloží osvědčení o prokázání kvalifikace vztahující se k požadovaným službám. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob, které se budou na plnění zakázky přímo podílet a kopii dokumentu prokazující splnění požadavku na odbornost.

 

·         Dokumentem prokazujícím odbornost je myšlen profesní životopis prokazující praxi min. 5 let v oblasti školení dovedností požadovaných výše

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

2. Opakovací školení jeřábu, vazači

 

Reference

Uchazeč předloží seznam služeb spočívající v organizaci kurzů/školení poskytnutých za poslední tři roky od zahájení výběrového řízení

·         Dvě služby organizace kurzů/školení Obsluha jeřábu, vazači min. 40 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

Výše uvedené technické kvalifikační podklady prokazující splnění technické kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Požadavky na členy realizačního týmu

 

Uchazeč předloží seznam osob (školitelů), které se budou přímo podílet na plnění zakázky a které budou disponovat příslušnou kvalifikací pro plnění zakázky. Vzhledem k vysokým požadavkům Zadavatele na kvalitu poskytovaného plnění je změna těchto osob možná pouze výjimečně, z objektivně nepředvídatelných důvodů a po předchozím souhlasu Zadavatele.

 

Seznam osob musí obsahovat následující osoby a to na pozici:

 

·         Školitel oblasti – Obsluha jeřábu, vazači

·          

U každé osoby uchazeč doloží osvědčení o prokázání kvalifikace vztahující se k požadovaným službám. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob, které se budou na plnění zakázky přímo podílet a kopii dokumentu prokazující splnění požadavku na odbornost.

 

·         Dokumentem prokazujícím odbornost je myšlen profesní životopis prokazující praxi min. 5 let v oblasti školení dovedností požadovaných výše

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

 

3. Procesy plánování a odvádění ve výrobě, kvalita a měření ve výrobě

 

Reference

Uchazeč předloží seznam služeb spočívající v organizaci kurzů/školení poskytnutých za poslední tři roky od zahájení výběrového řízení

·         Dvě služby organizace kurzů/školení v oblasti Procesy plánování a odvádění ve výrobě, kvalita a měření ve výrobě min. 105 000 Kč bez DPH pro každou z referenčních zakázek

 

Výše uvedené technické kvalifikační podklady prokazující splnění technické kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Požadavky na členy realizačního týmu

 

Uchazeč předloží seznam osob (školitelů), které se budou přímo podílet na plnění zakázky a které budou disponovat příslušnou kvalifikací pro plnění zakázky. Vzhledem k vysokým požadavkům Zadavatele na kvalitu poskytovaného plnění je změna těchto osob možná pouze výjimečně, z objektivně nepředvídatelných důvodů a po předchozím souhlasu Zadavatele.

 

Seznam osob musí obsahovat následující osoby a to na pozici:

 

 

·         Školitel oblasti – Procesy plánování a odvádění ve výrobě, kvalita a měření ve výrobě

 

U každé osoby uchazeč doloží osvědčení o prokázání kvalifikace vztahující se k požadovaným službám. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu osob, které se budou na plnění zakázky přímo podílet a kopii dokumentu prokazující splnění požadavku na odbornost.

 

·         Dokumentem prokazujícím odbornost je myšlen profesní životopis prokazující praxi min. 5 let v oblasti školení dovedností požadovaných výše

 

Výše uvedené podklady prokazující splnění profesní kvalifikace mohou být předloženy ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů. Zadavatel je oprávněn (je to jeho právem, nikoli povinností) si před podpisem smlouvy vyžádat originály, popřípadě úředně ověřené kopie požadovaných dokladů.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Doporučené členění nabídky:

 

1.     Detailní rozpisy kurzů (příloha č. 1)

 

2.     Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (vzor krycího listu zakázky je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace).

 

3.     Doklady k prokázání kvalifikace

           Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání všech kvalifikačních předpokladů

 

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být tato plná moc předložena v originále nebo úředně ověřené kopii jako součást návrhu smlouvy. Příloha č. 3 Návrh

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Bude uvedena celková nabídková cena bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena včetně DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, když v průběhu dodávky dojde ke změně sazby DPH. V takovém případě bude cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době zdanitelného plnění. Překročení nabídkové ceny z jiného důvodu je nepřípustné.

V případě, že je uchazeč neplátcem DPH, pak při stanovení nabídkové ceny uchazeče DPH neuvádí, pouze uvede nabídkovou cenu za dané služby.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: TECHNNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ a nápisem „Neotevírat“, + názvem konkrétní části zakázky, pro kterou uchazeč nabídku podává. Na obálce bude dále uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. *pokud uchazeč podává nabídku na více částí, může doručit nabídky v jedné obálce, nicméně Zadavatel žádá uchazeče, aby na obálku uvedl i konkrétní části zakázek, které obálka obsahuje

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na konkrétní část 1,2,3.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1.Jiří Strouhal Dr.h.c.Nám. Svobody č. 861/1Rýmařov795 01IČ 166433812.Ing. Jaroslav TučekZahradní 279Břidličná793 51IČ050248623.Ing. Milan PastorčákHradečnice 1897/2cHradec Králové 500 09IČ 62051431

    Datum podpisu smlouvy: 10. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2020
 
Aktualizováno: 23. 9. 2020