Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Tematické semináře v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13622

Název zakázky: Tematické semináře v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
  • Telefon: +420595622664
  • E-mail: lenka.vinklarkova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lenka Vinklárková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
  • Telefon: +420595622664
  • E-mail: lenka.vinklarkova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je příprava a realizace 6 jednotlivých seminářů, v celkovém počtu 9 běhů. Tematické semináře jsou určeny pro neformální pečující a souvisí tak s oblastmi neformální péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a dále s přímým fungování svépomocných skupin.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 982700,83 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 30. 6. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
školící prostory na území Moravskoslezského kraje, které zajistí účastník dle přílohy č. 1 obchodních podmínek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena (váha 100 %)

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v návrhu smlouvy a to celková kupní cena bez DPH (v případě plátce DPH) nebo celková kupní cena (v případě neplátce DPH) dle čl. IV, odst. 1 obchodních podmínek (viz zadávací dokumentace).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona)
nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle
§ 239 zákona).

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmu je součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel v nabídce předloží seznam významných realizovaných (tj. dokončených) zakázek, plněných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení. V seznamu budou uvedeny minimálně 2 zakázky obdobného charakteru – tj. zakázky, jejímž předmětem byly služby na zajištění vzdělávací aktivity v oblasti sociálních služeb, sociální práce, psychologie, prevence syndromu vyhoření, a to ve finančním objemu min. 100.000 Kč bez DPH za každou zakázku.

       Seznam realizovaných zakázek bude doložen formou čestného prohlášení dodavatele o realizaci s uvedením:

názvu zakázky,

podrobného popisu předmětu zakázky,

termínu realizace (tj. termínu dokončení ve formě minimálně měsíc/rok),

hodnoty zakázky v Kč bez DPH,

názvu objednatele vč. kontaktu pro ověření referenční zakázky. 

Z údajů uvedených v seznamu (čestném prohlášení) musí být zřejmé, že dodavatel splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem. Reference (vzor) je součástí zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zajistit úroveň tematických seminářů prostřednictvím odborného garanta. Odborným garantem se rozumí osoba, která ručí za odbornost programu, tedy odbornost vzdělávaného obsahu i odbornost lektorů.

Osoba odborného garanta musí splňovat následující požadavky:

VŠ nebo VOŠ vzdělání v oblasti odpovídající předmětu plnění smlouvy (sociální služby, pedagogika, psychologie, zdravotnictví);

profesní zkušenosti v oblasti, která se vztahuje k problematice neformální péče v délce min. 3 let (tj. aktivní zkušenost v oblasti sociálních služeb, sociální práce, psychologie, pedagogiky nebo zdravotnictví a zkušenosti s řízením a koordinací);

min. 2 referenční zakázky spočívající v zajištění obdobného plnění, tj. v garantování odbornosti programu, tedy odbornosti vzdělávaného obsahu i odbornosti lektorů v oblasti sociálních služeb, sociální práce, pedagogiky, psychologie nebo zdravotnictví.

Poskytovatel doloží výše uvedené požadavky tím, že předloží doklad o dosaženém vzdělání odborného garanta a garantem podepsaný profesní životopis, z něhož bude zřejmé splnění požadavků objednatele, tzn. min. 3 leté profesní zkušenosti v dané oblasti a současně pak min 2 referenční zakázky obdobného plnění.

Dodavatel současně předloží ve vztahu k uvedené osobě čestné prohlášení o tom, že uvedená osoba odborného garanta, je v pracovněprávním či jiném poměru vůči dodavateli včetně uvedení tohoto poměru.

Dodavatel může pro zpracování profesního životopisu odborného garanta (obsahující požadované údaje včetně referenčních zakázek a vztahu odborného garanta k dodavateli), využít vzor, který je součástí zadávací dokumentace (Profesní životopis odborného garanta (vzor)).

Výše uvedená osoba, kterou dodavatel prokáže splnění kvalifikace, se musí v případě zadání veřejné zakázky skutečně podílet na samotném plnění, k němuž se její kvalifikace váže. Změna osoby, kterou dodavatel prokázal ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem zadavatele dle čl. VI, odst. 9 obchodních podmínek.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 7 a 8 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu tyto doklady:

výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

čestné prohlášení nebo jiný doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona a

písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem
či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokazovala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží návrh smlouvy doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách, přičemž se od obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ale o veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením § 31 zákona. Výběrové řízení se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek MSK a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo vydání 12), viz https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně, a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách (viz zadávací dokumentace), tedy cena bez DPH,
DPH a cena celkem včetně DPH. Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“).Pro podání nabídky v elektronickém nástroji je nezbytné, aby byl dodavatel v tomto nástroji řádně registrován. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://nen.nipez.cz/.Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si toto ověření kompatibility provedli s dostatečným předstihem před řádným podáním nabídky, případně pak využili referenčního (testovacího) prostředí v NEN na adrese: https://nen-ref.nipez.cz, kde lze všechny kroky, které bude muset dodavatel při výběrovém řízení vykonat, nasimulovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané elektronicky (tzn. např. e-mailem, prostřednictvím NEN, prostřednictvím datové schránky apod.). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu (https://nen.nipez.cz/profil/MSK) a současně v souladu s metodickými pokyny OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz. Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e mailem.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Platební podmínky jsou podrobně popsány v Obchodních podmínkách.

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky.

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Datum ukončení: 15. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 9. 2020
 
Aktualizováno: 15. 3. 2021